Kolejny przetarg na zagospodarowanie terenu przy miejskim zalewie

Miasto Zamość ogłosiło kolejny przetarg na zagospodarowanie terenu wokół zalewu miejskiego.

Poprzedni przetarg został unieważniony, ponieważ złożona oferta przewyższała kwotę, jaką przeznaczono na ten cel. W obecnym przetargu zakres zadania (w porównaniu do poprzedniego) został nieco zmieniony, co być może obniży koszty realizacji projektu.

Zmieniono rodzaj nawierzchni na ścieżce pieszo-rowerowej, na wszystkich odcinkach będzie to nawierzchnia bitumiczna; budowa parkingów nie obejmuje budowy parkingu P1 (parking przy strzelnicy będzie wykonany w odrębnego zamówienia); budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej wokół zalewu obejmuje tylko te odcinki, na których zostały zaprojektowane słupy oświetlenia o wysokości 3,0 m.

Szczegółowy zakres zadania obejmuje m.in. budowę ścieżki pieszo-rowerowej z uwzględnieniem przejść dla płazów. Trasa ścieżki ma swój początek od skrzyżowania ul. Droga Męczenników Rotundy i ulicy Altanowej, dalej: – w pasie drogowym ulicy Altanowej w kierunku kanału odpływowego z zalewu – wzdłuż kanału odpływowego zalewu- wzdłuż ulicy Źródlanej w okolicach południowego skraju zalewu, poza północna linią pasa drogowego – wzdłuż południowego skraju lasu- w kierunku ulicy Lipskiej-  na groblach zalewu, biegnąca w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara, okalająca plażę- punkt końcowy ścieżki znajdzie się w sąsiedztwie ulicy Lipskiej.

W planach jest również m.in. budowa parkingu, nasadzenia zieleni ozdobnej, wykonanie oświetlenia wzdłuż ścieżki pieszo- rowerowej i na parkingach, a także wykonanie elementów małej architektury takich jak np. ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice: edukacyjno-przyrodnicze, informacyjne, infokioski. Powstanie pomost obserwacyjny (na trasie ścieżki pieszo-rowerowej) służący do obserwacji przyrody i podziwiania krajobrazu.

Na terenach wokół zalewu będzie utworzona remiza dla zwierząt, która będzie pełnić rolę arboretum. Remiza będzie stanowić swego rodzaju punkt obserwacyjny, a życie zwierząt dziko żyjących będzie można podglądać przez kamerę szybkoobrotową. Przy zalewie staną kontenery socjalne z szatnią, umywalnią i wc, obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na dachu obiektów będą zainstalowane panele fotowoltaiczne.

Termin składania ofert mija 30 kwietnia. 

Projekt pn. „Zwiększenie dostępności zalewu miejskiego w Zamościu jako miejsca aktywnej rekreacji w sąsiedztwie zamojskiego zespołu staromiejskiego” jest dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, Działanie 7.3 Turystyka przyrodnicza ( informacja UM)

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *