Zakończenie projektu najdroższej w historii Zamościa inwestycji w ciągu drogi krajowej nr 74

W sali ślubów zamojskiego ratusza, 12 października 2023 o godz. 10.30 odbyło się oficjalne zakończenie projektu najdroższej w historii Zamościa inwestycji pt. „Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od al. 1 Maja (most na rzece Łabuńka) do ulicy Szczebrzeskiej (granica Miasta Zamość)”.

Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego powstał nowoczesny trakt znajdujący się w przebiegającej przez Miasto Zamość drodze krajowej nr 74. W trakcie trwających ponad 23 miesiące robót budowlanych wykonano drogę dwujezdniową, dwa mosty, chodniki i ścieżki rowerowe, kanalizację deszczową, oświetlenie oraz inne elementy infrastruktury zwiększające bezpieczeństwo i komfort przemieszczania się po przebudowanych ulicach.

Tomasz Kossowski Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych przypomniał informacje o inwestycji. Prezydenta Miasta Zamość Andrzej Wnuk złożył serdeczne podziękowania wszystkim, którzy byli zaangażowani aby ten projekt został odpowiednio napisany, złożony i zrealizowany. Zaproszeni goście również na ręce prezydenta złożyli podziękowania od władz samorządowych.

Krzysztof Zwolan Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O/Lublin, również złożył serdeczne podziękowania na ręce pana prezydenta A.Wnuka za wytrwałość, upór , zgodę przy realizacji tak trudnej inwestycji, informując – Mam ogromną satysfakcję, że na 100 obwodnic w kraju, 7 obwodnic w województwie lubelskim 5 znalazło się w dawnym województwie zamojskim.

Na zakończenie spotkania Marcin Grabski zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta w Zamościu przedstawił prezentację filmową projektu przebudowy drogi .Wszyscy uczestnicy spotkania zostali zaproszenia  na przejazd autobusem Miejskiego Zakładu Komunikacji po przebudowanej drodze.

Informacja nt. projektu „Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr
74 od al. 1 Maja (most na rzece Łabuńka) do ulicy Szczebrzeskiej (granica miasta Zamość)”.
Umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Skarbem Państwa – Centrum Unijnych Projektów
Transportowych a Miastem Zamość zawarta została 8 lutego 2017 r.
Całkowita wartość projektu: 96.315.011,86 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 81.867.760,08 zł
Zakres rzeczowy projektu obejmuje następujące zadania:
1. przebudowa al. 1-go Maja na odcinku od km 0+000 (most przez rzekę Łabuńka na al. 1-go
Maja) do skrzyżowania z ul. Braterstwa Broni oraz ul. Dzieci Zamojszczyzny, w tym:
przebudowa istniejącej ulicy na drogę dwujezdniową po dwa pasy ruchu w każdym kierunku
oraz o stałej szerokości pasa równej 3,5 m wraz z wyspą dzielącą, budowa obustronnej opaski
bezpieczeństwa o szerokości 0,5 m oraz lewostronnego ciągu pieszo-rowerowego, budowa
kanalizacji deszczowej o średnicy 600 mm, wpustów deszczowych, przebudowa istniejącego
oświetlenia oraz budowa kanału technologicznego,
2. przebudowa ul. Dzieci Zamojszczyzny od skrzyżowania z al. 1-go Maja oraz ul. Braterstwa
Broni do skrzyżowania z ul. Szczebrzeską oraz Śląską, w tym: przebudowa ulicy na drogę
dwujezdniową o czteropasowej jezdni ze środkową wyspą dzielącą, po dwa pasy ruchu
w każdym kierunku o szerokości pasa równej 3,5 m oraz o nawierzchni asfaltowej, budowa
obustronnej opaski bezpieczeństwa wzdłuż ulicy o szerokości 0,5 m, przebudowa zjazdów
indywidualnych oraz publicznych, przebudowa zatok autobusowych, przebudowa istniejących
obiektów mostowych, budowa prawostronnego chodnika o szerokości 1,5 m do skrzyżowania
z ul. Królowej Jadwigi, który następnie przechodzi w ciąg pieszo-rowerowy o szerokości
łącznej 3,5 m oraz budowa lewostronnego ciągu pieszo-rowerowego, również o szerokości
łącznej 3,5 m, budowa oświetlenia, kanału technologicznego oraz odcinków kanalizacji
deszczowej o średnicy odpowiednio 600, 500, 1200 mm,
3. przebudowa ulicy Szczebrzeskiej od km 3+423,73 do granicy miasta, w tym: przebudowa ulicy
dwujezdniowej, o szerokości każdego pasa równiej 3,5 m, budowa obustronnej opaski
bezpieczeństwa wzdłuż ulicy o szerokości 0,5 m, przebudowa zjazdów indywidualnych,
publicznych oraz zatok autobusowych, budowa prawostronnego chodnika o szerokości 1,5 m,
który od km 4+437,53 przechodzi w ciąg pieszo-rowerowy o szerokości łącznej 3,5 m, budowa
ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego z lewej strony ulicy o szerokości 3,5 m, a także
budowa kanalizacji deszczowej o średnicy 1200 mm, oświetlenia ulicznego oraz kanału
technologicznego.
4. przebudowa skrzyżowań:
 al. 1-go Maja z ul. Ogrodniczą
 al.1-go Maja z ul. Braterstwa Broni i ul. Dzieci Zamojszczyzny (rondo turbinowe – rondo
średnie)
 ul. Dzieci Zamojszczyzny z ul. Ogrodniczą
 ul. Dzieci Zamojszczyzny z ul. Janowicka
 ul. Dzieci Zamojszczyzny z ul. bez nazwy
 ul. Dzieci Zamojszczyzny z ul. Okrzei i ul. Włościańską (rondo turbinowe – rondo średnie)
 ul. Dzieci Zamojszczyzny z ul. Sadową (rondo turbinowe – rondo średnie)
 ul. Dzieci Zamojszczyzny z ul. Kruczą
 ul. Dzieci Zamojszczyzny z ul. Królowej Jadwigi
 ul. Dzieci Zamojszczyzny z ul. Królowej Jadwigi
 ul. Dzieci Zamojszczyzny z ul. bez nazwy
 ul. Dzieci Zamojszczyzny z ul. Śląską i ul. Szczebrzeską (rondo turbinowe – rondo średnie)

 ul. Szczebrzeska z ul. Błonie
 ul. Szczebrzeska z ul. Szkolną
 ul. Szczebrzeska z ul. Strefową
 ul. Szczebrzeska z ul. bez nazwy
5. budowa czterech bezpiecznych aktywnych przejść dla pieszych
6. budowa zjazdów publicznych, indywidualnych i zatok autobusowych z kostki brukowej
betonowej pochłaniającej szkodliwe cząstki NOx
7. nasadzenia drzew oraz zakładanie trawników na szerokości pasa drogowego
8. budowa dwóch bramownic
9. budowa zatoki do kontroli ruchu
10. wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu
drogowego
11. wykonanie systemu ITS
12. wykonanie wiat przystankowych
13. budowa murów oporowych
Umowa pomiędzy Miastem Zamość a STRABAG Sp. z o.o. na wykonanie inwestycji zawarta
została 22 czerwca 2021 r. Termin zakończenia robót: 31 maja 2023 r.
Wartość umowy ze STRABAG Sp. z o.o. zgodnie z aneksem nr 8 do umowy: 83.282.311,83 zł
(bez waloryzacji).
Zaawansowanie rzeczowe wybranych robót wg branż na 31.01.2023 r. przedstawia się
następująco:
 branża drogowa – 76,05%
 branża mostowa (MD1) – ul. Dzieci Zamojszczyzny przez rzekę Topornica Stara – 90,52%
 branża mostowa (MD2) – ul. Dzieci Zamojszczyzny przez rzekę Topornica Stara – 90,19%
 branża sanitarna – 99,16%
 branża sanitarna – odwodnienie wykopów – 100%
 branża konstrukcyjna – budowa ściany oporowej przy rzece – 100%
 branża elektryczna – budowa oświetlenia ulicznego – 63,09%
 branża elektryczna – przebudowa kolidujących linii energetycznych NN i ŚN – 15kV
stanowiących własność PGE – 99,95%
 branża elektryczna – przebudowa kolidujących linii energetycznych NN i ŚN – 15kV
stanowiących własność PGK – 100%,
 branża elektryczna – zasilanie sygnalizacji świetlnych – 3,81%
 branża telekomunikacyjna – budowa kanału technologicznego – 99,37%
 branża telekomunikacyjna – przebudowa kolidującej z inwestycją sieci telekomunikacyjnej
ORANGE Polska S.A wraz z kablami 3 PLAY – 98,01%.
Zaawansowanie finansowe zadania:
Od początku realizacji projektu do 31 stycznia 2023 r. złożono wnioski o płatność na łączną kwotę
72.095.773,96 zł, w tym kwota dofinansowania 48.336.583,12 zł. W wyniku weryfikacji wniosków
o płatność wypłacono w formie refundacji kwotę 33.739.447,24 zł.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *