Okołooperacyjna Karta Kontrolna w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym

zycie_zamoscia_artykul2-300x169W związku z koniecznością poprawy jakości leczenia i bezpieczeństwa pacjentów leczących się w oddziałach zabiegowych Zamojskiego Szpitala Niepublicznego, w szczególności oddziału ortopedii (największa liczba zabiegów – ok. 2 tys. rocznie), już od kwietnia 2013 roku wprowadzono do stosowania Okołooperacyjną Kartę Kontrolną. Od opublikowania w grudniu 2015 roku stosownego rozporządzenia Ministra Zdrowia stała się ona obowiązkową częścią dokumentacji medycznej. W Polsce karta została zaadoptowana przez ośrodek współpracy z WHO Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Wprowadzenie obowiązku stosowania OKK w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym pomimo tego, że nie było jeszcze wtedy takich wymogów prawnych, było jednym z wielu działań projakościowych i naprawczych mających na celu poprawę bezpieczeństwa pacjentów leczących się w oddziale chirurgii urazowo ortopedycznej.

Taka karta to element działań Światowego Sojuszu na rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów (World Aliance for Patient Safety), nakierowanych na ograniczenie liczby komplikacji i zgonów operacyjnych pacjentów. Wspierając zespoły zabiegowe w ograniczaniu liczby takich zdarzeń WHO po konsultacjach z różnymi specjalistami opracowało Okołooperacyjną Kartę Kontrolną (OKK), która może być stosowana na każdej sali operacyjnej na całym świecie.

Pogrupowane są w niej informacje dotyczące niezbędnych czynności wykonywanych przed znieczuleniem pacjenta, przed wykonaniem nacięcia, przed opuszczeniem przez pacjenta bloku operacyjnego. Zawiera min. informacje o możliwych odstępstwach od zaplanowanej procedury operacyjnej, w szczególności zmianie typu lub techniki operacji, zmianie rodzaju znieczulenia, wydłużenia czasu operacji,  oczekiwanej utracie krwi, uzupełnieniu lub zmianie zestawu narzędzi.

Przed przekazaniem pacjenta z bloku operacyjnego do oddziału okołooperacyjna karta kontrolna opisuje czy były powikłania w trakcie zabiegu, czy wystąpiły problemy ze sprzętem lub trudności techniczne, zawiera określenie przez operatora i anestezjologa ewentualnych problemów pooperacyjnych. Bardzo ważna jest część OKK dotycząca czynności wykonywanych przed zabiegiem, których odchylenie od wcześniej ustalonych norm powinno zakończyć się odstąpieniem od operacji.

Info.: Newsletter 03/03/2016

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *