Nowy prezes PGK zachęca do segregowania śmieci

Na terenie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu w dniu 30.06.2020 odbyła się konferencja prasowa z Małgorzatą Bzówką prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zamościu dotycząca gospodarki odpadami .

Prezes Małgorzata Bzówka jak sama mówi, w pierwszych dniach swojego urzędowania przyjechała do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu i po zapoznaniu się z warunkami pracy pracowników, podjęła decyzję, że trzeba zrobić wszystko aby w społeczeństwie była większa świadomość o ekologii i segregowaniu śmieci już w domu a nawet wcześniej przed robieniem świadomych zakupów.

Podczas spotkania poruszono problemy dotykające całą branżę odpadową między innymi w zakresie zagospodarowania frakcji palnej z odpadów komunalnych tzw. paliwa alternatywnego (RDF) oraz prawidłowego sortowania odpadów przez mieszkańców.

W trakcie spotkania przedstawiono plany inwestycyjne Spółki na najbliższe lata, w szczególności te dotyczące projektu pn. „Zwiększenie efektywności przetwarzania odpadów komunalnych w Regionie Zamość w zakresie recyklingu i odzysku poprzez modernizację instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu” realizowanego przy wsparciu środków zewnętrznych pozyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu

Wartość inwestycji : 64 629 938,41zł. Data zakończenia inwestycji: grudzień 2014 r. Finansowanie projektu: w ramach POIiŚ – 40 867 978,73 zł, pożyczka z WFOŚiGW w Lublinie- 7 000 000 zł, środki własne beneficjenta (PGK Zamość) – 16 767 959,68 zł.

Inwestycja została zrealizowana wokół istniejącego składowiska odpadów. W Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu funkcjonują:

 • waga do procesu rejestracji i ewidencji przyjmowanych do zagospodarowania odpadów,
 • sortownia zmieszanych odpadów komunalnych z linią do produkcji paliwa alternatywnego,
 • linia do doczyszczania „surowców wtórnych” selektywnie zbieranych i odzyskanych ze strumienia odpadów zmieszanych,
 • kompostownia materiału biodegradowalnego z placem dojrzewania,
 • kwatera do składowania odpadów,
 • plac do przyjmowania i rozdrabniania odpadów budowlanych z kruszarką,
 • hala do przyjmowania i demontażu odpadów wielkogabarytowych,
 • hala wstępnego gromadzenia i przygotowania do wywozu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • magazyn na odpady niebezpieczne wydzielone z odpadów komunalnych,
 • infrastruktura technologiczna i ogólnozakładowa,
 • stacja paliw, myjnia, magazyny i garaże dla pojazdów.

Lokalizacja inwestycji nie spowodowała pogorszenia stanu chronionych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, m.in. na obszarach Natura 2000. Na linii do segregacji zmieszanych odpadów komunalnych  prowadzona jest mechaniczna i ręczna selekcja frakcji możliwych do zagospodarowania, dzięki temu możliwe jest zredukowanie masy odpadów unieszkodliwianych przez składowanie, ograniczenie ilości odpadów niebezpiecznych pozostających w strumieniu odpadów przeznaczonych do składowania, zmniejszenie niepożądanych emisji do wód podziemnych, powierzchniowych i atmosfery, a także zwiększenie poziomu odzysku surowców wtórnych i odpadów opakowaniowych.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *