Seminarium pt. „Starość jest darem”

Jak seniorzy postrzegani są przez społeczeństwo? Kiedy możemy mówić o starości? W jaki sposób przebiega adaptacja do starości? Jakie role mogą spełniać seniorzy w społeczeństwie? Czym jest gerontofobia? Na te oraz inne pytania szukali odpowiedzi uczestnicy seminarium pt. „Starość jest darem”, zorganizowanego przez Zakład Pedagogiki Akademii Zamojskiej i Studenckie Koło Naukowe Pedagogów AZ.

Wydarzenie otworzył prorektor ds. nauki i rozwoju AZ dr hab. inż. Krzysztof Pancerz. Następnie słowo wstępne wygłosiła dr Halina Iwańczyk z Zakładu Pedagogiki AZ. W pierwszej części seminarium prelekcje wygłosili: dr hab. Ryszard Skrzyniarz „Wykorzystanie wspomnień o miejscach znaczących w życiu do budowania tożsamości osoby w starości”, dr Halina Iwańczyk „Kościół o roli seniorów”, dr Bernard Panasiuk „Aktywność zawodowa Silversów we współczesnej Polsce”. Halina Caban, prezes Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przedstawiła wystąpienie pt. „Uniwersytet III Wieku dla seniorów”. W drugiej części seminarium swoje referaty przedstawiły studentki ze Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów AZ: Maria Bauer „Starość jako zadanie”, Marzena Głowacka „Senior w rodzinie”, Renata Magryta „Efektywna adaptacja do starości”, Katarzyna Kasprowicz-Motowidło „Pozytywne starzenie się według L. Tornstama”, Ewa Sałamacha „Potrzeby osób starszych”, Julia Fandysz „Rozwój duchowy w okresie późnej dorosłości”.

– Tematyka seminarium wpisuje się w zakres programowy studiów na kierunku pedagogika, realizowany na różnych przedmiotach w ramach specjalności edukacja dorosłych i praca z osobami starszymi. Jednym z celów wydarzenia była prezentacja działalności dydaktyczno-naukowej pracowników Zakładu Pedagogiki AZ oraz studentów pedagogiki. Nadrzędnym celem seminarium była dyskusja w kontekście przełamywania stereotypów na temat starości oraz propagowanie wśród młodzieży, jak również osób dorosłych rozumienia starości, jako bezcennego czasu, który dany jest nam tylko raz w życiu. Ważną kwestią było również podjęcie dyskusji na temat dyskryminującego obrazu starości pełnego stereotypów, czyli problemu ageizmu. Poruszono również kwestię negatywnego kategoryzowania osób w podeszłym wieku, przez podkreślanie tylko zewnętrznych objawów starości oraz przez przypisywanie im takich cech, jak złośliwość, pesymizm, bycie zgorzkniałym, niechęć do młodych, krytycyzm czy konserwatyzm – powiedziała dr inż. Agata Waszek, dyrektor Instytutu Humanistyczno-Medycznego AZ i kierownik Zakładu Pedagogiki AZ. – Gerontofobia, czyli lęk przed ludźmi starymi, wywołany jest własnym strachem przed starzeniem się, niedołęstwem i prowadzi nie tylko do izolowania się od ludzi starych, ale także często do niechęci, a nawet wrogości i krzywdzącego traktowania ich.

W dyskusji zabrała głos dr Teresa Bojarska-Szot z Zakładu Pedagogiki AZ, która poruszyła kwestie filozoficzne rozumienia starości oraz prezentowania postawy szacunku do osób starszych. W seminarium uczestniczyli również przedstawiciele sekcji senioralnej z Domu Kultury w Grabowcu, którzy z uwagą wysłuchali wystąpień i z całą stanowczością potwierdzili, że starość jest darem i radością. Dr n. med. Dorota Kwika, opiekun Studenckiego Koła Naukowego Pielęgniarstwa AZ wraz ze studentkami zaprosiła na kontynuację tematu poświęconego starości w aspekcie medycznym.

Seminarium pt. „Starość jest darem” odbyło się 28 kwietnia 2022 r. w auli Akademii Zamojskiej.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *