Spór o używanie herbu Miasta Zamość – rozstrzygnięty

Podczas XXII Sesji Rady Miasta Zamościa 26 września 2016 tematem wzbudzający kontrowersje był projekt uchwały, dotyczący zasad używania herbu miasta. Niektórzy Radni myśleli, że Prezydent chce zawłaszczyć sobie prawa do używania herbu Zamościa  Głównym założeniem uchwały była ochrona herbu przed wykorzystywaniem go w niewłaściwy sposób.

Wojewoda Lubelski w dniu 28 października 2016r. opublikował uchwałę NR XXII/274/2016 z dnia 26 września 2016r. w sprawie zasad używania herbu Miasta Zamość w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, tym samym uznając ją za zgodną z prawem.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Lublin, dnia 28 października 2016 r.
Poz. 4174

UCHWAŁA NR XXII/274/2016
RADY MIASTA ZAMOŚĆ
z dnia 26 września 2016 r.
w sprawie zasad używania herbu Miasta Zamość

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 i art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753), oraz § 3 Statutu Miasta Zamość z dnia 26 kwietnia 2012 r. i załącznika do uchwały Nr XVIII/186/2012 Rady Miejskiej w Zamościu.
Rada Miasta Zamość uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Herb Miasta określa § 3 Statutu Miasta Zamość.
2. Herb Miasta Zamość może być używany w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych z wzorem
graficznym zatwierdzonym uchwałą Nr XVIII/120/1995 r. Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 28 sierpnia 1995 r. w sprawie herbu.
3. Dopuszcza się używanie herbu Miasta Zamość w formie niebarwnej grafiki.
§ 2. 1. Herb Miasta Zamość stanowi własność Miasta i podlega ochronie jako dobro osobiste Miasta.
2. Herb Miasta Zamość jest zewnętrznym znakiem reprezentacyjnym miasta i może być używany
wyłącznie w sposób zapewniający mu należytą cześć i szacunek oraz prestiż i powagę przewidzianą dla
insygniów władzy. Herb Miasta Zamość posiada trwałe znamiona tożsamości wspólnoty samorządowej
symbolizującej więź historyczną, kulturową i społeczno-ekonomiczną z miastem.
3. Traktując używanie herbu jako jedną z form promocji Miasta Zamość, przyjmuje się jako zasadę
nieodpłatne wykorzystywanie go przez zainteresowane podmioty.
§ 3. 1. Prawo do nieodpłatnego używania herbu Miasta przysługuje na mocy niniejszej uchwały:
a) organom Miasta,
b) jednostkom organizacyjnym Miasta do celów związanych z realizacją zadań statutowych,
c) miejskim służbom, inspekcjom i strażom,
d) pracownikom samorządu terytorialnego w ramach wypełniania obowiązków służbowych,
e) radnym w sprawach związanych ze sprawowaniem mandatu.
f) przewodniczącym zarządów osiedli
2. Akceptację na nieodpłatne używanie herbu Miasta Zamość w celach niekomercyjnych mogą uzyskać
także instytucje, organizacje, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, wykonujące działalność o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców Miasta Zamość oraz działalność związaną z promocją Miasta.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Lublin, dnia 28 października 2016 r.
Poz. 4174

3. Wniosek o wyrażenie zgody na używanie herbu i rozpowszechnianie wizerunku herbu Zamościa, o
którym mowa w ust. 2, winien zawierać:
a) imię i nazwisko lub nazwę, miejsce zamieszkania i adres siedziby podmiotu ubiegającego się o korzystanie z herbu;
b) rodzaj prowadzonej działalności;
c) cel i zakres używania herbu;
d) miejsce umieszczania herbu;
e) okres używania herbu;
f) graficzną prezentację przedmiotu – wyrobu lub publikacji – z wkomponowanym herbem;
g) podpis osoby ubiegającej się o zgodę.
4. Prezydent Miasta Zamość w zezwoleniu na używanie herbu określa czas używania oraz miejsce jego
umieszczenia, może wskazywać przy tym warunki i wprowadzać ograniczenia w korzystaniu z herbu.
5. Prezydent Miasta Zamość może cofnąć lub zawiesić wyrażoną zgodę, jeżeli podmiot uprawniony naraża prestiż lub interes Miasta Zamościa na szkodę albo nie zachowuje warunków, na których zgoda została udzielona lub używa wizerunku herbu niezgodnie z przeznaczeniem.
6. Udzielona zgoda wygasa w przypadkach:
1) upływu okresu, na który została udzielona;
2) zrzeczenia się uprawnionego do korzystania z wizerunku herbu;
3) zaprzestania przez uprawnionego działalności, z którą zgoda była związana;
4) przeniesienia prawa do używania herbu bez zgody Prezydenta Miasta Zamość;
5) wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy, jeżeli takiego prawa udzielono zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. „Prawo własności przemysłowej”
§ 4. 1. Herb Miasta może być umieszczany:
a) na budynkach stanowiących siedzibę organów Miasta Zamość i Urzędu Miasta Zamość,
b) w sali obrad Rady Miasta i pomieszczeniach Urzędu Miasta oraz pomieszczeniach jednostek
organizacyjnych Miasta,
c) na pieczątkach, emblematach, drukach urzędowych, blankietach korespondencyjnych, wizytówkach organów Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych,
d) na miejskich budynkach użyteczności publicznej,
e) w publikacjach (w tym zaproszeniach) wydawanych przez Prezydenta Miasta Zamość oraz pod jego
patronatem,
f) na sztandarach instytucji i miejskich jednostek organizacyjnych,
g) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Miasta i jednostek podległych,
h) na materiałach i wydawnictwach promocyjnych Miasta,
i) na tablicach pamiątkowych fundowanych przez organy Miasta,
j) podczas wydarzeń, które otrzymały Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Zamość,
k) w innych miejscach za zgodą Prezydenta Miasta Zamość.
2. Zabrania się używania herbu Miasta Zamość dla działalności sprzecznej z prawem i zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.
3. Prezydent Miasta Zamość może zakazać używania herbu, jeżeli podmiot uprawniony wykorzystuje herb Miasta w sposób nie zapewniający należytej czci i szacunku, naraża dobre obyczaje, prestiż lub interes Miasta Zamość na szkodę. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 4174
§ 5. 1. Herb Miasta Zamość nie może być wykorzystywany w kampaniach wyborczych prowadzonych
przez komitety wyborcze ugrupowań, stowarzyszeń społecznych, fundacji, partii politycznych oraz przez
kandydatów niezależnych.
§ 6. 1. Prezydent Miasta Zamość prowadzi ewidencję podmiotów, którym wyrażono zgodę na używanie
wizerunku herbu.
§ 7. 1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość.
§ 8. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w
życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miasta Zamość
Jan Wojciech Matwiejczuk

Advertisements
aktualności Zamość akcje charytatywne Zamość architektura Zamość atrakcje turystyczne Zamość baseny Zamość biegi uliczne Zamość biblioteki Zamość biznes Zamość dziedzictwo kulturowe Zamość eventy Zamość festiwale Zamość fitness Zamość galeria sztuki Zamość historia Zamość hotele Zamość imprezy kulturalne Zamość inicjatywy społeczne Zamość informacje Zamość inwestycje Zamość kino w Zamościu kluby muzyczne Zamość kluby sportowe Zamość koncerty muzyczne Zamość koncerty Zamość konferencje biznesowe Zamość kursy i szkolenia Zamość kawiarnie Zamość kulturalne Zamość lokalne firmy Zamość lokalne wiadomości Zamość maratony Zamość muzea Zamość muzeum Zamość noclegi Zamość oferty pracy Zamość organizacje pozarządowe Zamość parki Zamość pomoc społeczna Zamość portal informacyjny Zamość przedsiębiorstwa Zamość praca Zamość przewodnik po Zamościu projekcje filmowe Zamość rekonstrukcje historyczne Zamość restauracje Zamość rynek pracy Zamość siłownie Zamość spacery po Zamościu spektakle teatralne Zamość spotkania autorskie Zamość spotkania mieszkańców Zamość szkoły Zamość szlaki turystyczne Zamość targi biznesowe Zamość teatr w Zamościu turnieje sportowe Zamość uniwersytety Zamość wydarzenia edukacyjne Zamość wydarzenia historyczne Zamość wydarzenia kulturalne Zamość wydarzenia społeczne Zamość wydarzenia w Zamościu wiadomości z Zamościa wolontariat Zamość wykłady Zamość warsztaty artystyczne Zamość warsztaty Zamość wyścigi rowerowe Zamość wystawy artystyczne Zamość wystawy Zamość zabytki Zamościa zabytki Zamość zawody sportowe Zamość zamojska społeczność życie w Zamościu zwiedzanie Zamość Akademia Zamość radio zamość imprezy zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *