Katecheza o Kardynale Stefanie Wyszyńskim ks. dr J. Lekana

W każdy ostatni piątek miesiąca (od stycznia do maja 2020 r.) o godz. 10.00 w kościele rektoralnym pw. św. Katarzyny w Zamościu odbywa się katecheza i Msza św. w intencji dobrego przygotowania do beatyfikacji Stefana Kard. Wyszyńskiego.

Dzisiejszą katechezę (24 kwietnia) poprowadził –  ks. Janusz. Lekan. Ks. dr swoją katechezę odniósł do życia kardynała Stefana Wyszyńskiego względem IV przykazania ,, Czcij ojca swego i matkę swoją” Matkę jako swoją mamę, Matkę jako Kościół, Matkę jako Ojczyznę.

Karol Wojtyła jako papież napisał znamienne słowa: „Zawsze byłem przekonany, że Duch Święty powołał Waszą Eminencję w wyjątkowym momencie dziejów Ojczyzny i Kościoła – i to nie tylko Kościoła w Polsce, ale także i w całym świecie. 

Katecheza o Kardynale Stefanie Wyszyńskim cz.I

Katecheza o Kardynale Stefanie Wyszyńskim cz.II

Katecheza o Kardynale Stefanie Wyszyńskim cz.III

ks. dr hab. JANUSZ LEKAN, prof. KUL PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH

Urodzony 5 maja 1962 r. w Biłgoraju, szkoła podstawowa i średnia w Biłgoraju w latach 1969-1981. Matura w 1981 r. i początek studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie, jednocześnie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, na Wydziale Teologii. Studia ukończone w 1986 uzyskaniem tytułu magistra teologii. Święcenia kapłańskie z rąk ks. bp. Bolesława Pylaka (13.XII.1986). Praca duszpasterska w Diecezji Lubelskiej jako wikariusz w parafiach Puławy (Miłosierdzia Bożego, 1986-1988) i Lublin (św. Jadwigi, 1988-1990). Studia licencjackie i doktoranckie z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie (Hiszpania, 1990-1994), uwieńczone doktoratem na podstawie pracy „Maternidad espiritual de María. Aportación de los mariólogos españoles en el último siglo (1940-1985)”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. F.L. Mateo-Seco (1994). Prefekt, a następnie wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej z siedzibą w Lublinie (1994-2003). Ukończona dwuletnia Szkoła Formacji Wychowawców Seminaryjnych.

Zajęcia naukowo-dydaktyczne jako asystent (od 1 października 1998 r.), a następnie jako adiunkt (od 1 marca 2001 r.) przy Katedrze Historii Dogmatów Wydziału Teologii KUL. Od 1 października 2005 r. adiunkt przy Katedrze Chrystologii. Udział w Międzynarodowych Kongresach Mariologicznych (Huelva 1992, Częstochowa 1996, Rzym 2000, Sewilla 2014, Fatima 2016). Współpraca w organizacji VII Kongresu Teologów Polskich w Lublinie (12-15.09.2004), za co przyznana została nagroda zespołowa I stopnia Rektora KUL. Sekretarz Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół KUL.

Kolokwium habilitacyjne w KUL JPII (2010) na podstawie rozprawy „Jezus Chrystus – Pośrednik zbawienia w hiszpańskiej teologii posoborowej” (Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, ss. 509) oraz dorobku naukowego obejmującego liczne publikacje, badania i kwalifikacje naukowe. Lata pracy naukowej obejmują prowadzenie wykładów i ćwiczeń z chrystologii, charytologii, eklezjologii, sakramentologii, mariologii, wstępu do teologii, metodyki pracy naukowej dla studentów kursu zwyczajnego A i B, wykład monograficzny na kursie wyższym (licencjackim i doktoranckim), konsultacje, seminarium naukowe dla magistrantów i doktorantów. W latach 1995–1999 wykłady także w Kolegium Katechetycznym Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. 2001-2005: wykładowca w Instytucie Teologicznym we Lwowie, Ukraina. Promotor 1 pracy doktorskiej i 11 prac magisterskich oraz recenzent prawie 100 prac magisterskich.

Od wielu lat jest członkiem komitetu redakcyjnego zeszytu nr 2 Roczników Teologicznych wydawanych przez Towarzystwo Naukowe KUL. Od 1 stycznia 2012 r. redaktor naczelny periodyku naukowego „Teologia w Polsce” wydawanego przez Towarzystwo Teologów Dogmatyków. Należy do Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Naukowego KUL Jana Pawła II, Towarzystwa Teologów Dogmatyków oraz jest członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Mariologicznego (od 2014 członek Zarządu PTM). Członek Międzynarodowej Papieskiej Akademii Maryjnej. Od 2016 członek Rady Naukowej czasopisma “Scripta Theologica” (Hiszpania).

Autor ponad 100 pozycji opublikowanych drukiem  (w tym 5 książek, 98 artykułów naukowych, popularnonaukowych, tłumaczeń naukowych, haseł encyklopedycznych). Recenzent 3 habilitacji i 3 doktoratów. Wystąpienia na kongresach i sympozjach krajowych i międzynarodowych (np. Santiago de Compostela, Sewilla, Bogota, Fatima). Wykonawca w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Najlepsze praktyki” w strategicznej transformacji KUL. W ramach projektu pobyt na Uniwersytecie Javeriana w Bogocie, Kolumbia (IX-X.2015).

Od 2010 kierownik Katedry Chrystologii w Instytucie Teologii Dogmatycznej na Wydziale Teologii KUL JPII w Lublinie. Od marca 2014 dyrektor nowego Instytutu Teologii Dogmatycznej i Ekumenizmu. Od 1.10.2014-31.08.2016, po oddzieleniu Instytutu Ekumenicznego, dyrektor Instytutu Teologii Dogmatycznej.

Główne obszary zainteresowań i badań naukowych: chrystologia posoborowa, mariologia współczesna, teologia hiszpańska, antropologia teologiczna, charytologia, eklezjologia, sakramenty Kościoła.(info.KUL)

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *