MDK im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu zaprasza do konkursu

Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu zaprasza do Konkursu Piosenki Religijnej “Moja wiara, moja miłość” – Zamość 2022.

Konkurs Piosenki Religijnej „Moja wiara, moja miłość” – Zamość 2022

Regulamin

Patronat honorowy:
Ordynariusz Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej – J.E. Ks. Bp Marian Rojek
Patronat medialny:
Katolickie Radio Zamość
Organizator:  Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu
Cele konkursu: rozwój kultury muzyczno – religijnej wśród dzieci i młodzieży,
umożliwienie młodym artystom prezentacji swoich utworów, promocja młodych
wykonawców, sprzyjanie twórczej wymianie doświadczeń artystycznych, motywacja
do poszukiwań repertuaru.
Uczestnicy – konkurs przeznaczony jest dla chórów i zespołów liczących min. 3 osoby
z województwa lubelskiego.
Kategorie wiekowe:
 I kategoria: przedszkola
 II kategoria: szkoła podstawowa kl. I – III
 III kategoria: szkoła podstawowa kl. IV – VIII
 IV kategoria: szkoły ponadpodstawowe
Termin i miejsce konkursu: 15 listopada 2022 r. godz. 10.00, sala konferencyjna MDK
Zamość, ul. Kamienna 20.
Termin zgłoszenia: prosimy o przesłanie zgłoszeń do dnia 8 listopada 2022 r.
na e-mail: muzykmdk@tlen.pl Zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane.
Repertuar: zespół wykonuje jeden utwór o tematyce religijnej w dowolnym języku.
Jury oceniać będzie: umiejętności wokalne, muzykalność, dobór repertuaru, aranżację , oraz
ogólny wyraz artystyczny.
Nagrody: I, II, III miejsce w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Uwagi końcowe:
 organizator zapewnia nagłośnienie, odtwarzacz CD, instrument klawiszowy Yamaha
PSR-S900, pianino, istnieje możliwość odtworzenia utworów z pendrive’a;
 sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga dyrektor MDK Zamość.

Koordynator konkursu: Paweł Kołodziejczyk – tel.697 699 466

Konkurs Piosenki Religijnej „Moja wiara, moja miłość” – Zamość 2022

Karta zgłoszenia

1.      Nazwa zespołu / kategoria wiekowa:

2.      Imię i nazwisko nauczyciela, instruktora (opiekuna), numer telefonu:

3.      Nazwa i adres instytucji delegującej:

4.      Tytuł utworu (kompozytor, autor tekstu – jeśli są ):

5.      Rodzaj akompaniamentu, liczba uczestników i potrzeby techniczne:
Potwierdzam znajomość regulaminu

 

Data, podpis nauczyciela/opiekuna

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek mojego
dziecka,………………………………………………………………….. w tym imienia
i nazwiska w celu i zakresie niezbędnym do publikacji przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela
Makuszyńskiego jego osiągnięć i prac na stronie internetowej placówki, w mediach, a także w gablotach
i tablicach ściennych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta
w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

……………………………………………
(data, podpis)

KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas organizacji
konkursu na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu,
w mediach, jak również w gablotach i tablicach ściennych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest ważne przez
cały cykl związany z organizacją festiwalu. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana
w dowolnym czasie.

……………………………………………
(data, podpis)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ.
Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:
1. Administratorem danych jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego
w Zamościu (adres: ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość, adres e-mail: mdkzamosc@poczta.onet.pl, numer
telefonu: 84 638 44 46).
2. W Młodzieżowym Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu został powołany Inspektor
Ochrony Danych (dane kontaktowe: Agata Szwed, adres e-mail: agata.szwed@cbi24.pl).
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu promowania indywidualnych osiągnięć uczestników konkursu,
a także organizowanych przez placówkę wydarzeń. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do
realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy osoba,
której dane dotyczą cofnie zgodę.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia.
5. Dane osobowe zostaną opublikowane na stronie internetowej, w mediach oraz podczas wystawy
podsumowującej konkurs (nieograniczony krąg odbiorców).

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
– cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
– żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych
osobowych;
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Publikowanie danych osobowych w związku z promocją indywidualnych osiągnięć uczestników konkursu
znajduje podstawę w zgodzie osoby, której dane dotyczą, bądź jej przedstawiciela ustawowego. Niemniej osoba,
której dane dotyczą nie jest zobowiązana do wyrażenia zgody. Oświadczenie to jest w pełni dobrowolne.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *