Wnioski na wymianę pieców

zycie_zamoscia_artykul2-300x169Urząd Miasta Zamość informuje, że w tym roku, po raz pierwszy, mieszkańcy będą mogli ubiegać sięo dotacje do wymiany starych, niskosprawnych kotłów węglowych lub pieców grzewczych na paliwo stałe, na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Zamość do wymiany starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość” przyjętym Uchwałą Rady Miasta Zamość nr XII/128/2015 z dnia 26 października 2015 r.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej będzie można składać w terminie od dnia 15 lutego do 15 marca 2016 r.w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zamość (Ratusz), Rynek Wielki 13, w godzinach pracy Urzędu.

Wysokość dotacji dla osób fizycznych wynosi 60% kosztów wykonania zadania, ale nie więcej niż 8 000,00 zł brutto. Wymiana źródeł ciepła polega na:
1) Demontażu starego źródła ciepła,
2) Zakupie, dostawie i montażu nowego źródła ciepła i elementów kotłowni (np.: zawory odcinające, rury kominowe) – potwierdzonym protokołem odbioru i przekazania do użytkowania sporządzonym w obecności Inwestora i Instalatora,
3) Zniszczeniu starego źródła ciepła – potwierdzonym dokumentem podpisanym przez podmiot uprawniony do utylizacji kotła
4) Rozruchu i odbiorze końcowym nowej kotłowni.

Dotacja może być udzielona tylko na prace, które zostaną przeprowadzone w roku udzielenia dotacji (po podpisaniu umowy), a wymianie podlega zainstalowane i pracujące stare źródło ciepła, przeznaczone do likwidacji. Wnioskodawca dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru nowego źródła ciepła, dostawcy, instalatora, a także rodzaju paliwa, jakim będzie opalany nowy kocioł. Po spełnieniu wymagań formalnych i podpisaniu umowy, dotacja przekazywana jest wnioskodawcy, a po wykonaniu zadania podlega rozliczeniu.

Zgodnie z przepisami, z dotacji będą mogły korzystać także inne podmioty (wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi). W tym przypadku, wysokość środków wynosi 40% kosztów wykonania zadania, ale nie więcej niż 4 000,00 zł brutto.

Regulamin oraz wnioski można pobrać:
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zamość (Ratusz), Rynek Wielki 13, ze strony internetowej bip.zamosc.um.gov.pl (zakładka „Informacje o środowisku” → „Inne”).

Wnioski zgłoszone do przyznania dotacji celowej rozpatrywane będą w kolejności wpływu, aż do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w danym roku budżetowym. Na rok 2016 w budżecie miasta zaplanowano 200 000zł.

Harmonogram realizacji zadania:
1 KROK – złożeniewnioskuo udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Zamość do wymiany starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość (CZĘŚĆ I),wraz z wymaganymi załącznikami tj.: oświadczenie wnioskodawcy, oświadczenie potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
a w przypadku współwłaścicieli – zgody wszystkich pozostałych właścicieli na realizację zadania, wstępna opinia kominiarska, dokument określający tytuł prawny do nieruchomości, dokumentację inwestycji określającą jej zakres rzeczowo – finansowy (np.: kosztorys, oferta cenowa wykonawcy), opis przewidywanego efektu ekologicznego uzyskany w związku
z planowaną wymianą kotła.
2 KROK – ocena formalna i merytoryczna wniosku, dokonywana przez komórkę właściwą
do spraw ochrony środowiska Urzędu Miasta Zamość.
3 KROK – podpisanie umowy o udzielenie dotacji.
4 KROK – przekazanie dotacji celowej na rachunek bankowy wnioskodawcy, w terminie
21 dni od dnia podpisania umowy. Do realizacji zadania można przystąpić dopiero
po podpisaniu umowy.
5 KROK – realizacja zadania.
6 KROK – rozliczenie zadania i przyznanej dotacji celowej, w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy, ale nie później niż do 31 października. Po zakończeniu zadania, wnioskodawcy przedkładają do rozliczenia dotacji wszystkie m.in. faktury lub rachunki,które nie mogą być wystawione z datą wcześniejszą niż data podpisania umowy.
Wszelkich informacji dotyczących Regulaminu, udziela Urząd Miasta Zamość – Biuro Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej, Rynek Wielki 3, 22-400 Zamość, tel. 84 677 24 38,
II piętro, pok. Nr 20.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *