Rozpoczęła się realizacja sześciu projektów

Blisko 50 mln zł dofinansowania miasto Zamość otrzymało na realizację 6 umów w ramach RPO WL na lata 2014-20. Umowy umożliwiające uruchomienie środków podpisali w grudniu Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego i Andrzej Wnuk, prezydent Zamościa.

Rozpoczęła się realizacja, podpisanych w grudniu, umów dotyczących sześciu projektów, do których Miasto Zamość otrzymało unijne dofinansowanie.

 1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamość – cz.l i II (RPO WL)
Część I Wartość całkowita: 9 949 866,38 PLN Dofinansowanie: 6 851 917,10 PLN
Część II Wartość całkowita: 20 326 708,78 PLN Dofinansowanie: 14 046 912,56 PLN

 Głównym celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji, poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w 12 budynkach użyteczności publicznej (oświatowych) zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość, z których część znajduje się na obszarze planowanym do rewitalizacji.

Obiekty zostały wybrane w drodze konsultacji i spotkań organizowanych przez władze samorządowe.

Zaplanowany w projekcie zakres robót budowlanych obejmuje termomodernizację budynków – wybranych szkół i przedszkoli. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza, redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę starych systemów grzewczych o niskiej sprawności energetycznej, jak również montaż instalacji urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii (gruntowa pompa ciepła).

Dzięki powyższym działaniom, zmniejszy się emisja gazów z procesu spalania do atmosfery w tym CO2, obniżone zostaną koszty za energię cieplną oraz poprawie ulegnie stan techniczny obiektów.

Grupę docelową projektu, która odniesie bezpośrednie korzyści z realizacji projektu na poziomie jego realizacji stanowią uczniowie i pracownicy placówek edukacyjnych, jak również mieszkańcy Miasta Zamość, którzy odczują realną poprawę stanu jakości powietrza.

Wpłynie to zdecydowanie na podniesienie jakości życia mieszkańców a dzięki zmniejszeniu zanieczyszczeń dostarczanych do powietrza poprawi się ich kondycja zdrowotna. Korzyści wynikające z projektu zauważalne będą również na szczeblu przyrodniczym. Oczekiwanym rezultatem podjętych działań będzie zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną.

3. Przebudowa i remont obiektów infrastruktury usług społecznych w mieście Zamościu (RPO WL)
Wartość całkowita: 7 280 976,52 PLN Dofinansowanie: 4 679 954,00 PLN

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
1. Przebudowę budynku kotłowni  Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zamościu przy ulicy Śląskiej 45A z przeznaczeniem na klasopracownie oraz budowę windy zewnętrznej.
2. Przystosowanie budynku dworca PKP w Zamościu przy ulicy Szczebrzeskiej 11 na działalność Centrum Integracji Społecznej i Organizatora Pieczy Zastępczej.
3. Przebudowę z rozbudową i przystosowanie budynku Prokuratury Rejonowej w Zamościu przy ulicy Wyszyńskiego 2A na potrzeby Domu Dziecka w Zamościu.

4. Budowa obiektów dla zwierząt zagrożonych wyginięciem na terenie Ogrodu Zoologicznego w Zamościu, pełniącego funkcję przygranicznego ośrodka kwarantannowania i przetrzymywania zwierząt nielegalnie wwiezionych do strefy Schengen – kontynuacja projektów zrealizowanych w latach 2009-2015, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.  (RPO WL)
Wartość całkowita: 18 172 635,00 PLN Dofinansowanie:  9 989 700,00 PLN

W ramach projektu realizowany będzie następujący zakres prac:
Budowa:

 • • Budynku kasy biletowej
 • • Kuchni z zapleczem magazynowym i technicznym
 • • Ekspozycji flamingów
 • • Ekspozycji pingwinów tońców
 • • Akwarium morskiego w pawilonie wielkich drapieżników
 • • Wybiegu z zimowiskiem dla cyjonów rudych i wilków grzywiastych
 • • Woliery kondorów wielkich
 • • Ekspozycji świń rzecznych i guźców
 • • Ekspozycji piesków preriowych, mrówkojadów olbrzymich i leniwców
 • • Wybiegu ze stajnią nieogrzewaną dla takinów i jeleni milu
 • • Ekspozycji żurawi mandżurskich, białoszyich, tragopanów caboti i bażantów annamiskich
 • • Ekspozycji orangutanów, szympansów karłowatych i innych mniejszych małp
 • • Ekspozycji dikdików, kanczyli, aguti , wikunii, nandu, pancerników
 • • Ptaszarni 20 gatunków ptaków
 • • Ekspozycji gorali i arui
 • • Ekspozycji z wybiegami zewnętrznymi dla chomików europejskich

5. Budowa zrównoważonego systemu transportu publicznego na terenie Miasta Zamość, Gminy Zamość oraz gmin ościennych (RPO WL)
Wartość całkowita: 16 415 635,5 PLN Dofinansowanie: 10 975 805,17 PLN

Celem szczegółowym projektu będzie zrównoważona mobilność miejska poprzez polepszenie dostępności i niezawodności usług transportowych ukierunkowanych na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz promowania transportu publicznego w Zamościu w oparciu o:

 •  kontrolowanie ruchu w sieci drogowej oraz zmniejszenie stanu jej zatłoczenia,
 • efektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktury drogowej i transportowej,
 • poprawę warunków podróżowania,
 • zwiększenie popytu na podróżowanie transportem zbiorowym,
 • udostępnienie bieżących informacji (dla kierowców oraz pasażerów) przydatnych w fazie planowania oraz w trakcie realizacji podróży,
 • zwiększenie bezpieczeństwa użytkownikom ruchu

Zakres rzeczowy projektu, obejmuje:

 • budowę węzła komunikacyjnego integrującego transport publiczny: miejski, PKP, BUS, samochody osobowe i rowery przy ul. Peowiaków w Zamościu (HUB)
 • modernizację systemu informatycznego służącego do projektowania rozkładów jazdy oraz zadań (obiegów) pojazdów zsynchronizowanych w ciągu całego dnia wraz z możliwością prezentacji połączeń w Internecie  m.in na platformie Google Maps
 • zakup systemu do obsługi gospodarki magazynowej i obsługi warsztatu
 • zakup 12 niskoemisyjnych autobusów miejskich EURO6,
 • utworzenie 3 przystanków.

6. Projekt z zakresu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego, dotyczy wymiany istniejących energooszczędnych opraw oświetleniowych zlokalizowanych w Zamościu przy ulicach: Hrubieszowskiej, Jana Pawła II, Piłsudskiego, Legionów, Lipskiej, Lubelskiej, Lwowskiej, Partyzantów, Powiatowej, Sikorskiego oraz wykonania instalacji fotowoltaicznej na rondach Ordynacji Zamojskiej i Honorowych Dawców Krwi.

Zmniejszone zapotrzebowanie na energię elektryczną potrzebną do oświetlenia ulic, przełoży się na znaczny spadek kosztów utrzymania. Bardzo istotnym elementem przedsięwzięcia odczuwalnym dla pieszych i zmotoryzowanych, będzie poprawa jakości oświetlenia ulicznego (lepsza jakość światła).

Dzięki projektowi osiągnięty zostanie również cel środowiskowy związany z poprawą powietrza atmosferycznego (zmniejszy się zapylenie oraz emisja szkodliwych substancji do atmosfery poprzez redukcję zapotrzebowania na energię do oświetlania produkowaną głównie z węgla). Inwestycja jest zgodna jest z opracowanym Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Zamość.

Zaplanowano m.in. wymianę 1041 opraw oświetleniowych, wymianę 1041 punktów oświetleniowych na  energooszczędne, montaż 10 szt. masztów z panelami  fotowoltaicznymi (do produkcji energii z OZE na potrzeby oświetlania dwóch rond). Dodatkowo planuje się montaż systemu do monitoringu jakości powietrza, składającej się ze stacji pomiarowej oraz tablicy wyświetlającej stan jakości (poziom zanieczyszczeń) powietrza  w Zamościu.

Wartość projektu ogółem: 3 555 997,93 zł Wydatki kwalifikowalne: 2 891 055,22

Wnioskowane dofinansowanie UE: 2 341 955,00zł /2 341 995,00 wydatki nie objęte regułami pomocy publicznej/ oraz /115 441,93 pomoc de minimis/ (info.UM)

fot.www.lubelskie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *