Zmiana zasad obsługi mieszkańców w UM

 

ZMIANA ZASAD OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW W URZĘDZIE MIASTA ZAMOŚĆ – AKTUALIZACJA 23.03.2020

W związku z zagrożeniem rozprzestrzenienia się koronawirusa, od 16 marca 2020 r. zawieszona zostaje czasowo bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Miasta Zamość. Zmiana w sposobie funkcjonowania jest podyktowana koniecznością zminimalizowania narażania zdrowia zarówno mieszkańców, jak i pracowników Urzędu Miasta Zamość.

Na podstawie Zarządzenia nr 75/2020 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania Urzędu Miasta Zamość i jednostek organizacyjnych Miasta Zamość w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zmieniają się godziny pracy Urzędu Miasta Zamość:

poniedziałek 7.30 – 15.00

wtorek 8.00 – 15.00

środa 7.30 – 15.00

czwartek 7.30 – 15.00

piątek 7.30 – 15.00

Dodatkowe Komunikaty Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Ewidencji Kierowców i Pojazdów oraz Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych dotyczący ewidencji działalności gospodarczej znajdują się niżej.

Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu Miasta Zamość należy wrzucać do urny lub pojemników w zamkniętych kopertach lub koszulkach ze wskazaniem wydziału Urzędu Miasta Zamość. Urna i pojemniki są umieszczone w Biurze Obsługi Interesanta, ul. Rynek Wielki 13 (Ratusz).

Wnioski i dokumenty niezbędne do załatwienia spraw w Urzędu Miasta Zamość, właściwe dla danego wydziału są do pobrania na stronie internetowej https://umzamosc.bip.lubelskie.pl w zakładce Struktura organizacyjna ­ – Wydziały – więcej informacji, a także w formie druków papierowych wyłożonych przy urnie umieszczonej w Biurze Obsługi Interesanta.

Zaleca się dołączenie numeru telefonu i/lub adresu e-mail w celu sprawnej komunikacji z wnioskodawcą.

Wszelkie opłaty związane z załatwianymi sprawami można realizować przelewami przez Internet.

Zamknięte zostają wejścia do Urzędu Miasta Zamość przy ul. Rynek Wielki 13 (Ratusz) od strony Rynku Solnego oraz od schodów na Rynku Wielkim, jak również do wydziałów Urzędu Miasta Zamość w pozostałych lokalizacjach.

Do odwołania wstrzymane są przyjęcia interesantów, które odbywały się w każdy wtorek.

Urząd Miasta Zamość zwraca się do z prośbą, aby w czasie trwania zagrożenia ograniczyć wizyty w urzędzie i podległych mu jednostkach oraz apeluje o korzystanie przy załatwianiu spraw z dostępnych form kontaktu elektronicznego np. na niżej podane adresy e-mail lub wykorzystując platformę ePUAP.

W sprawach wymagających osobistego stawiennictwa w urzędzie, prosimy o kontakt telefoniczny, celem ustalenia sposobu załatwienia  sprawy i zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa. Najważniejsze telefony są podane niżej.

O wszelkich kolejnych zmianach związanych z obsługą interesantów Urząd Miasta Zamość będzie informował na bieżąco.

KOMUNIKAT URZĄD STANU CYWILNEGO

Zgłoszenia zgonów oraz urodzeń przyjmowane są przez pracowników Urzędu Stanu Cywilnego w Zamościu w Biurze Obsługi Interesanta, ul. Rynek Wielki 13 (Ratusz). Jednakże, należy uprzednio skontaktować się z telefonicznie z urzędnikami, w celu umówienia ewentualnej wizyty lub innego sposobu załatwienia sprawy.

Obsługa w sprawach zgonów i urodzeń odbywa się do godz. 14.30.

Zgłoszenie urodzeń – tel. 84 677 24 23 (Uwaga! Rejestracji urodzeń można dokonać także za pośrednictwem platformy ePUAP; Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia)

Zgłoszenie zgonu tel. 84 677 23 62

Informacje w sprawie zawarcia związku małżeńskiego – 84 530 03 61 lub 84 677 23 63

Urząd Stanu Cywilnego tel. 84 530 03 60, 530 03 61, e-mail: usc@zamosc.pl

Zawiesza się dyżury Urzędu Stanu Cywilnego w sprawie rejestracji zgonów w soboty.

KOMUNIKAT WYDZIAŁU EWIDENCJI KIEROWCÓW I POJAZDÓW

Wydział Ewidencji Kierowców i Pojazdów informuje, że w siedzibie Wydziału przy ul. Partyzantów 3 nie prowadzi się obsługi bezpośredniej interesantów. Własnoręcznie podpisane wnioski dotyczące: rejestracji pojazdu, rejestracji czasowej pojazdu, wyrejestrowania pojazdu, czasowego wycofania pojazdu z ruchu, dokonania zmian w dowodzie rejestracyjnym, wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego, zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu, a także o wydanie prawa jazdy, w zakresie transportu drogowego, jak i o wydanie zaświadczenia wraz wymaganymi ustawowo załącznikami i dowodami stosownych opłat, w zamkniętych kopertach opisanych nazwą wydziału oraz opatrzonych numerem Państwa telefonu celem sprawnej komunikacji z wnioskodawcą należy wrzucać do urny znajdującej się w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Zamość, Rynek Wielki 13 lub przesyłać za pośrednictwem korespondencji pocztowej na adres: WEKiP UM Zamość, 22-400 Zamość, Rynek Wielki 13.

Tablice rejestracyjne należy przesyłać wraz z dokumentami drogą pocztową na ww. adres.

Czasowe pozwolenia wraz z dokumentacją oraz z ewentualnymi tablicami rejestracyjnymi będą wysyłane drogą pocztową na wskazany przez Państwa we wniosku adres. Prosimy o podawanie numeru telefonu w celu sprawnej komunikacji.

Decyzje o rejestracji pojazdów wraz z dowodami rejestracyjnymi będą wysyłane drogą pocztową na wskazany przez Państwa adres (UWAGA: dopiero wtedy, gdy do Wydziału, także drogą pocztową lub poprzez wrzucenie do urn w opisanych jak wyżej kopertach, zostaną zwrócone wydane wcześniej Państwu pozwolenia czasowe).

Zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdów wraz z kopiami dokumentów potwierdzających nabycie/zbycie pojazdów można wrzucić do urny przed Biurem Obsługi Interesanta UM Zamość, Rynek Wielki 13 lub przesyłać drogą pocztową na adres: WEKiP UM Zamość, 22-400 Zamość, Rynek Wielki 13,lub za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP.

Wnioski i dokumenty można pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UM Zamość lub zgłosić telefonicznie albo drogą mailową prośbę o przesłanie odpowiednich formularzy (będą odesłane drogą mailową lub za pośrednictwem poczty).

Jednocześnie informujemy, że Urząd Miasta Zamość czasowo zawiesza nakładanie kar za niedokonanie w 30-dniowym terminie rejestracji pojazdu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej albo niezgłoszenie w takim samym terminie nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju.  Kary nie będą naliczane osobom, którym 30-dniowe terminy do załatwienia spraw upływają od 13 marca 2020 r. do odwołania.

Pracownicy Biura Obsługi Interesantów nie udzielają informacji w sprawach związanych ze sprawami Wydziału Ewidencji Kierowców i Pojazdów.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy WEKiP pod numerami telefonów: uprawnienia dla kierowców: 84 638 21 52, 84 677 24 59, rejestracja pojazdów: 84 638 21 46, 84 638 21 52, 84 677 24 59 w godzinach 7.30-15.00 oraz elektronicznie drogą mailową: e-mail: komunikacja@zamosc.pl.

KOMUNIKAT WYDZIAŁU ROZWOJU MIASTA I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH DOTYCZĄCY EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Składanie wniosków o wpis, zawieszenie, zmianę, wznowienie, jak również trwałe zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca może dokonać bezpośrednio na stronie https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ posiadając profil zaufany lub podpis elektroniczny. Osoby nie mające w/w uprawnień proszone są o kontakt z Ewidencją Działalności Gospodarczej pod nr tel. 84 6772443. Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje możliwość składania tych wniosków w terminie późniejszym, z datą wsteczną. Wnioski do CEIDG mogą być również wysłane pocztą na adres urzędu. W przypadku wniosków o wpis i o trwałe zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej składanych do urny bądź wysłanych pocztą, podpis wnioskodawcy musi być poświadczony przez notariusza.

NAJWAŻNIEJSZE DANE KONTAKTOWE URZĘDU MIASTA ZAMOŚĆ

Urząd Stanu Cywilnego
tel. 84 530 03 60, 530 03 61, e-mail: usc@zamosc.pl

Zgłoszenie urodzeń – tel. 84 677 24 23 (Uwaga! Rejestracji urodzeń można dokonać także za pośrednictwem platformy ePUAP; Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać w terminie 21 dni)

Zgłoszenie zgonu tel. 84 677 23 62

Informacje w sprawie zawarcia związku małżeńskiego – 84 530 03 61 lub 84 677 23 63

Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zamość
tel. 84 639 20 84, e-mail: boi@zamosc.pl

Wydział Finansowy
tel. 677 24 00, e-mail:  finansowy@zamosc.pl

Wydział Turystyki i Promocji 
tel. 84 677 23 01, 84 677 24 94, 84 677 24 19, e-mail: promocja@zamosc.pl

Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Zabytków
tel. 84 677 24 72, 530 04 72, e-mail: urbanistyka@zamosc.pl

Wydział Kultury i Sportu
tel. 84 638 58 06, 677 24 90, e-mail: kultura@zamosc.pl

Wydział Oświaty
tel. 84 677 24 47, fax 84 53 00 456, e-mail: oswiata@zamosc.pl

Wydział Ewidencji Kierowców i Pojazdów
tel. 84 638 21 46, fax 84 638 21 52, e-mail: komunikacja@zamosc.pl

Wydział Inwestycji Miejskich i Zamówień Publicznych
tel. 84 67 72 444, fax 627 14 01, e-mail: inwestycje@zamosc.pl

Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych
tel. 84 677 24 43, e-mail: rozwoj@zamosc.pl

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
tel. 84 677 24 31 fax 84 530 04 31, e-mail: komunalny@zamosc.pl

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
tel. 84 677 24 25 fax 84 530 03 20, e-mail: obywatelski@zamosc.pl

Wydział Organizacyjno-Administracyjny
tel. 84 677 23 31, e-mail: organizacyjny@zamosc.pl

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
tel. 84 67 72 483, e-mail: geodezja@zamosc.pl

Nadanie numeru porządkowego, zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków, wypisy i wyrysy, nazewnictwo placów i ulic tel. 84 67 72 489 lub 389

Mapa zasadnicza, zgłoszenie prac geodezyjnych, koordynowanie usytuowania projektowanych urządzeń infrastruktury technicznej (dawniej ZUDP) tel. 84 67 72 484

Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wywłaszczenia i zwroty nieruchomości 84 67 72 383

Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej, dzierżawy, budżet Wydziału 84 67 72 385 lub 381

Podziały nieruchomości, zgoda na przeprowadzanie i wykonanie na nieruchomościach urządzeń technicznych 84 67 72 480

Sprzedaż nieruchomości, odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne 84 67 72 387

Gospodarka nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta, w tym sprzedaż nieruchomości, odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne, użytkowanie wieczyste, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sprzedaż lokali mieszkalnych 84 67 72 487

Użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami, opłaty adiacenckie 84 67 72 384

Biuro Rady Miasta
tel. 84 677 23 15, e-mail: rada@zamosc.pl

Zespół Kontroli Finansowej i Audytu
84 677 23 71, e-mail: audyt@zamosc.pl

Miejski Rzecznik Konsumentów
tel. 84 677 24 22 fax 84 530 00 38, e-mail: konsument@zamosc.pl

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *