Od 1 stycznia opłata za śmieci w oparciu o ilość zużywanej przez mieszkańców wody

Od dnia 1 stycznia 2021 r., zgodnie z podjętą w dniu 28 września 2020 r. uchwałą Rady Miasta Zamość nastąpi zmiana sposobu naliczania opłat za wywóz odpadów komunalnych, w oparciu o ilość zużywanej przez mieszkańców wody. Stale wzrastające koszty gospodarowania odpadami komunalnymi spowodowały konieczność podjęcia zdecydowanych działań w celu zbilansowania i uszczelnienia systemu. Sytuacja dotyczy nie tylko Zamościa, ale ma miejsce  w całym kraju i jest niezależna od samorządów.

Metoda rozliczenia uzależniona od zużycia wody, jest coraz częściej stosowana przez samorządy. Taki mechanizm, daje mieszkańcom realną możliwość wpływu na wysokość opłaty. Każdy z nas, poprzez racjonalne i odpowiedzialne korzystanie z wody oraz jej oszczędzanie, będzie mógł obniżyć swoje rachunki za śmieci. Oszczędzanie wody będzie miało także pozytywny wpływ na środowisko. W obecnej sytuacji zmian klimatycznych, coraz częstszych susz i wyższych temperatur, racjonalne gospodarowanie wodą stało się naszym obowiązkiem.

Zgodnie z aktualnymi przepisami,  mieszkańcy domów w zabudowie jednorodzinnej zobowiązani są do złożenia nowych deklaracji w terminie od 4 stycznia do 10 lutego 2021 r.

Natomiast za mieszkańców z zabudowy wielorodzinnej deklaracje są zobowiązani złożyć zarządcy nieruchomości.

W obecnej sytuacji epidemicznej i konieczności zachowywania dystansu społecznego  w trosce o Państwa zdrowie, zwracamy się ze szczególną prośbą o samodzielne, w miarę możliwości wypełnianie deklaracji oraz składanie ich do urn znajdujących się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przy ul. Partyzantów 10 w Zamościu oraz w Biurze Obsługi Interesanta w Ratuszu. Deklarację można również złożyć w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą ePUAP.

Prosimy również Państwa o pomoc osobom starszym i schorowanym, które znajdują się w grupie ryzyka w przypadku zachorowania na COVID-19 w wypełnianiu i dostarczeniu deklaracji do Urzędu Miasta Zamość.

Opłatę za wywóz odpadów za 2021 r.  ustala się na podstawie średniomiesięcznego zużycia wody, liczonego  w oparciu o wskazania wodomierza za okres od stycznia do grudnia roku poprzedniego czyli 2020 r.

Jeśli nie można ustalić średniomiesięcznego zużycia wody na podstawie 12 mc  bo np. okres zamieszkiwania na nieruchomości był krótszy to w tym przypadku dozwolone jest ustalenie średniomiesięcznego zużycia wody za okres nie krótszy niż 6 mc, kiedy nieruchomość była zamieszkiwana.

Do wypełnienia deklaracji niezbędne jest określenie zużycia wody  – te informacje znajdą Państwo na fakturach otrzymywanych od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu.  W przypadku, gdy nie posiadają Państwo wszystkich faktur z całego roku, zachęcamy do skorzystania z systemu iBOK  PGK Sp. z o.o w Zamościu /https://ibok.pgk.zamosc.pl /  dzięki któremu klient ma m.in. pełen dostęp do wystawionych faktur, wgląd w historię odczytów wodomierzy, możliwość przeprowadzenia analiz zużytej wody.

Informacje o  zużyciu wody można uzyskać również bezpośrednio  w  PGK- u dzwoniąc  pod numer: (84) 638 12 04 lub 638 12 06 w godzinach 7:00-15:00 lub wysyłając emaila na adres: bok@pkg.zamosc.pl., podając przy tym indywidualny numer klienta, znajdujący się na fakturach.

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie jest możliwe ustalenie opłaty w oparciu o wskazania wodomierza, opłatę ustala się na podstawie normy zużycia wody 2,7 m3 miesięcznie na 1 osobę zamieszkującą nieruchomość. Średniomiesięczne zużycie wody określamy na podstawie zaokrąglenia do jednego miejsca po przecinku. Dopuszcza się wyłączenie z opłaty bezpowrotnie zużytej wody (m.in. do podlewania ogrodów), pod warunkiem posiadania odrębnego wodomierza zalegalizowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. w Zamościu.

Stawki, którymi należy posługiwać się przy wypełnianiu deklaracji, Rada Miasta Zamość ustaliła w wysokości 7 zł miesięcznie za 1 m³ zużytej wody. Dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym przewidziano zniżkę w kwocie 0,40 zł za 1 m3 zużytej wody, natomiast dla właścicieli nieruchomości,  na których zamieszkują rodziny wielodzietne,  o których  mowa  w ustawie z dnia  5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1348) przewidziano zniżki w wysokości 1,70 zł za 1 mzużytej wody. Złożenie deklaracji z zastosowaniem zniżki dla osób kompostujących bioodpady będzie skutkowało zabraniem z terenu nieruchomości brązowych pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji.

Przypominamy, że opłaty za wywóz śmieci wnosimy bez wezwania w terminach kwartalnych tj. do 25 III, 25 VI, 25 IX oraz 24 XII.

Prosimy o wpłaty  na konto bankowe o nr: 22 1020 3147 0000 8002 0142 7400.

Składając deklarację należy  w szczególności zwrócić uwagę na poz. 30 w deklaracji.  Kwota   z poz. 30 po przemnożeniu x 3 będzie opłatą kwartalną, którą należy wpłacać we wskazanych wyżej terminach kwartalnych.

W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnianiem deklaracji do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pod numerami telefonów (84) 677-23-68, (84) 677-24-18, (84) 677-23-76 oraz (84) 677-24-32.

Pod adresem strony internetowej http://www.zamosc.pl/ zamieszczono przykładowy wzór poprawnego wypełnienia deklaracji.

W miesiącu grudniu mieszkańcy domów jednorodzinnych otrzymają formularze deklaracji, które będzie trzeba wypełnić i przekazać do Urzędu. Wzór deklaracji będzie również dostępny pod adresem www.zamosc.pl oraz www.umzamosc.bip.lubelskie.pl

Niestety, zmiana sposobu naliczania opłaty za śmieci przypadła na trudny dla nas wszystkich czas epidemii koronawirusa. W związku z tym bardzo prosimy o potraktowanie kontaktu telefonicznego jako pierwszą zalecaną formę kontaktu, ograniczając się tylko w ostateczności do osobistej wizyty w urzędzie.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zamość

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *