Nowości w Zamościu

1.Nowa ścieżka oraz kładka
Urząd Miasta Zamość przygotował umowę na remont ścieżki asfaltowej wzdłuż rz. Łabuńki. W tym etapie planuje się zmodernizować istniejący odcinek od kładki nad Łabuńką (na wysokości przychodni lekarskiej), w stronę Ogrodu Zoologicznego o długości ok. 235mb i szerokości 2,5m. Wykonawcą wyłonionym w trybie zapytania ofertowego zostało PW Sadex.

2.Kolejny inwestor  w zamojskiej strefie ekonomicznej
26 września 2017 roku w siedzibie Urzędu Miasta Zamość odbył się przetarg nieograniczony na sprzedaż dwóch działek zlokalizowanych przy ul. Strefowej, stanowiące tereny Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec. Sprzedano dwie działki o numerach ewidencyjnych: 14/65, o powierzchni 1 ha i 14/66 o powierzchni 3 ha. Właścicielem obu działek został inwestor z branży meblarskiej (Janusz Fijałek Meble Polskie), który na terenie Podstrefy Zamość planuje wybudować zakład produkcyjno-magazynowy. Inwestor zamierza zatrudnić ok.200 osób.

3.Przetarg na odśnieżanie miasta rozstrzygnięty
W ubiegłym tygodniu Zarząd Dróg Grodzkich podpisał umowę na zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Zamość w sezonie 2017/2018. Wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

4.Nowe wiaty oraz zatoki
Zakończono wymianę i montaż pięciu wiat przystankowych. Nowe wiaty stanęły na przystankach przy ulicach Jana Pawła II (przy Szpitalu), Szwedzkiej, Wojska Polskiego, Majdan i Śląskiej. Rozpoczęto również remont zatok autobusowych. Nową nawierzchnię otrzymają trzy zatoki na ul. Peowiaków oraz jedna przy ul. Partyzantów.

5.Dofinansowanie dla zamojskiej oświaty
28 września br. na stronie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie zamieszczona została informacja o wnioskach zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Działanie 12.4 – Kształcenie zawodowe.  Na liście znalazły się dwa projekty, które realizowane będą w Mieście Zamość:

– Projekt „Zawodowe kształcenie zawodowe” realizowany będzie przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi. Wartość projektu ogółem : 1 245 756,00 zł w tym dofinansowanie z UE 1 058 892,60 zł, wkład własny: 124 575,60 zł.  W ramach projektu zaplanowano: organizację staży dla nauczycieli; organizację staży/praktyk zawodowych dla uczniów zwiększających doświadczenie zawodowe uczniów oraz umożliwiających nabywanie kompetencji pracowniczych w rzeczywistym miejscu pracy; doposażenie szkolnych pracowni przedmiotów zawodowych jako element zwiększania efektywności, atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego; zajęcia dla uczniów i obozy naukowe organizowane we współpracy z uczelniami wyższymi służące zwiększeniu dostępności uczniów do nowoczesnych laboratoriów i sprzętu, organizacja kursów i szkoleń dla uczniów, nadających uprawnienia zwiększające szanse młodzieży na rynku pracy; organizację pozaszkolnych form kształcenia dla uczniów u pracodawców oraz organizację kursów, szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, które wpłyną na podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego.

– Projekt „Wachlarz kompetencji zawodowych” realizowany w partnerstwie z Fundacją Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. Miasto Zamość występuje w projekcie jako Partner, a realizacja projektu obejmie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr , Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5. Wartość projektu ogółem : 5 198 847,55 zł. Na realizację projektu w szkołach Miasto Zamość jako Partner otrzymało 3 764 323,76 zł w tym dofinansowanie z UE 3 244 439,00 zł, wkład własny: 519 884,76 zł. Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Zamość, w wyniku którego zwiększone zostaną szanse na zatrudnienie 562 uczniów na lokalnym i regionalnym rynku pracy po zakończeniu przez nich procesu kształcenia poprzez realizację kompleksowego programu rozwoju kształcenia zawodowego. Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli w/w szkół. Projekt zakłada objęcie i realizację kompleksowego programu rozwoju kształcenia zawodowego na rzecz szkół, uczniów i nauczycieli, który obejmuje następujące formy: doposażenie szkół poprzez zakup sprzętu/materiałów dydaktycznych do pracowni praktycznych nauk zawodów; dodatkowe zajęcia/kursy/szkolenia specjalistyczne dla uczniów; szkolenia/kursy doskonalące umiejętności nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu; staże dla uczniów u pracodawców.

 

Informacje dostarczył Marek Gajewski.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *