Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę zespołu budynków handlowo-usługowych z dworcem PKS w Zamościu

dworzec_pks

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydent Miasta Zamość działając na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14czerwca 1960r –Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity ustawy–Dz.U. z 2013r, poz. 267 z późniejszymi zmianami) , w związku z art.95 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. nr 199, poz. 1227) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24.12.2014r na wniosek HopStop Zamość 1 sp z o.o. ul. Domaniewska 50A 02-672 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę zespołu budynków handlowo-usługowych z dworcem PKS łącznie z urządzeniem terenu (miejsca postojowe, pylon reklamowy, dojścia, zjazdy, zielenią ) na działce nr 188 przy ul. Hrubieszowskiej w Zamościu. Osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne będące stronami w sprawie mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia co do zamierzeń inwestora w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Zamość (pok. nr 4 – I piętro) ul. Kołłątaja 1 w Zamościu, w terminie 14-tu dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Data utworzenia:2015-01-29
info.UM

Wizualizacja, autor – Biuro Architektoniczne Innebo.

Zamość ul. Hrubieszowska (3)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *