Program Aktywizacja i Integracja

zycie_zamoscia_artykul2-300x169Program Aktywizacja i Integracja „PAI” to zintegrowane  działania urzędu pracy i ośrodka pomocy społecznej wspierane działaniami organizacji pozarządowej. Wszystko to w celu poprawy sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

W ramach tego programu odbywa się aktywizacja  zawodowa, czyli prace społecznie użyteczne, oraz integracja społeczna – grupowe poradnictwo i warsztaty trenerskie, mające na celu zmianę postawy bezrobotnego.

Program Aktywizacja i Integracja jest realizowany od 18 maja i potrwa do 30 listopada. Prowadzi go Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu, Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie oraz Stowarzyszenie „Nowa Szansa” w Zamościu dla 20 osób bezrobotnych zamieszkałych w Zamościu korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, posiadających III profil pomocy i realizujących kontrakt socjalny.

Bezrobotnemu za wykonywanie  prac społecznie użytecznych w wymiarze do 10 godzin tygodniowo/ 40 godzin miesięcznie –  przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 8,10 zł. za godzinę tj. miesięcznie 324 zł.

Prace społecznie użyteczne realizowane są w Środowiskowym Domu Samopomocy, w Zespole Szkół nr 6, w Książnicy Zamojskiej, w Ośrodku Sportu i Rekreacji, w Wydziale Gospodarki Komunalnej UM, w Stowarzyszeniu Nowa Szansa, u Organizatora Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny, w Domu Dziecka oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Uczestnicy programu będą po jego zakończeniu nadal aktywizowani i kierowani do pracy, jak również na subsydiowane formy zatrudnienia, tj. prace społecznie użyteczne, staże, prace interwencyjne, roboty publiczne.

Info.: Newsletter Zamościa 04/08/2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.