Miasto Zamość otrzymało ponad 4,4 mln zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Prezes Rady Ministrów wydłużył do dnia 31 marca 2023 r. termin naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Rządowy Program Odbudowy Zabytków jest to Program, który wesprze samorządy w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych przyczyniając się tym samym do poprawy ich stanu i uchroni przed degradacją i niszczeniem

Program dopuszcza finansowanie obiektów posiadających wpis do ewidencji lub rejestru zabytków i będących w posiadaniu jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjnej podległej jednostce samorządu terytorialnego.Program kierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami. Dofinansowanie będzie przyznawane na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. Może być przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego albo na udzielenie dotacji samorządowej na takie prace.Dofinansowanie z Programu może wynieść maksymalnie 98% wartości inwestycji, a minimalny wkład własny – 2%./ info. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Znane są już wyniki naboru w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków. Dofinansowanie przyznano na ponad 4800 projektów. Łączna kwota wsparcia to 2,51 mld zł.

Wyniki naboru są dostępne na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:  https://www.gov.pl/web/premier/wyniki-naboru

Rządowy Program Odbudowy Zabytków kierowany jest do gmin, powiatów oraz województw. Polega na bezzwrotnym wparciu inwestycji dot. renowacji i odbudowy zabytków. Dofinansowanie może pokryć do 98 proc. kosztów inwestycji, udział własny samorządu to minimum 2 proc.

Dofinansowanie przyznane samorządom w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków dotyczy wydatków w dwóch obszarach inwestycyjnych:

  • Finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840) lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wnioskodawca lub podległa mu jednostka organizacyjna musi być właścicielem obiektu lub mieć prawo do użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

  • Udzielanie przez wnioskodawcę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych. Prace muszą dotyczyć zabytku wpisanego do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującego się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Bank Gospodarstwa Krajowego jest operatorem Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – przyjmował wnioski za pośrednictwem aplikacji Polski Ład i będzie wypłacał środki z programu. Wnioski składane przez samorządy analizowała działająca przy KPRM komisja ds. wsparcia Programu. Komisja ta przygotowała rekomendacje, na podstawie których o przyznaniu dofinansowania decydował Prezes Rady Ministrów.

24 lipca w zamojskim ratuszu odbyło się przekazanie promes z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 Czeki z rąk posła Tomasza Zielińskiego i senatora Jerzego Chróścikowskiego odebrało kilkunastu samorządowców.
Miasto Zamość otrzymało 4 410 000 zł na dofinansowanie inwestycji:
1) renowacja zabytkowego Cmentarza Parafialnego w Zamościu
2) renowacja podcieni kamienic przy ul. Staszica (nr 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39)
3) renowacja schodów i częściowa modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku Ratusza /UM Zamość
Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *