Nowe odznaki w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu

Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 127/MON z 9.09.2021 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zamościu zatwierdzono wzór odznaki pamiątkowej oraz oznak rozpoznawczych WKU Zamość.

 

DECYZJA Nr 127/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 września 2021 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zamościu

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 oraz pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689, z 2013 r. poz. 1636 oraz z 2020 r. poz. 2193), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się:
1) odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, Wojskowej Komendy Uzupełnień
w Zamościu, zwanej dalej „WKU”;
2) oznakę rozpoznawczą WKU, zwaną dalej „oznaką”.
§ 2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki określony w załączniku Nr 1;
2) wzór legitymacji odznaki określony w załączniku Nr 2;
3) wzór oznaki:
a) na mundur wyjściowy określony w załączniku Nr 3,
b) na mundur polowy określony w załączniku Nr 4.
§ 3. Nadaje się regulamin odznaki określony w załączniku Nr 5.
§ 4. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

                                                                                                     Minister Obrony Narodowej: M. Błaszczak

więcej szczegółów dotyczącej DECYZJA Nr 127/MON możemy przeczytać TUTAJ

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *