SOLARIS w Zamościu

Miasto Zamość podało informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem procedury określonej Prawo zamówień publicznych pn. ,, Dostawa niskoemisyjnego taboru autobusowego dla Miasta Zamość ”

Postępowanie zostało zakończone wyborem oferty wykonawcy SOLARIS Bus & Coach S.A. ul.Obornicka 46 Bolechowo-Osiedle 62-005 Owińska

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Wykonawca przedłożył ofertę, który przedstawia najkorzystniejszy bilans cen i innych kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji określonych warunków zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów – łącznie 96 pkt

 

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *