Nowelizacja Prawa Budowlanego 2017

Od dnia 1 stycznia 2017 r. roboty budowlane wymagające zgłoszenia rozpatrywane będą w terminie 21 dni (dotychczas 30 dni), od dnia złożenia wniosku. W tym czasie organ administracji architektoniczno-budowlanej może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Organ może również z urzędu, przed upływem 21 dni wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia lub brak sprzeciwu (tzw. „milcząca zgoda’) upoważniają inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych, zgodnie z terminem podanym w zgłoszeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.