MAŁY INFORMATOR SENIORA – MCPR Zamość

Szanowni Seniorzy,
oddajemy do Państwa rąk „Mały informator seniora” zawierający podstawowe informacje o ofercie instytucji i organizacji pozarządowych kierowanej do osób starszych. Wyrażamy nadzieję, że zawarte w nim treści zachęcą Państwa do wybrania czegoś ciekawego dla siebie.
Jeżeli Państwo lub ktoś z otoczenia znajdzie się w trudnej sytuacji bytowej lub potrzebuje wsparcia prosimy o zwrócenie się do Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, ul. Lwowska 57, tel. 84 677 56 30, www.mcpr.zamosc.pl

2

Spis treści
Słowo wstępne…………………………………………………..2
Usługi opiekuńcze…………………………………………….4
Dofinansowanie ze środków PFRON……………….9
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności………………………………………11
Pomoc w postaci posiłku………………………………….12
Nieodpłatna pomoc prawna…………………………….15
Dzienny Dom „Senior Wigor” ……………………….16
Kluby Seniora…………………………………………………..17
Wsparcie oferowane przez inne podmioty……22
Oferta kulturalna…………………………………………….26
Oferta Miejskiego Zakładu Komunikacji…………29
Oferta Ośrodka Sportu i Rekreacji………………….30
Oferta Zamojskiego Ogrodu Zoologicznego…..32
Notatki własne…………………………………………………33

3

USŁUGI opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jest to świadczenie z pomocy społecznej dla osób, które wymagają pomocy innych, a rodzina nie jest w stanie takiej pomocy udzielić, udzielane w miejscu zamieszkania osoby wymagającej pomocy w zaspakajaniu codziennych potrzeb i realizacji codziennych obowiązków domowych. Odpłatność za usługi z pomocy społecznej uzależniona jest od dochodu;
– mogą być bezpłatne (gdy dochód na osobę samotną nie przekracza 634,00 zł, a na osobę
w rodzinie nie przekracza 514,00 zł)
– lub z odpłatnością ustalaną na podstawie posiadanego dochodu i tabeli odpłatności.

4
Organizatorem takich usług jest
MIEJSKIE CENTRUM
POMOCY RODZINIE W ZAMOŚCIU
www.mcpr.zamosc.pl
administracja@mcpr.zamosc.pl
ZAMOŚĆ UL. LWOWSKA 57
TEL. 84 677 56 30

Realizatorem takich usług jest podmiot wyłoniony w drodze postępowania konkursowego.
Obecnie realizatorem usług jest:
POLSKI CZERWONY KRZYŻ
ZAMOŚĆ UL. ŚW. PIĄTKA 24
TEL. 84 639 27 11

5

USŁUGI opiekuńcze i usługi asystenckie mogą być świadczone w oparciu o umowę cywilno – prawną, w której uregulowany jest zakres, częstotliwość oraz koszt usługi. Rodzaje usług opiekuńczych:
– usługi obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem,
– specjalistyczne usługi, którymi są usługi opiekuńcze dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Są to w szczególności: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia, rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu.

6

Poza usługami opiekuńczymi z systemu pomocy społecznej świadczonymi przez PCK seniorzy mogą skorzystać z odpłatnych usług.
Realizatorami takich usług są:
POLSKI CZERWONY KRZYŻ
ZAMOŚĆ UL. ŚW. PIĄTKA 24
TEL. 84 639 27 11

Zakres usług:
– Prace gospodarcze i porządkowe
– Pomoc w przygotowaniu posiłków
– Robienie zakupów
– Czynności higieniczne
– Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych
– Podawanie leków i pomiary medyczne
– Zabiegi rehabilitacyjne na zlecenie lekarza

7

„WERMAR” DOROTA MARGOL ZAMOŚĆ UL. ŁUKASIŃSKIEGO 12
TEL. 507 458 222
Specjalistyczne usługi opiekuńcze:
– Profilaktyka przeciwodleżynowa
– Przygotowanie posiłków i pomoc w karmieniu
– Toaleta z możliwością zmiany bielizny, pościeli
– Pielęgnacja zgodna z zaleceniami lekarza
– Rehabilitacja w miejscu pobytu podopiecznego
Podstawowe usługi opiekuńcze:
– Prace porządkowe
– Pranie
– Prasowanie
– Robienie zakupów
– Pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych
– Umawianie wizyt lekarskich i wsparcie procesu leczenia
– Organizacja czasu wolnego

8

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH (PFRON)
Dofinansowanie ze środków PEFRON można otrzymać m.in. na:
zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego, turnusów rehabilitacyjnych (dofinansowanie uzależnione od dochodu) likwidację barier architektonicznych w
miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej (dofinansowanie nie jest uzależnione od dochodu)

9

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.
Realizatorem jest MIEJSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAMOŚCIU ZAMOŚĆ UL. PARTYZANTÓW 3, POKÓJ 307
TEL. 84 677 66 68, 84 677 66 14

10

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Do zadań Zespołu należy:
– orzekanie o niepełnosprawności (w stosunkudo osób poniżej 16-ego roku życia) i o stopniu niepełnosprawności (w stosunku do osób powyżej 16-ego roku życia),
– wydawanie legitymacji potwierdzających niepełnosprawność,
– wydawanie kart parkingowych osobom uprawnionym.
Kontakt
POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ZAMOŚĆ UL. PEOWIAKÓW 8
TEL. 84 638 52 46

11

POMOC W POSTACI POSIŁKU
Jest świadczona dla klientów systemu pomocy społecznej. Osoby, które nie są w stanie samodzielnie przygotować sobie posiłku, mogą otrzymać pomoc w tym zakresie. Pomoc w formie obiadu, w zależności od dochodu może być przyznana bezpłatnie lub za odpłatnością. Decyzja w tym zakresie jest wydawana przez:
MIEJSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAMOŚCIU ZAMOŚĆ UL. LWOWSKA 57
TEL. 84 677 56 30

12

Obiady przygotowuje
KUCHNIA MCPR ZAMOŚĆ UL. ORLICZ-DRESZERA 2 Tel. 84 639 30 89
Posiłki są wydawane w godz. 12.15 -14.45 od poniedziałku do piątku.

W uzasadnionych przypadkach posiłki są dowożone do miejsca zamieszkania w godzinach 12.15 -14.45 od poniedziałku do piątku. Decyzja w tej sprawie podejmowana jest indywidualnie, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i w zależności od kryterium dochodowego świadczeniobiorcy.

13

Posiłki za odpłatnością, z możliwością dowozu do miejsca zamieszkania przygotowywane przez spółdzielnie socjalne:
CATERINGOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA “JAGIENKA” ZAMOŚĆ UL. LWOWSKA 28 LOK. 39
TEL. 535 030 805
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „SAMI SWOI” ZAMOŚĆ UL. ŁUKASIŃSKIEGO 12
TEL. 502 490 633

14

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Osoby, które ukończyły 65 rok życia mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej realizowanej w niżej wymienionych punktach:
UL. ZAMOYSKIEGO 48
TEL. 84 627 92 94
Od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 12.00
UL. WIEJSKA 17
TEL. 885 770 695
Od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

15

DZIENNY DOM „SENIOR-WIGOR”  ZAMOŚĆ UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 8 TEL. 84 677 54 62
www.osir.zamosc.pl/seniorwigor prowadzony przez OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZAMOŚCIU
Oferta
– Zajęcia ruchowo – rehabilitacyjne
– Terapia zajęciowa
– Treningi umiejętności
– Zajęcia komputerowe
– Wyjścia kulturowo rekreacyjne
Czynne od poniedziałku do piątku
od godz. 7.30 do 15.30 Na zajęcia obowiązują zapisy, odpłatność zależna jest od dochodu.

16

KLUBY SENIORA

KLUB SENIORA „U WALERIANA” ZAMOŚĆ UL. ORZESZKOWEJ 28
TEL. 84 638 03 34
prowadzony przez SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ IM. W. ŁUKASIŃSKIEGO
Oferta
– Rozwój zainteresowań
– Wieczory poezji
– Wieczorki taneczne
– Spotkania tematyczne i okolicznościowe
– Wycieczki turystyczno-krajoznawcze
Spotkania odbywają się
w każdą środę w godz. od 16.00 do 18.00
Oferta dotyczy mieszkańców osiedla, zapisy trwają cały rok, obwiązuje składka członkowska.

17

KLUB SENIORA „ZŁOTY WIEK” ZAMOŚĆ UL. WYSZYŃSKIEGO 28A
TEL. 84 627 37 75
prowadzony przez SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ IM. J. ZAMOYSKIEGO
Oferta
– Rozwój zainteresowań
– Konkursy
– Rehabilitacja ruchowa
– Spotkania tematyczne i okolicznościowe
– Wycieczki turystyczno-krajoznawcze
– Zajęcia chóru „Starsza Paka z Okrąglaka”
Spotkania odbywają się w każdy wtorek godz. 17.00
Oferta skierowana w szczególności do mieszkańców osiedla, zapisy trwają cały rok.

18

KLUB SENIORA „POGODNA JESIEŃ” ZAMOŚĆ UL. PEOWIAKÓW 62
TEL. 84 638 03 34
prowadzony przez SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ IM. W. ŁUKASIŃSKIEGO
Oferta
– Rozwój zainteresowań
– Spotkania tematyczne i okolicznościowe
– Wycieczki turystyczno-krajoznawcze
Spotkania odbywają się w każdy czwartek w godz. od 15.00 do 17.00
Oferta dotyczy mieszkańców osiedla, zapisy trwają cały rok, obwiązuje składka członkowska.

19

KLUB SENIORA PCK ZAMOŚĆ UL. ŚW.PIĄTKA 24
TEL. 84 639 27 11
prowadzony przez POLSKI CZERWONY KRZYŻ
Oferta
– Zajęcia ruchowe z instruktorem na miejscu i poza terenem Klubu
Spotkania odbywają się w każdą środę od 13.30 do 14.30
Ponadto organizowane są:
– Warsztaty i kursy
– Zajęcia komputerowe
Oferta kierowana do mieszkańców Zamościa w wieku 60+, na zajęcia nie obowiązują zapisy.

20

KLUB AKTYWNEGO SENIORA ZAMOŚĆ UL. PIŁSUDSKIEGO 36
TEL. 505 338 090
prowadzony przez STOWARZYSZENIE „MAGICZNY OGRÓD” w Klubie 3 Batalionu Zmechanizowanego
w Zamościu Oferta
– Profesjonalne usługi opiekuńcze i asystenckie
– Rehabilitacja
– Aktywizacja i wsparcie
– Organizacja spotkań okolicznościowych i integracyjnych
– Kompleksowe sprzątanie mieszkań i posesji
Spotkania odbywają się w każdy wtorek w godz. od 10.00 do 14.00
Członkiem Klubu może zostać każda osoba po wypełnieniu deklaracji, zapisy trwają cały rok.

21

WSPARCIE OFEROWANE PRZEZ INNE PODMIOTY

POMOC SENIOROM ŚWIADCZONA PRZEZ ZARZĄD OSIEDLA ORZESZKOWEJ – REYMONTA
Oferta
– Zajęcia rehabilitacyjno-sportowe
– Stała opieka i udzielanie pomocy, w tym finansowej, osobom starszym zamieszkałym w Osiedlu za pomocą porad, interwencji, pomocy w zaopatrzeniu w żywność, odzież, wyposażenie mieszkania i inne w zależności od sytuacji mieszkańców
– Rynek osiedlowy
Przyjęcia interesantów w każdy czwartek od godz. 17.00 do 18.30
ZARZĄD OSIEDLA ORZESZKOWEJ-REYMONTA Ul. PIŁSUDSKIEGO 33 TEL. 84 639 58 13, 609 924 651

22

SENIORALNA STACJA SOCJALNA ZAMOŚĆ UL. WYSZYŃSKIEGO 28A
TEL. 84 627 37 75
wolontariatzamosc.pl/strona/35/senioralna- stacja-socjalna  prowadzona przez ZAMOJSKIE CENTRUM WOLONTARIATU Osiedlowy Dom Kultury „Okrąglak”
Oferta
– Świetlica Dziennego Wsparcia:
muzykoterapia, kulturoterapia i biblioterapia, trening pamięci,
– Imprezy integracyjne i okolicznościowe
– Warsztaty i szkolenia
– Wykłady
spotkania odbywają się we wtorki i czwartki, w godz. od 10.00 do 13.00,
Oferta skierowana w szczególności dla osób w wieku 70+, które przeżyły II Wojnę Światową.

23

STOWARZYSZENIE ZAMOJSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU ZAMOŚĆ UL. AKADEMICKA 8, POKÓJ 15 TEL. 881 241 121
www.zutw.wszia.edu.pl
Oferta
– Wykłady o różnorodnej tematyce
– Wykłady z zakresu wiedzy o regionie i literatury
– Zespoły zainteresowań (rękodzieło artystyczne, malarstwo, chór)
– Lektoraty języków obcych (j. angielski, j. niemiecki)
– Zajęcia gimnastyczne w sali i na basenie
– Spotkania integracyjne
– Rajdy i wycieczki turystyczne
Obowiązują zapisy na cały rok akademicki.
Zajęcia odbywają się według stałego grafiku.

24

ZAMOJSKI ODDZIAŁ POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH ZAMOŚĆ UL. SPADEK 35
Tel. 84 638 59 11
www.pzn.lublin.pl/oddzial-zamosc
Spotkania odbywają się w każdy czwartek w godz. od 9.00 do 13.00 W świetlicy funkcjonuje punkt biblioteczny książki mówionej prowadzony przez: Ośrodek Czytelnictwa Niepełnosprawnych czynny w każdy czwartek w godz. od 7.30 do 15.30
Oferta skierowana do członków Związku Niewidomych.

25

OFERTA KULTURALNA

KSIĄŻNICA ZAMOJSKA ZAMOŚĆ UL. KAMIENNA 20
TEL.84 638 58 72
www.biblioteka.zamosc.pl
Oferta
Wypożyczalnia Główna
Tel. 84 627 11 54 w.24
Czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 19.00= sobota od godz. 8.00 do 15.00
Zapraszamy seniorów do obejrzenia wystaw oraz na wydarzenia kulturalne, których aktualny
harmonogram jest dostępny na stronie internetowej.

26

ZAMOJSKI DOM KULTURY ZAMOŚĆ UL. PARTYZANTÓW 13 TEL. 84 639 20 21
www.zdk.zamosc.pl
Organizuje
– Jesienny Przegląd Twórczości Amatorskiej Seniorów. Osoby pragnące wziąć w nim udział wypełniają
kartę zgłoszeniową
ORKIESTRA SYMFONICZNA W ZAMOŚCIU im. K.NAMYSŁOWSKIEGO ZAMOŚĆ UL.PARTYZANTÓW 2
TEL. 84 638 48 33
www.namyslowiacy.pl
– Koncerty odbywają się w każdy piątek
– Seniorzy objęci są 50% taryfą ulgową przy zakupie biletów

27

CENTRUM KULTURY FILMOWEJ “STYLOWY” W ZAMOŚCIU ZAMOŚĆ UL. ODRODZENIA 9
TEL. 84 639 23 13
www.stylowy.net
Zapraszamy widzów po 60. roku życia na seanse wyświetlane w ramach projektu Kino Seniora.
Bilet dla seniora na seanse z bieżącego repertuaru w dni powszednie, od poniedziałku do piątku do godziny 14:00 w cenie: 2D – 12 zł, 3D – 15 zł Projekcje w sali studyjnej – 9 zł
Bilet „Kino Seniora” przysługuje widzom po 60. roku życia, po okazaniu ważnego dokumentu uprawniającego do zniżki.

28

MUZEUM ZAMOJSKIE ZAMOŚĆ UL. ORMIAŃSKA 30 TEL. 84 638 64 94
www.muzeum-zamojskie.pl
MUZEUM FORTYFIKACJI I BRONI ARSENAŁ ZAMOŚĆ UL. ZAMKOWA 2
TEL. 84 638 40 76
www.muzeumarsenal.pl
Czynne codziennie oprócz poniedziałków w godz. 9.00- 16.00 w sezonie letnim: maj – wrzesień
w godz. 9.00-17.00 Emerytom i rencistom przysługuje bilet ulgowy.
BWA – GALERIA ZAMOJSKA ZAMOŚĆ UL.STASZICA 27
TEL. 84 639 26 88elefon: 84 639 26 88
www.bwazamosc.pl
Czynne codziennie oprócz poniedziałków w godz.10-17.00 wejście bezpłatne

29

OFERTA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI ZAMOŚĆ UL. LIPOWA 5
TEL. 84 639 05 65
www.mzk.zamosc.pl
KWARTALNY BILET SENIORA dla osób które ukończyły 67 rok życia
Cena za przejazd w 1 strefie lub wyłącznie w strefie 2 lub 3 – 60 zł
Cena za przejazd w 2 strefach- ze strefy 2 do 1 lub 3 do 2 – 70 zł
Cena za przejazd w 3 strefach – ze strefy 3 do 1 – 80 zł
BEZPŁATNE PRZEJAZDY dla osób które ukończyły 70 rok życia

30

OFERTA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
Ul. Królowej Jadwigi 8
TEL 84/677 54 66
www.osir.zamosc.pl
Siłownia „Kuźnia formy”, hala tenisowa
Czynne: poniedziałek – niedziela w godz. 6:00 – 22:00 tel. 84 538 75 44
KRYTA PŁYWALNIA OSiR ZAMOŚĆ UL. J.ZAMOYSKIEGO 62A
TEL. 84 639 96 64
osir.zamosc.pl/kryta-plywalnia
czynna codziennie w godzinach od 6:00 do 22:00
GROTA SOLNA
czynna codziennie w godz. od 7.00 do 21.00 Emerytom i rencistom przysługuje bilet ulgowy.

31

OFERTA ZAMOJSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO

ZAMOŚĆ UL. SZCZEBRZESKA 12
TEL. 84 639 34 79
www.zoo.zamosc.pl
czynne: oprócz 01 stycznia i 25 grudnia listopad – luty 9.00 – 15.00
marzec, październik 9.00 – 16.00
kwiecień, wrzesień 9.00 – 18.00
maj – sierpień 9.00 – 19.00
Ceny biletów:
dzieci do ukończenia 3 roku życia- wstęp wolny
bilet ulgowy dla dzieci w wieku od 3-6 lat, uczniów, studentów w wieku do 26 lat oraz emerytów i rencistów, osoby niepełnosprawne oraz osoba towarzysząca osobie niepełnosprawnej – 14zł bilet normalny dla dorosłych – 19zł
W kasie głównej można płacić kartą płatniczą.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *