Temat śmieci wraca na sesję

Ustalenie stawki opłaty śmieciowej i sposobu jej naliczenia zdominuje prawdopodobnie poniedziałkową (31 sierpnia) XXIII Sesję Rady Miasta Zamość.

Sesja rozpocznie się o godz. 13 w Sali Consulatus zamojskiego ratusza.

Szczegółowy porządek obrad poniżej:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXI i XXII sesji Rady Miasta.

4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.

5. Sprawy samorządu mieszkańców.

6. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.

7. Przedstawienie założeń projektowych inwestycji pn. “PRZEBUDOWA DROGI NA ODCINKU OKOŁO 5KM W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 74 OD ULICY 1 MAJA DO ULICY SZCZEBRZESKIEJ”.

8. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w I półroczu 2020 roku w mieście Zamość.

9. Informacja o stanie bezrobocia oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy w mieście Zamość za I półrocze 2020 r.

10. Analiza sytuacji ekonomicznej jednoosobowych spółek Miasta Zamość za 2019 r.

11. Sprawozdanie ze sposobu gospodarowania mieniem komunalnym za II kwartał 2020 roku.

12. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej przy ul. Bohaterów Monte Cassino,

2) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość w rejonie ul. Lubelskiej-ul. Północnej-PKP,

3) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość (w obrębie Osiedla Rataja, teren pomiędzy ul. Zagrodową – ul. Górną – ul. Osiedlową),

4) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość (w obrębie jednostki strukturalnej nr 13 – Wschodnia Karolówka – część południowa, teren pomiędzy ul. Śląską – B. Prusa),

5) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość (w obrębie Osiedla Rataja, teren pomiędzy ul. Zagrodową – ul. Witosa – ul. Osiedlową),

6) zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli w zakresie przyznawania stypendiów sportowych za rok 2019,

7) przekazania petycji według właściwości (odbudowa Kolejowej Obwodnicy Północnej),

8) przekazania petycji według właściwości (kolej+),

9) przekazania petycji według właściwości (18-miejscowe samoloty),

10) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Zamość,

 w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki

11) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Zamość,

12) „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zamość”,

13) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

14) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

15) określenia górnych stawek opłat za usługi świadczone w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

16) zniesienia form ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody znajdującego się w granicach administracyjnych Miasta Zamość,

17) przyjęcia założeń do planu społeczno-gospodarczego Miasta Zamość na 2021 r.,

18) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Zamość na rok szkolny 2020/2021,

19) zawarcia porozumienia międzygminnego przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Zamość,

20) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

21) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 r.

13. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.

14. Wolne wnioski i wypowiedzi radnych.

15. Interpelacje i zapytania.

16. Komunikaty i informacje.

17. Zamknięcie obrad.

Przypominamy, że z obrad na żywo prowadzona będzie transmisja na kanale Miasta Zamość w serwisie YouTube

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *