Zgłoś propozycję projektów rewitalizacyjnych

Rozpoczyna się kolejny etap prac związanych z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) Miasta Zamość na lata 2023-2030. W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem programu rewitalizacji Miasta Zamość zapraszamy Państwa do składania propozycji przedsięwzięć/projektów rewitalizacyjnych. Informujemy, że nabór został przedłużony do dnia 25 lutego 2023 r.

 Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Zamość stworzy szansę na ubieganie się o zewnętrzne środki finansowe lub z programów rządowych na realizację wskazanych w programie przedsięwzięć, co przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych zjawisk kryzysowych w sferze społecznej, a także związanych z nimi problemów występujących w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej.

Gminny Program Rewitalizacji będzie określał cele, kierunki działania i sposoby zapobiegania negatywnym zjawiskom obszaru rewitalizacji (obszaru zdegradowanego) Miasta Zamość, który obejmuje następujące osiedla: Nowe Miasto, Partyzantów, Planty, Promyk i Stare Miasto.

 Formularz adresowany jest do:

  • osób fizycznych,
  • instytucji publicznych,
  • organizacji pozarządowych, kół, klubów,
  • kościołów i związków wyznaniowych,
  • spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
  • szkół wyższych/szkoły niepubliczne,
  • podmiotów gospodarczych

 Wypełniony formularz można składać:

  • drogą elektroniczną na adres: annajasiak@zamosc.plarturpiaseczny@zamosc.pl w tytule podając treść: „Zgłoszenie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego”,
  • drogą korespondencyjną na adres Urząd Miasta Zamość, ul. Rynek Wielki 13; 22-400 Zamość z dopiskiem: „Zgłoszenie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego”,
  • bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zamość, w godzinach pracy urzędu.

Termin składania formularzy:

Formularz karty przedsięwzięcia rewitalizacyjnego można składać do dnia 25 lutego 2023 r.

Formularz karty przedsięwzięcia rewitalizacyjnego dostępny jest na stronie Zamojskiej Akademii Rewitalizacji pod adresem internetowym:  http://rewitalizacja.zamosc.pl/news/67/zglos-przedsiewziecie-rewitalizacyjne.html

 Szczegółowe informacje na temat Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Zamość na lata 2023-2030 znajdują się pod adresem internetowym Zamojskiej Akademii Rewitalizacji: http://rewitalizacja.zamosc.pl

W załączeniu formularz karty przedsięwzięcia rewitalizacyjnego oraz mapa terenu – obszar rewitalizacji.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *