Już jutro – XXXVII sesja Rady Miasta Zamość

Przewodniczący Rady Miasta zawiadamia o zwołaniu XXXVII Sesji Rady Miasta VIII kadencji, która odbędzie się 25 października 2021 r. (poniedziałek). Obrady rozpoczną się o godz. 13.00 w Sali Consulatus Urzędu Miasta Zamość.

Transmisję będzie można oglądać tutaj: Transmisja sesji Rady Miasta

  • Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji.

2. Złożenie ślubowania przez radną wg treści określonej w art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

3. Uroczyste przyznanie Medalu Prezydenta Miasta Zamość “Zasłużony dla Zamościa” dla Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miasta.

6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

7. Sprawy samorządu mieszkańców.

8. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.

9. Informacja dotycząca przygotowania dróg na terenie miasta Zamość do sezonu zimowego 2021/2022.

10. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez Radnych Rady Miasta, Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych miasta, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta.

11. Sprawozdanie ze sposobu gospodarowania mieniem komunalnym za III kwartał 2021 roku.

12. Informacja na temat zaawansowania rzeczowego i finansowego projektu “Rewitalizacja Akademii Zamojskiej”.

13. Informacja na temat zaawansowania rzeczowego i finansowego zadania “Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej w Zamościu”.

14. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) rozpatrzenia skargi na dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu,

2) zmiany uchwały Nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany powołania stałych Komisji Rady Miasta oraz ustalenia ich liczby i składów osobowych,

3) zmiany uchwały Nr II/5/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Regulaminowej,

4) ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2022 roku,

5) zmieniająca uchwałę Nr XXVI/424/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Zamościu na 2021 rok,

6) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Centrum Integracji Społecznej w Zamościu i nadania mu Statutu,

7) zmiany uchwały nr XXX/465/2021 Rady Miasta Zamość z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku,

8) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość obejmującego teren w obrębie Jednostki Strukturalnej Nr 25 Osiedle Monte Cassino i Zamoyskiego przy skrzyżowaniu ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego i ulicy Legionów,

9) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Zamość,

10) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Zamość na rok 2022,

11) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

12) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

16. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.

17. Wolne wnioski i wypowiedzi radnych.

18. Interpelacje i zapytania.

19. Komunikaty i informacje.

20. Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *