PUP Zamość: pomoc dla przedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu zachęca przedsiębiorców do korzystania z różnych form wsparcia, która jest udzielana w ramach Tarczy antykryzysowej.

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, ustawodawca wprowadził pakiet instrumentów wsparcia stworzony w celu ochrony miejsc pracy, zmniejszenia obciążeń finansowych mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji oraz ich wsparcia w zachowaniu płynności finansowej zwanych potocznie tarczą  antykryzysową.

O wybraną formę wsparcia można ubiegać się w Powiatowych Urzędach Pracy, Wojewódzkich Urzędach Pracy lub w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Do Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu można składać wnioski o:

jednorazową pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców – nabór uruchomiono w dniu 01.04.2020r. Do dnia 21.04.2020 r. zarejestrowano – 731 wniosków; wnioski, które wpłynęły, ale nie zostały rozpakowane – 50 (należy przyjąć, że na dzień 21.04.2020r. złożono 781 wniosków).W związku ze złożonymi wnioskami 188 przedsiębiorców otrzymało środki finansowe w kwocie 5.000 zł. co daje łącznie 940 000 zł., oraz 1 przedsiębiorca otrzymał wypłatę w kwocie 4 800 zł (łączna kwota wypłaconych środków – 944 800 zł).

Wnioski, które wpływają do Urzędu są weryfikowane przez pracowników, kompletne realizowane są na bieżąco, natomiast niekompletne, przed wypłatą muszą zostać uzupełnione. Niekompletne wnioski:

  • Ø  brak załącznika Nr 1 – dotyczącego pomocy publicznej,
  • Ø  błędnie podawane numery REGON i NIP,
  • Ø  niewłaściwie liczony stan zatrudnienia,
  • Ø  składanie dokumentów o umorzenie pożyczki, zamiast wniosku o udzielenie pożyczki,
  • Ø  brak numeru konta, na które ma być przelana pożyczka.

Z ogólnej liczby (781)wniosków 7 rozpatrzono negatywnie, a 3 pracodawców zrezygnowałozubiegania się o pożyczkę. Dziennie wypłacanych jest średnio około 40 – 50 pożyczek. Wnioski rozpatrzone negatywnie: przedsiębiorca zatrudnia więcej niż 9 osób – 1 wniosek, nie zatrudnia w ogóle pracowników – 6 wniosków.

dofinansowanie przedsiębiorców będących osobą fizyczną niezatrudniających pracownika w przypadku spadku obrotów gospodarczych – nabór uruchomiono w dniu 14.04.2020 r. i będzie trwał do 28.04.2020 r. Do dnia 21.04.2020 r. zarejestrowano 69 wniosków, jak również podpisano i wypłacono 8 przedsiębiorcom 1 transzę dofinansowania. Dokonano weryfikacji wniosków, które wpłynęły – 38 wniosków było kompletnych, 29 wymagało uzupełnienia i 2rozpatrzono negatywnie. Wnioski do uzupełnienia zawierały następujące uchybienia:

  • źle wyliczony spadek wartości obrotu,
  • nie zaznaczony spadek wartości obrotu,
  • źle wyliczona kwota wartości dofinansowania,
  • nie podpisana przez przedsiębiorcę umowa,
  • umowa podpisana w 1 egzemplarzu.

Wniosek rozpatrzony negatywnie; Przedsiębiorca miał zawieszoną działalność od 03.01.2020r. do 02.03.2020r., natomiast spadek obrotu deklarował od 01.02.2020r. (w okresie kiedy miał zawieszoną działalność).

dofinansowania części wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 – nabór uruchomiono w dniu 16.04.2020 r. i będzie trwał do 30.04.2020 r. Do dnia 21.04.2020r. nie złożono żadnego wniosku.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych form pomocy dostępne są na stronie internetowej Urzędu https://zamosc.praca.gov.pl/ oraz pod numerami telefonu: 692 403 759; 84 638 33 64; 84 638 33 66 .

materiał nadesłany

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *