Konferencja prasowa ws. wznowienia prac w Akademii Zamojskiej

Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Zamość zaprosił na konferencję
prasową dotyczącą wznowienia robót budowlanych i prac konserwatorskich w obiekcie Akademii
Zamojskiej. która obyła  się 19 sierpnia 2021 r. godz. 11:00 w sali W007 w obiekcie Akademii Zamojskiej ul. Akademicka 8

W konferencji uczestniczyli Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk, Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych Tomasz Kossowski oraz Inżynier Wiodący reprezentujący Menadżera Projektu – ZDI Sp. z o.o. Daniel Niderla. Ze strony Wykonawcy w konferencji będzie uczestniczył Kierownik Budowy LUBREN Sp. z o.o. Adrian Wawrykiewicz.

Informacja o zakresie i finansowaniu prac w obiekcie Akademii Zamojskiej

Remont konserwatorski Akademii Zamojskiej obejmuje dokonanie zmian przywracających budynkowi
formę z drugiej połowy XVIII w., przebudowę istniejącego korpusu budynku, przywrócenie historycznego
układu przestrzennego pomieszczeń, wykonanie nadbudowy przez odtworzenie dachu mansardowego.
Pozwoli to na odtworzenie bryły budynku w formie z 2 połowy XVIII-wieku oraz adaptację powierzchni na
cele użytkowe. Przeprowadzenie prac konserwatorskich we wnętrzach, na elewacjach, pozwoli na objęcie
ochroną zachowanych elementów zabytkowych oraz przywróci charakter budynku w formie, jaką
prezentował przed likwidacją Akademii.

Umowa na roboty budowlane i prace konserwatorskie przy kontynuacji remontu konserwatorskiego obiektu
Akademii Zamojskiej w Zamościu została podpisana w dniu 24.06.2021 r. Wykonawcą prac została firma
LUBREN Sp. z o.o. z Lublina. W powtórzonym postępowaniu przetargowym na realizację prac w Akademii,
spośród 8 złożonych, oferta lubelskiej firmy uzyskała największą ilość punktów.

W ramach umowy realizowane będą następujące zadania:

1) Zadanie nr 1 związane z realizacją projektu „Rewitalizacja historycznego obiektu Akademii
Zamojskiej w Zamościu” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja historycznego obiektu dawnej Akademii Zamojskiej. Projektem
objęty jest budynek dawnej Akademii z dziedzińcem oraz elementy zagospodarowania i uzbrojenia terenu.
W zakres zadania wchodzą roboty remontowo–budowlane oraz prace konserwatorskie dotyczące
pomieszczeń i powierzchni przeznaczonych na działalność kulturalno-edukacyjną tj.:
– trzech pomieszczeń na parterze, które zostaną zaadaptowane na ekspozycję muzealną Dzieje
Akademii Zamojskiej i drukarni akademickiej
– poddasza w całości adaptowanego na cele kulturalno-edukacyjne tj. na Zamojską Akademię Kultury
– dziedzińca
oraz roboty obejmujące części wspólne obiektu, których remont jest niezbędny dla funkcjonowania
ekspozycji muzealnej oraz Zamojskiej Akademii Kultury.
Projekt finansowany ze środków PO IiŚ nie obejmuje pomieszczeń użytkowanych i przeznaczonych na
działalność oświatową I Liceum Ogólnokształcącego tj. sal dydaktycznych, pracowni, części
administracyjnej szkoły itp.

Termin wykonania zadania w odniesieniu do robót budowlanych i prac konserwatorskich w ramach projektu
PO  IiŚ – 31 sierpnia 2023 r.

Potrzeba realizacji projektu „Rewitalizacja historycznego obiektu Akademii Zamojskiej w Zamościu” wynika
z dwóch głównych aspektów, które są ze sobą powiązane.

Pierwszy to aspekt historyczno-konserwatorski, który odnosi się do konieczności ochrony i zachowania
dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego, jakim jest gmach d. Akademii Zamojskiej. Z
konserwatorskiego punktu widzenia konieczne jest przeprowadzenie prawidłowego procesu związanego z
przywróceniem historycznych przestrzeni dawnej Akademii Zamojskiej.

Drugi aspekt z którego wynika potrzeba realizacji projektu związany jest ze sferą kultury i powiązaną z nią
edukacją kulturalną i turystyką kulturową, w szczególności turystyką dziedzictwa kulturowego w
Zamościu.

Utworzenie Zamojskiej Akademii Kultury (w tym jego wirtualnej formy) wesprze rozwój kultury i ułatwi
dostęp do niej. Ułatwi poznawanie wspólnego dziedzictwa kulturowego. W jednym miejscu zgromadzone
zostaną i udostępnione, nowe zasoby kultury, w tym eksponaty poddane wcześniej konserwacji.

Realizowany w budynku d. Akademii Zamojskiej program kulturalny, artystyczny i edukacyjny przyczyni się
do większego zaangażowanie społeczności w kwestie dziedzictwa kulturowego. Jednocześnie projekt jako
całość przyczyni się do rozwoju turystyki kulturowej w Zamościu, bazującej na dziedzictwie kulturowym.

Na ofertę kulturalno-edukacyjną w budynku dawnej Akademii Zamojskiej składać się będą całkowicie nowe
oferty oraz oferty istniejące, wprowadzające nowe formy uczestnictwa w kulturze oraz skierowane do
nowych grup odbiorców, zapewniające różnorodną i wzbogaconą o nowe elementy i nową tematykę jakość
programu merytorycznego m.in.: ekspozycję muzealna Dzieje Akademii Zamojskiej i drukarni akademickiej,
Zamojskie Centrum Ilustracji, Multimedialną Bibliotekę (MultiBiblio / Mediateka), Kino studyjne –
Akademicka Filmoteka (Zamojska Akademia Filmowa), Teatr w Akademii, Akademicką Pracownię
Humanistyczną, Akademicką Pracownię Wielokulturową, Poligon warsztatowy, Muzyczną Scenę
Plenerową.

W ramach kolejnych działań i zamówień zaplanowanych w ramach projektu „Rewitalizacja historycznego
obiektu Akademii Zamojskiej w Zamościu” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 przewiduje się:
zakup wyposażenia aranżacyjnego oraz multimedialnego dla pomieszczeń Zamojskiej Akademii Kultury,
wyposażenie ekspozycji muzealnej Dzieje Akademii Zamoyskiej i drukarni akademickiej w zabytki ruchome
(muzealia), wyposażenie ekspozycji muzealnej Dzieje Akademii Zamoyskiej i drukarni akademickiej w
pozostałe eksponaty nie będące zabytkami, wyposażenie Zamojskiego Centrum Ilustracji w zbiory ilustracji,
digitalizację eksponatów z wystawy Dzieje Akademii Zamojskiej i drukarni akademickiej oraz ilustracji
z Zamojskiego Centrum Ilustracji.

Administratorem obiektu będzie Zamojski Dom Kultury. Pomieszczania zaadaptowane na cele kulturalno-
edukacyjne zostaną przekazane przez ZDK w formie użyczenia instytucjom samorządowym Miasta
Zamość. Poszczególne instytucje wchodzące w skład Zamojskiej Akademii Kultury, zarządzać będą i
dysponować przydzielonymi im pomieszczeniami oraz sprzętem i wyposażeniem zakupionym na ich
działalność.

Termin wykonania całości projektu – 31 października 2023 r.

2) Zadanie nr 2 obejmujące roboty i prace konserwatorskie finansowane w ramach środków własnych
Miasta Zamość.
W zakres zadania wchodzą roboty remontowo–budowlane oraz prace konserwatorskie dotyczące
pomieszczeń przeznaczonych na działalność oświatową I Liceum Ogólnokształcącego tj. sal
dydaktycznych, pracowni, części administracyjnej szkoły zlokalizowanych na parterze i piętrze
budynku Akademii Zamojskiej.

W ramach realizacji zadania nr 2 Miasto Zamość uzyskało wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego i Sportu. Dotacja w wysokości 533 389,93 zł, pozyskana w ramach programu Ochrona
Zabytków, dofinansuje wykonanie zadania pn.: Zamość, Akademia Zamojska (XVII w.): prace
konserwatorskie barkowych polichromii w sali W007.

Celem zadania Zamość, Akademia Zamojska (XVII w.): prace konserwatorskie barkowych
polichromii w sali W007 jest konserwacja polichromii sali W007 Akademii Zamojskiej. Sala W.007 to
dawna Retoryka /szkoła łacińska/. Pomieszczenie sklepione, dwuprzęsłowe, z dwoma oknami od strony
zachodniej i wejściem od wschodu. Malowidła pochodzące z XVIII w. wykonane są w technice freskowej.
Ściany i sklepienie w całości pokryte są polichromią, poświęconą życiu św. Jana Kantego, ze scenami
figuralnymi i pejzażowymi, wplecionymi w iluzjonistycznie opracowaną aranżację architektoniczną,
wzbogaconą herbami i emblematami w dekoracyjnych obramieniach. Założenia programu
konserwatorskiego przewidują rekonstrukcję kompozycji w obrębie lepiej zachowanych fragmentów
malowideł, na ścianach i sufitach bez znaczących ubytków.

Do 2020 r. wykonano: rozbiórki wewnętrzne i zewnętrze, demontaże instalacji sanitarnych i elektrycznych,
nadproża oraz prace związane z rozpoznaniem konserwatorskim, udokumentowaniem stanu zachowania,
rozpoznanie i analizę nawarstwień, polichromii. Przygotowano opisy stanu zachowania i wykonano zdjęcia
stanu przed konserwacją, badania technologiczno-konserwatorskie, pobrano część próbek. Usunięto
wtórne wyprawy i nawarstwienia, z odsłonięciem polichromii i krawędzi oryginalnych tynków. Wykonano
konsolidację osłabionych partii tynków na ścianach i odsłoniętych partiach sklepienia. Wykonano opaski
wzdłuż krawędzi tynku zachowanych partii polichromii na wszystkich ścianach i odsłoniętych partiach
sklepienia. Wykonano podklejenie odspojonych tynków w całości na północnej oraz częściowo na ścianach
wschodniej, zachodniej i sklepieniu.

Doczyszczono malowidła z resztek pobiał i wypraw na północnej i zachodniej, częściowo na ścianie
wschodniej i odsłoniętych partiach sklepienia. Podklejono mniejsze rozwarstwienia i łuski polichromii na
północnej i zachodniej, częściowo na ścianie wschodniej i partiach sklepienia. Wypełniono pęknięcia
tynków na północnej i zachodniej, częściowo na wschodniej i sklepieniu. Wykonano uzupełniania tynków
na północnej i zachodniej, częściowo na wschodniej i sklepieniu.

Dalsze prace konserwatorskie realizowane bedą na podstawie Programu Prac Konserwatorskich.
Założenia programu przewidują rekonstrukcję kompozycji w obrębie lepiej zachowanych fragmentów
malowideł, na ścianach i sufitach bez znaczących ubytków. Przewiduje się wykonanie pełnej konserwacji
technicznej i estetycznej zachowanej polichromii. Konserwacja estetyczna będzie wykonana w niezbędnym
zakresie z poszanowaniem oryginalnych partii malowidła.

Jeżeli po usunięciu wtórnych gurt odsłonią się zachowane oryginalne partie polichromii to w ich obrębie
przewiduje się jedynie zabiegi konserwacji technicznej. Zachowane warstwy malarskie zostaną
pozostawione bez retuszy. Pozwoli to na ukazanie historii przekształceń obiektu oraz na ukazanie najlepiej
zachowanych partii polichromii bez ingerencji konserwatorskich.

Program prac konserwatorskich nie przewiduje rekonstrukcji brakujących fragmentów polichromii.
Zgodnie z podpisaną w dniu 15 lipca 2021 r. umową, prace zostaną zrealizowane do grudnia 2021 r.
Wykonanie pozostałych prac w ramach zadania nastąpi do 30 września 2023 / materiał nadesłany/

hdrpl
Advertisements
aktualności Zamość akcje charytatywne Zamość architektura Zamość atrakcje turystyczne Zamość baseny Zamość biegi uliczne Zamość biblioteki Zamość biznes Zamość dziedzictwo kulturowe Zamość eventy Zamość festiwale Zamość fitness Zamość galeria sztuki Zamość historia Zamość hotele Zamość imprezy kulturalne Zamość inicjatywy społeczne Zamość informacje Zamość inwestycje Zamość kino w Zamościu kluby muzyczne Zamość kluby sportowe Zamość koncerty muzyczne Zamość koncerty Zamość konferencje biznesowe Zamość kursy i szkolenia Zamość kawiarnie Zamość kulturalne Zamość lokalne firmy Zamość lokalne wiadomości Zamość maratony Zamość muzea Zamość muzeum Zamość noclegi Zamość oferty pracy Zamość organizacje pozarządowe Zamość parki Zamość pomoc społeczna Zamość portal informacyjny Zamość przedsiębiorstwa Zamość praca Zamość przewodnik po Zamościu projekcje filmowe Zamość rekonstrukcje historyczne Zamość restauracje Zamość rynek pracy Zamość siłownie Zamość spacery po Zamościu spektakle teatralne Zamość spotkania autorskie Zamość spotkania mieszkańców Zamość szkoły Zamość szlaki turystyczne Zamość targi biznesowe Zamość teatr w Zamościu turnieje sportowe Zamość uniwersytety Zamość wydarzenia edukacyjne Zamość wydarzenia historyczne Zamość wydarzenia kulturalne Zamość wydarzenia społeczne Zamość wydarzenia w Zamościu wiadomości z Zamościa wolontariat Zamość wykłady Zamość warsztaty artystyczne Zamość warsztaty Zamość wyścigi rowerowe Zamość wystawy artystyczne Zamość wystawy Zamość zabytki Zamościa zabytki Zamość zawody sportowe Zamość zamojska społeczność życie w Zamościu zwiedzanie Zamość Akademia Zamość radio zamość imprezy zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *