Płatne parkowanie, zagospodarowanie przestrzenne czy bezpieczeństwo przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe…

to jedne z wielu wątków jakie poruszone będą na poniedziałkowej (25 marca) VII sesji Rady Miasta Zamość VIII kadencji.

Jednym z ważniejszych tematów sesji będzie ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Zamościa i podjęcie uchwały w sprawie tej oceny.

Swoje sprawozdania z ubiegłorocznej działalności przedstawią: Miejski Rzecznik Konsumentów, Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania  Rodziny w Zamościu, Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.

Przyjęte zostaną także sprawozdania z realizowanych w ubiegłym roku: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

W harmonogramie obrad ujęto podjęcie uchwał w sprawie:

– przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Zamość na lata 2014-2018”,

– przyjęcia wieloletniego „ Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Zamość na lata 2019-2023”,

-uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta Zamość,

– określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie miasta Zamość,

– nadania statutu Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu,

– uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość (jednostka strukturalna nr 27 – Osiedla przy Obwodnicy – część południowa obejmująca tereny w obrębie Osiedla Nowe Miasto – ul. Młyńska)

– uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość (w obrębie jednostki strukturalnej nr 23 – Wschodnie Przed mieście Lubelskie – część wschodnia przy ul. Wojska Polskiego – Olchowej),

– uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość (w obrębie jednostki strukturalnej nr 25 – Osiedle Monte Cassino i Zamoyskiego),

– uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość (w obrębie jednostki strukturalnej nr 15 – Zachodnia Karolówka – część południowa w rejonie ul. Szczebrzeskiej),

– uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość,

– zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w zakresie działalności Zarządu Osiedla Kilińskiego,

– zmiany uchwały w sprawie płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Zamość,

– „aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu grodzkiego Zamość na lata 2018 – 2020 z perspektywą do roku 2024”,

-zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu budownictwa mieszkaniowego zlokalizowanego w obrębie Osiedla Karolówka pomiędzy ul. Królowej Jadwigi a ul. Robotniczą,

-zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe,

– wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

– wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.    

Obrady tradycyjnie rozpoczną się o godz.13.00 w sali Consulatus zamojskiego ratusza.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *