Czy opłata „śmieciowa” zdominuje sesję Rady Miasta?

Już jutro (27 stycznia) zamojscy radni zmierzą się z tematem, który nie schodzi z ust zamościan – to nowe plany ustalenia opłaty śmieciowej. Tym razem ustalana ma być ona według zużycia wody, a każdy m3 ma „kosztować” mieszkańców aż 10 zł. Jest to dla niektórych absurdalne bo zużywająca miesięcznie np. 12 m3 wody rodzina zapłaci za śmieci aż 120 zł/m-c. Tym samym rocznie śmieci taką rodzinę kosztować będą aż 1440 zł.

Przypomnijmy, że do grudnia 2019 roku zamościanie płacili za wywóz śmieci 10,50 zł od osoby w blokach i 11,50 zł w domkach jednorodzinnych przy odpadach segregowanych oraz 18 zł od osoby za odpady niesegregowane. W ubiegłym roku magistrat dwukrotnie forsował podwyżkę – ostatecznie miało być to 22 zł/os za segregowane i 44 zł za niesegregowane odpady. Radni nie zgodzili się na tą podwyżkę i już na sesji październikowej ustalili podwyżkę na 16 zł/os za odpady segregowane i 32 zł za niesegregowane.

Zużycie wody ma według uzasadnienia magistratu pokazywać ile osób zamieszkuje daną nieruchomość, bo szacunkowo 1 osoba zużywa miesięcznie średnio 3 m3 wody. Na koniec 2019 roku w Zamościu według deklaracji tzw. śmieciowych mieszkało 49 700. Natomiast dane Wydziału Ewidencji pokazywały stan aż 61 300 co pokazuje ponad 11 tys. różnicy. Podwyżka opłaty śmieciowej ma zrekompensować miastu opłaty za te powyższe brakujące ponad 11 tysięcy mieszkańców.

Oprócz tego wydaje się najważniejszego tematu radni zamojskiej Rady Miasta podejmą też m. in. uchwałę odnośnie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego lokalizacji budynku filharmonii.

Poniżej szczegółowy porządek obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miasta.

4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.

5. Sprawy samorządu mieszkańców.

6. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.

7. Sprawozdanie ze sposobu gospodarowania mieniem komunalnym za IV kwartał 2019 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Zamość,

http://www.zamosc.esesja.pl/zalaczniki/72762/uchwala-stawka_675368.pdf

http://www.zamosc.esesja.pl/zalaczniki/72762/3autopoprawka-ustalenie-oplaty-od-wody_691514.pdf

2) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Zamość,

http://www.zamosc.esesja.pl/zalaczniki/72762/uchwaladeklaracja_675375.pdf

http://www.zamosc.esesja.pl/zalaczniki/72762/4autopoprawka-wzor-deklaracji-od-wody_691515.pdf

3) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość w obrębie Osiedla Stare Miasto – rejon ul. Sadowej i ul. Dzieci Zamojszczyzny,

http://www.zamosc.esesja.pl/zalaczniki/72762/uchwala-nr-xvii–2020-rady-miasta-zamosc-z-dnia-27012020-r-w-sprawie-zmiany-mpzp-m-zamosc-w-obrebie-osiedla-stare-miasto_674017.pdf

4) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Zamość na rok szkolny 2019/2020,

5) wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Zamość do spółki pod nazwą MDR Zamość Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie poprzez wniesienie aportu Miasta Zamość i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki,

6) uaktualnienia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Zamość,

7) określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony, dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony,

8) przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Zamość na lata 2020-2024,

9) określenia kryteriów, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich, dla których Miasto Zamość jest organem prowadzącym,

10) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

11) zmian w uchwale budżetowej na 2020 r.

9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.

10. Wolne wnioski i wypowiedzi radnych.

11. Interpelacje i zapytania.

12. Komunikaty i informacje.

13. Zamknięcie obrad.

Obrady rozpoczną się jutro o godz. 13:00.

Będzie je można oglądać na żywo na kanale Miasta Zamość na YouTube

https://www.youtube.com/channel/UC1cvts0202-KMuN1HhW03tA

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *