IV Sesja Rady Miasta Zamość

Przewodnicząca Rady Miasta zawiadamia o zwołaniu IV Sesji Rady Miasta IX kadencji, która odbędzie się 24 czerwca 2024 r. (poniedziałek). Obrady rozpoczną się o godz. 13.00 w Sali Consulatus Urzędu Miasta Zamość.

Transmisję będzie można oglądać tutaj: Transmisja sesji Rady Miasta

 

 • Porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z II oraz III sesji Rady Miasta.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawy samorządu mieszkańców.
 6. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
 7. Raport o stanie Miasta za 2023 rok.
 8. Debata nad raportem.

1) głosy mieszkańców,

2) głosy radnych.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Zamościa za 2023 rok.
 2. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Zamość z wykonania budżetu za 2023 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023 r.
 3. Opinia Komisji Rady Miasta do pkt. 10.
 4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca przedłożonej przez Prezydenta Miasta Zamość rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2023 r.
 5. Dyskusja.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Zamość z wykonania budżetu za 2023 r.
 7. Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zamość z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Zamość z tytułu wykonania budżetu za 2023 r.
 8. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do uchwały Komisji Rewizyjnej.
 9. Wyjaśnienia Prezydenta do uchwały Komisji Rewizyjnej i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 10. Dyskusja.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2023 r.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) pozostawienia petycji bez rozpatrzenia,

2) nadania imienia Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu, z siedzibą w Zamościu ul. Braterstwa Broni 161,

3) delegowania radnego na członka Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

4) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość dla obszaru w Jednostce Strukturalna Nr 13 – Wschodnia Karolówka – Cz. Południowa (teren pomiędzy ul. Szczebrzeską, ul. Śląską, ul. Bolesława Prusa i ul. Szkolną),

5) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość dla obszaru w Jednostce Strukturalna Nr 18 – Nowe Miasto – Cz. Północna (teren pomiędzy ul. Partyzantów, ul. Jana Kiepury, ul. Szymona Szymonowica i ul. Pocztową),

6) zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją,

7) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Zamość i jego jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg,

8) przyjęcia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamościa na lata 2022 – 2027,

9) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zamość,

10) powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej,

11) powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego,

12) wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zamościa, położonej przy ul. Granicznej,

13) wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zamościa, położonej przy ul. Malowniczej,

14) ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Zamościu,

15) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

16) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

 1. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.
 2. Wolne wnioski i wypowiedzi radnych.
 3. Interpelacje i zapytania.
 4. Komunikaty i informacje.
 5. Zamknięcie obrad.
Advertisements
aktualności Zamość akcje charytatywne Zamość architektura Zamość atrakcje turystyczne Zamość baseny Zamość biegi uliczne Zamość biblioteki Zamość biznes Zamość dziedzictwo kulturowe Zamość eventy Zamość festiwale Zamość fitness Zamość galeria sztuki Zamość historia Zamość hotele Zamość imprezy kulturalne Zamość inicjatywy społeczne Zamość informacje Zamość inwestycje Zamość kino w Zamościu kluby muzyczne Zamość kluby sportowe Zamość koncerty muzyczne Zamość koncerty Zamość konferencje biznesowe Zamość kursy i szkolenia Zamość kawiarnie Zamość kulturalne Zamość lokalne firmy Zamość lokalne wiadomości Zamość maratony Zamość muzea Zamość muzeum Zamość noclegi Zamość oferty pracy Zamość organizacje pozarządowe Zamość parki Zamość pomoc społeczna Zamość portal informacyjny Zamość przedsiębiorstwa Zamość praca Zamość przewodnik po Zamościu projekcje filmowe Zamość rekonstrukcje historyczne Zamość restauracje Zamość rynek pracy Zamość siłownie Zamość spacery po Zamościu spektakle teatralne Zamość spotkania autorskie Zamość spotkania mieszkańców Zamość szkoły Zamość szlaki turystyczne Zamość targi biznesowe Zamość teatr w Zamościu turnieje sportowe Zamość uniwersytety Zamość wydarzenia edukacyjne Zamość wydarzenia historyczne Zamość wydarzenia kulturalne Zamość wydarzenia społeczne Zamość wydarzenia w Zamościu wiadomości z Zamościa wolontariat Zamość wykłady Zamość warsztaty artystyczne Zamość warsztaty Zamość wyścigi rowerowe Zamość wystawy artystyczne Zamość wystawy Zamość zabytki Zamościa zabytki Zamość zawody sportowe Zamość zamojska społeczność życie w Zamościu zwiedzanie Zamość Akademia Zamość radio zamość imprezy zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *