Konsultacje społeczne dotyczące projektu ,,Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Zamość na lata 2015-2018″

1-003 p

Prezydent Miasta Zamość zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu ,,Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Zamość na lata 2015-2018″

Przedmiotem konsultacji jest projekt ,,Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Zamość na lata 2015-2018″, zwany dalej Programem.
Konsultacje mają na celu zebranie propozycji i opinii dotyczących projektu Programu, które zostaną wykorzystane w dalszych etapach pracy nad nim.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w okresie od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 06 lutego 2014 r. do godz. 15 00 w formie:

1) Spotkania otwartego z mieszkańcami miasta Zamość, w formie warsztatów umożliwiającego omówienie i ocenę konsultowanego projektu Programu, a także wyrażenie opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu; spotkanie odbędzie się w Sali Consulatus Ratusza Miejskiego, Rynek Wielki 13, II piętro, w dniu 03 lutego 2015 r. w godzinach 1000 – 1600;

2) Zebrania propozycji i opinii na piśmie lub drogą elektroniczną na formularzu konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu, który dostępny będzie:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zamość pod adresem internetowym
http://bip.zamosc.um.gov.pl (zakładka: Inne→Ogłoszenia),
b) na stronie Miasta Zamość pod adresem internetowym http://zamosc.pl (zakładka:
Ogłoszenia i komunikaty),
c) w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków UM Zamość, ul. Kołłątaja 1, 22-400 Zamość, I piętro. pokój nr 3.
d) podczas spotkania otwartego, o którym mowa w pkt 1.

Projekt Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Zamość na lata 2015-2018 udostępniony będzie od dnia 26 stycznia 2015 r.:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zamość pod adresem internetowym
http://bip.zamosc.um.gov.pl (zakładka: Inne→Ogłoszenia),
b) na stronie Miasta Zamość pod adresem internetowym http://zamosc.pl (zakładka:
Ogłoszenia i komunikaty),
c) w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków UM Zamość, ul. Kołłątaja 1, 22-400 Zamość, I piętro. pokój nr 3.
d) podczas spotkania otwartego w dniu 03 lutego 2015 r. w godzinach 1000 – 1600.

Wypełnione formularze konsultacyjne można przekazać:
drogą korespondencyjną na adres:
Urząd Miasta, Wydział Urbanistyki i Ochrony Zabytków, ul. Kołłątaja 1, 22-400 Zamość. drogą elektroniczną na adres: annajasiak@zamosc.um.gov.pl,

Zakres negocjowany konsultacji jest ograniczony do zagadnień związanych z celami i działaniami projektu Programu.

Wszelkie zapytania w trakcie trwania konsultacji kierować na adres:
drogą elektroniczną: annajasiak@zamosc.um.gov.pl,
telefon: 84 677-24-76 w godzinach 800 -1500 (od poniedziałku do piątku)

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:
– przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych podczas spotkania otwartego);
– złożone na formularzu konsultacyjnym z datą wpływu przed dniem 26 stycznia 2015 r, albo po godzinie 1600 dnia 03 lutego 2015 r.;
– niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.