Podsumowanie MPPiRPA oraz MPPN

zycie_zamoscia_artykul2-300x169Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego UM Zamość podsumował realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Na realizacje MPPiRPA w 2015 r. wydatkowano kwotę 1 386 784,37 zł. W realizację programu włączyło się 69 podmiotów , w tym 22 organizacje pozarządowe . Największy jednostkowy wydatek stanowi utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który w ubiegłym roku wykorzystał 326 796,15 zł.  Organizacjom pozarządowym przekazano kwotę 527 469,00 zł.  Dzięki realizacji Miejskiego Programu wzrosła dostępność do pozakontraktowych świadczeń w zamojskiej placówce lecznictwa odwykowego. Stworzono możliwość reintegracji społecznej dla osób uzależnionych i członków ich rodzin na bazie klubu abstynenta oraz poprzez udział w obozach terapeutycznych i innych wyjazdach integracyjnych. Zabezpieczono pomoc dla dzieci z problemem alkoholowym poprzez wsparcie programów realizowanych w świetlicach środowiskowych. Placówki oświatowe miały możliwość zwiększenia liczby realizowanych programów psychoedukacyjnych w ramach szkolnych programów profilaktyki. Stworzono bogatą ofertę spędzania wolnego czasu m.in. pozalekcyjne zajęcia sportowe, festyny rodzinne w ramach projektu „Wędrująca Estrada”. Miasto uczestniczyło  w ogólnopolskich kampaniach społeczno-edukacyjnych. Kontynuowano realizację programu wczesnego rozpoznawania i krótkiej interwencji wobec osób pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie przez podstawową opiekę zdrowotną. Sumując adresatów prowadzonych działań program dotarł do ok. 30 tys. mieszkańców, dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomani stanowił uzupełnienie działań podejmowanych w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W związku z powyższym to tylko niewielki fragment aktywności jednostki samorządu terytorialnego w sferze przeciwdziałania uzależnieniom. Na realizacje programu wydatkowano 98 028,55 zł. W 2015 r. kontynuowano realizację programu „FreD goes net” z obszaru profilaktyki selektywnej, podejmowano też nowe inicjatywy z obszaru profilaktyki uniwersalnej (programy: „Nie daj się oszukać – dopalacze to też narkotyki” ; „Świadome postawy młodych osób w dobie łatwej dostępności do narkotyków, dopalaczy, alkoholu i tytoniu”). Działalność kontynuował Klub Młodzieżowy Stowarzyszenia Salvete poszerzając swoją ofertę o pracę podwórkową. Istotną część aktywności stanowiły działania informacyjno-edukacyjne dotyczące nowych substancji psychoaktywnych, tzw. dopalaczy.

Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień jest procesem ciągłym i długofalowym. Często jest to praca wymagająca dużego zaangażowania i cierpliwości, bez spektakularnych sukcesów na co dzień. Pewnym pozytywnym wskaźnikiem prowadzonych działań są polskie wyniki europejskiego programu badań ankietowych w szkołach na temat używania alkoholu i narkotyków (ESPAD) z 2015r. W badaniach dostrzeżono trend spadkowy wskaźników picia napojów alkoholowych oraz stabilizację wskaźników upijania się, ogólne wnioski z badania sugerują pewne sukcesy w ograniczaniu dostępności alkoholu dla nieletnich. Zahamowaniu uległ trend wzrostowy rozpowszechniania używania przetworów konopi, nie odnotowano wzrostu rozpowszechniania dopalaczy w stosunku do 2011 r.

Info.: Newsletter 02/03/2016

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *