„Galaktyczna Noc Przebojów” – PROGRAM, 31.12.2014

Program Imprezy
„Galaktyczna Noc Przebojów”

Termin imprezy: 31.12.2014r. – 01.01.2015r.,
Miejsce: Zamość, Rynek Wielki

19:30 – Start
19:40 – Seeking Dreams
20:40 – Yabcok Selectah
21:20 – Konkursy z nagrodami
21:45 – Teatr Ognia Utopia
22:00 – Daymos
22.30 – JB Produkcja
23:00 – Veegas
23:35 – Urszula
24:00 – Pokaz sztucznych ogni
00:10 – Noworoczne Życzenia Prezydenta Miasta Zamościa, Andrzej Wnuka
00:15 – Urszula
00:40 – Yabcok Selectah
1:00 – Zakończenie imprezy

GALAKTYCZNA NOC PRZEBOJÓW
SYLWESTER 2014, ZAMOŚĆ – RYNEK WIELKI
REGULAMIN

§ 1.
Zakres obowiązywania
1. Niniejszy regulamin został wydany przez Zamojski Dom Kultury w Zamościu, ul. Partyzantów 13, 22-400 Zamość, zwanym dalej „Organizatorem”, na podstawie przepisów:
– Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t.: Dz. U. z 2012 r., poz. 406) zwanej dalej „ustawą” i Statutu ZDK nadanego Uchwałą Nr XXII/237/2012 Rady Miasta Zamość.
2. Niniejszy regulamin obowiązuje podczas imprezy plenerowej pod nazwą „Galaktyczna Noc Przebojów, Zamość – Sylwester 2014”, organizowanej w dniu 31.12.2014 – 01.01.2015, w godz. 19.30. – 01.00., zwanej dalej „Imprezą”.
3. Regulamin jest kierowany do wszystkich osób przebywających na terenie imprezy i w czasie jej trwania.
4. Impreza ma charakter plenerowy z wydzieloną widownią, jest adresowana do mieszkańców miasta Zamościa i turystów.
5. Podczas imprezy odbywać się będą koncerty oraz pokaz sztucznych ogni.
6. Regulamin określa warunki udziału i zasady zachowania się uczestników Imprezy, w tym w szczególności postanowienia regulujące:
a) obowiązki uczestników Imprezy,
b) warunki uczestnictwa w Imprezie,
c) uprawnienia uczestników Imprezy,
d) odpowiedzialność uczestników Imprezy za zachowanie niezgodne z regulaminem.
7. Określenia używane w regulaminie i ich znaczenie:
Uczestnik imprezy – każda osoba przebywająca na wyznaczonym terenie imprezy (widownia) na Rynku Wielkim w Zamościu.
Służby porządkowe – powołane przez Organizatora osoby, w tym pracownicy Agencji Ochrony odpowiedzialne za bezpieczeństwo wszystkich uczestników imprezy. Pracownicy ochrony posiadają umundurowanie służbowe, a także identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę imprezy, funkcję, pieczęć i podpis wystawcy lub inne oznaczenia zastosowane przez Organizatora. Pozostałe służby nie mundurowe będą posiadały identyfikatory.
Teren imprezy/Widownia – wydzielony teren przed sceną na Rynku Wielkim, ogrodzony płotkami.
Zaplecze sceniczne – wyodrębniony fragment terenu imprezy (scena i teren wokół niej), nie przeznaczony dla publiczności, na którym mogą przebywać jedynie osoby uprawnione i wyznaczone przez Organizatora.
Garderoby wykonawców – niedostępne dla osób postronnych. Wstęp tylko dla wykonawców i osób upoważnionych przez Organizatora. Garderoby mogą być zlokalizowane w pomieszczeniach Muzeum Zamojskiego i w namiotach ustawionych na terenie zaplecza scenicznego.
Zaplecze techniczne – wyodrębniony fragment terenu imprezy, nie przeznaczony dla publiczności, na którym znajdują się urządzenia i konstrukcje niezbędne do prawidłowego przebiegu imprezy (oświetlenie, nagłośnienie, stanowiska sterowania, stanowiska telewizyjne, kamer itp.). Na tym terenie mogą przebywać jedynie pracownicy obsługi technicznej lub inne wyznaczone przez Organizatora.
8. Przebywanie na terenie imprezy jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

§ 2.
Zachowanie na terenie imprezy
1. Każdy, kto przebywa na terenie imprezy zobowiązany jest zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu osób i mienia oraz stosować się do poleceń i zarządzeń policji, straży pożarnej, straży miejskiej, służb porządkowych i ochrony.
2. Służby porządkowe mają prawo do usunięcia z terenu imprezy osób zakłócających porządek oraz osób nie stosujących się do przepisów porządkowych, w tym postanowień niniejszego regulaminu. Pracownik ochrony powinien poinformować uczestnika o przyczynie podjęcia takiej decyzji.
3. Wszystkie wejścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymywane w stanie wolnym.

§ 3.
Kontrola bezpieczeństwa i wejścia
1. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do ustalania zasad uczestnictwa i wpuszczania osób na teren imprezy.
Uczestnictwo w imprezie może być:
Otwarte – dostępne dla wszystkich uczestników, bez względu na wiek, płeć, sprawność ruchową itp., pod warunkiem uprzedniego wyrażenia akcesu lub zakładające spontaniczny udział bez wcześniejszych zgłoszeń. Widownia przed sceną w miejscu wyznaczonym przez Organizatora i oznaczonym na planie graficznym terenu, na którym odbywa się Impreza Widzowie na stojąco.
Wstęp na widownię przed scenę wolny za pobraniem opaski na rękę.
Liczba miejsc na widowni przed sceną ograniczona 500 osób.
2. Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwają mundurowe i nie mundurowe służby porządkowe. Każdy uczestnik w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa własnego lub innych osób, albo zakłócenia porządku powinien niezwłocznie zgłosić to właściwym służbom.
3.Służby porządkowe mają prawo legitymowania każdego uczestnika imprezy oraz przeglądania zawartości bagaży i odzieży, gdy zaistnieje podejrzenie, że uczestnik wnosi na imprezę przedmioty i materiały niedozwolone.
4. Tożsamość osoby ustala się na podstawie: dowodu osobistego, legitymacji szkolnej, paszportu, dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca i innych dokumentów
z fotografią i adresem legitymowanego.
5.Osoby do lat 15 mogą przebywać na terenie imprezy wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
6. Prawa wstępu na imprezę nie mają osoby:
nietrzeźwe,
które wcześniej zakłóciły porządek, lub swoim zachowaniem zagrażają życiu, zdrowiu
i nietykalności osobistej uczestników imprezy, albo wyrządziły szkodę w mieniu na terenie imprezy lub w jego najbliższym sąsiedztwie,
wnoszące na teren imprezy: broń, przedmioty niebezpieczne, alkohol, środki odurzające, substancje psychotropowe, wyroby pirotechniczne, materiały wybuchowe, substancje łatwopalne, pojemniki szklane,
odmawiające kontroli (bagażu i odzieży) w przypadku podejrzenia, że posiadają w/w przedmioty oraz odmawiające wylegitymowania się dokumentem z fotografią,
pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie.

§ 4.
Zakazy
1. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy:
napojów alkoholowych, narkotyków i środków odurzających,
broni palnej, gazowej, noży, pałek i innych przedmiotów, które mogą być użyte, jako broń lub pocisk,
pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
pojemników szklanych typu butelki szklane, szklanki itp.,
fajerwerków, kul świecących i innych przedmiotów pirotechnicznych.
Osoby, które będą posiadały wymienione środki oraz przedmioty zostaną zatrzymane
i przekazane Policji.
Uwaga ! Organizator nie przewiduje punktów depozytowych.
2. Zakazuje się:
fotografowania prób i koncertów z użyciem lamp błyskowych,
wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia, nieprzeznaczone
do powszechnego użytku, szczególnie fasady, płoty, mury, ogrodzenia, urządzenia techniczne, konstrukcje sceniczne, pomosty, maszty wszelkiego rodzaju, dachy itp.,
przebywania w miejscach nie przeznaczonym dla publiczności (pomieszczenia służbowe, garderoby wykonawców, zaplecze sceniczne, techniczne i inne wyznaczone przez Organizatora),
używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa,
używania materiałów pirotechnicznych, zapalania fajerwerków, rozniecania ognia
i rzucania wszelkimi przedmiotami, (nie dotyczy efektów pirotechnicznych stanowiących część koncertu, obsługiwanych przez wykwalifikowanych i upoważnionych pracowników),
załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu w inny sposób,
zasłaniania twarzy lub innego maskowania uniemożliwiającego identyfikację przez policję czy służby porządkowe,
nieuzasadnionego zajmowania miejsc w ciągach komunikacyjnych oraz w rejonie dróg ewakuacyjnych,
niszczenia mienia Organizatora i innych uczestników imprezy,
hałasowania, w tym szczególnie włączania lub odsłuchiwania muzyki z dowolnych źródeł, zakłócającego przebieg imprezy.
3. Zakazuje się, bez zgody Organizatora:
rejestrowania prób oraz koncertów jakąkolwiek techniką (w tym: audio, foto i video),
wchodzenia w czasie koncertów w strefę pomiędzy widownią a sceną (strefa zakazu),
wchodzenia w czasie koncertu bezpośrednio pod i na scenę oraz na konstrukcje sceniczne,
prowadzenia wszelkiej sprzedaży, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek,
wnoszenia kamer video i sprzętu fotograficznego mogącego mieć profesjonalne zastosowanie. Cyfrowych aparatów fotograficznych o matrycy powyżej 3.2 MPix, lustrzanek, lustrzanek cyfrowych, aparatów średnio- i wielkoformatowych itp.
(nie dotyczy posiadaczy akredytacji wydanych przez Organizatora).
4. Na teren imprezy mają prawo wjazdu wyłącznie samochody posiadające kartę wjazdu wydaną przez Organizatora oraz samochody Służb Ratowniczych i Porządkowych.

§ 5.
Uprawnienia uczestnika imprezy.
Uczestnik imprezy ma prawo:
przebywać za pobraniem opaski na rękę, na wyznaczonym przez Organizatora terenie- widowni podczas trwania imprezy, tj. od chwili rozpoczęcia do czasu zakończenia imprezy,
w nieskrępowany sposób uczestniczyć w imprezie wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień określonych niniejszym regulaminem,
do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, informacyjnych i sanitarnych oraz udogodnieniach, a także wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze,
korzystać z pomocy medycznej na imprezie,
korzystać z urządzeń, w tym zaplecza higieniczno – sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
Uwaga ! Organizator zapewnia toalety typu TOI TOI zlokalizowane przy ul. Kościuszki – Rynek Wodny.

§ 6.
Odpowiedzialność
1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie imprezy będą pociągane
do odpowiedzialności karnej i cywilnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Osoby nie wykonujące poleceń Organizatora lub służb porządkowych, wydawanych na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i niniejszego regulaminu podlegają karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
3. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia przez służby porządkowe każdej osoby niestosującej się do zasad i przepisów lub, której obecność na terenie imprezy stanowi źródło zagrożenia dla innych uczestników i mienia.
4. Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać Organizatorowi (punkt informacyjny).
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.
6. Wszelkie prawa do nazwy i logo imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora.

§ 7.
Postanowienia końcowe
1. Skargi i wnioski kieruje się do Organizatora lub dowódcy służb porządkowych (oznaczony punkt informacyjny).
2. Niniejszy regulamin będzie udostępniony w siedzibie Organizatora, na stronie www. organizatora (www.zdk.zamosc.pl) i miasta (www.zamosc.pl) oraz w punkcie informacyjnym podczas trwania imprezy.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Ustawy
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i Kodeksu Cywilnego.
4. Zmiany regulaminu wymagają podania ich do wiadomości na stronie internetowej Organizatora

Sporządziła:
Zofia Socha

Zatwierdził:

Janusz Nowosad
Dyrektor ZDK
Zamość, 2014-12-11

One thought on “„Galaktyczna Noc Przebojów” – PROGRAM, 31.12.2014

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *