Ulica Ogińskiego z nową jezdnią i chodnikiem

09.10.2017 r. odbył się odbiór ulicy Ogińskiego w ramach tej inwestycji powstało : 228,50 m jezdni i chodnika z kostki betonowej, sieć kanalizacji deszczowej, kanał technologiczny, przyłącza wodociągowe i sanitarne, wymieniono oprawy oświetleniowe. Wykonawcą robót była firma: Zakład Remontowo – Budowlany ”TRAMES” Piasecki i Małyszek Spółka Jawna, ul. Graniczna 8B, 22-400 Zamość za kwotę 538 815,07 zł (słownie: pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset piętnaście złotych, 07/100).
Nadzór inwestorski sprawowany przez “KAWDROG” inż. Franciszek Kawalec, Zamość ulica Przechodnia 15 za kwotę: 5 781,00 zł. (słownie: pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych, 00/100).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.