50-ta Sesja Rady Miasta Zamość

Przewodniczący Rady Miasta zawiadamia o zwołaniu L Sesji Rady Miasta VIII kadencji, która odbędzie się 26 września 2022 r. (poniedziałek). Obrady rozpoczną się o godz. 13.00 w Sali Consulatus Urzędu Miasta Zamość.

Transmisję będzie można oglądać tutaj: Transmisja sesji Rady Miasta

 

 • Porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miasta.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawy samorządu mieszkańców.
 6. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Zamość za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.
 8. Informacja nt. zaawansowania rzeczowego i finansowego projektu „Przebudowa drogi na odcinku około 5 km wciągu drogi krajowej nr 74 od al. 1 Maja (most na rzece Łabuńka) do ulicy Szczebrzeskiej (granica miasta Zamość)”.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi z dnia 22 sierpnia 2022 r. na uchwałę Nr XXVI/415/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania okresowych stypendiów sportowych dla zawodników oraz nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe,

2) przekazania petycji według właściwości,

3) ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej przy ul. Młyńskiej w Zamościu,

4) przyjęcia Lokalnego Programu Pomocy Społecznej na rok 2023,

5) podniesienia wysokości wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka, funkcjonujących na terenie Miasta Zamość,

6) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zamość,

7) ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zamość, dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości nagród ze specjalnego funduszu nagród,

8) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość (Jednostka Strukturalna Nr 27 – Osiedla Przy Obwodnicy – Cz. Południowa, teren w obrębie Osiedla Przy Obwodnicy – ul. Krasnobrodzka),

9) przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Zamość na lata 2023 – 2030,

10) emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

11) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

12) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.

 1. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.
 2. Wolne wnioski i wypowiedzi radnych.
 3. Interpelacje i zapytania.
 4. Komunikaty i informacje.
 5. Zamknięcie obrad.
Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *