Koziołki, potykacze, sztalugi, itp. do lamusa

Pismo od z-cy Prezydenta Andrzeja Zastąpiło.

Szanowni Państwo

Niniejszym wzywa się wszystkich właścicieli stojaków reklamowych (koziołków, potykaczy, sztalug, itp.) do usunięcia ich z terenów użytku publicznego stanowiących własność Miasta Zamość (w tym pasów drogowych) w terminie do 27 kwietnia 2018 r.
Po upływie ww. terminu, przed świętami majowymi, stojaki reklamowe zostaną usunięte przez służby miejskie.
W przypadku Starego Miasta, sytuowania tzw. potykaczy czy koziołków zabraniają przepisy Uchwały Nr XLV/499/06 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość cyt.: „Dział II Rozdział 1 § 5 ustęp 8 W obrębie strefy „A” i „A 0 ” ochrony konserwatorskiej obowiązują: pkt 19) zakaz lokalizacji wolnostojących reklam (dotyczy wszystkich bloków zabudowy z dziedzińcami);”, które będą przez stosowne służby egzekwowane.
Co do pozostałych form reklamy (tablic, szyldów) na terenie obszaru objętego ochroną konserwatorską przypominam, że na lokalizację obiektów należy uzyskać pozwolenie (w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków).
W przypadku pozostałych obszarów, w szczególności stanowiących pas drogowy uprzejmie wyjaśniam, że stosownie do zapisów ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (t.j.Dz.U.2017.2222), na zajęcie pasa drogowego niezbędna jest zgoda zarządcy
drogi.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *