Informacja dotycząca realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku

0 (77)

W związku z pojawieniem się w mediach błędnej informacji na temat wydatków budżetowych informujemy, że w budżecie Miasta Zamość przeznaczonym na realizację zadań w 2015 roku (w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej) zabezpieczona jest kwota 2 098 000 zł. Z tego na otwarty konkurs ofert w/w zakresie przeznaczono 2 050 000 zł. Pozostała kwota w wysokości 48 000 zł przeznaczona jest na realizację innych zadań w zakresie kultury fizycznej, które mogą wyniknąć w trakcie roku budżetowego. Wydatkowanie tych środków odbywać się będzie na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wniosek organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert . Wysokość dofinansowania w/w trybie nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł.

info. Marek Gajewski – Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Zamość

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *