Wydziały Urzędu Miasta już pod nowym adresem

Od dzisiaj (11 maja) dokumenty kierowane do Wydziału Ewidencji Kierowców i Pojazdów oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska będą przyjmowane w nowej siedzibie wydziałów przy ul. Partyzantów 10.

Bezpośrednia obsługa interesantów nie będzie prowadzona, a pisma, wnioski itp. należy wrzucać do urny znajdującej się w budynku przy ul. Partyzantów 10 (wejście główne do budynku) lub wysyłać je pocztą.

Komunikaty wydziałów:

Wydział Ewidencji Kierowców i Pojazdów informuje, że w siedzibie Wydziału ul. Partyzantów 10 nie prowadzi się obsługi bezpośredniej interesantów.

Własnoręcznie podpisane wnioski dotyczące: rejestracji pojazdu, rejestracji czasowej pojazdu, wyrejestrowania pojazdu, czasowego wycofania pojazdu z ruchu, dokonania zmian w dowodzie rejestracyjnym, wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego, zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu, a także o wydanie prawa jazdy, w zakresie transportu drogowego, jak i o wydanie zaświadczenia, wraz wymaganymi ustawowo załącznikami i dowodami stosownych opłat, należy wrzucać, w zamkniętych kopertach opisanych nazwą wydziału oraz opatrzonych numerem Państwa telefonu celem sprawnej komunikacji z wnioskodawcą, do urny znajdującej się w budynku przy ul. Partyzantów 10 (wejście główne do budynku) lub przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Wydział Ewidencji Kierowców i Pojazdów UM Zamość, 22-400 Zamość, Rynek Wielki 13. Tablice rejestracyjne należy przesyłać wraz z dokumentami drogą pocztową na ww. adres lub pozostawić we wskazanym miejscu obok urny w budynku przy ul. Partyzantów 10.

Czasowe pozwolenia wraz z dokumentacją oraz z ewentualnymi tablicami rejestracyjnymi będą wysyłane drogą pocztową na wskazany przez Państwa we wniosku adres. Prosimy o podawanie numeru telefonu w celu sprawnej komunikacji. Decyzje o rejestracji pojazdów wraz z dowodami rejestracyjnymi będą wysyłane drogą pocztową na wskazany przez Państwa adres (UWAGA: dopiero wtedy, gdy wydane wcześniej Państwu pozwolenia czasowe zostaną zwrócone do Wydziału, także drogą pocztową lub poprzez wrzucenie do urny w opisanych jak wyżej kopertach).

Zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdów wraz z kopiami dokumentów potwierdzających nabycie/zbycie pojazdów można wrzucić do urny w siedzibie Wydziału przy ul. Partyzantów 10 lub przesyłać drogą pocztową na adres: Wydział Ewidencji Kierowców i Pojazdów UM Zamość, 22-400 Zamość, Rynek Wielki 13, lub – za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (UWAGA! Nie przyjmujemy zgłoszeń nabycia/zbycia pojazdu drogą mailową!). Wnioski i dokumenty można pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UM Zamość bądź zgłosić telefonicznie lub drogą mailową prośbę o przesłanie odpowiednich formularzy na podany adres (będą odesłane drogą mailową lub za pośrednictwem operatora pocztowego).

Jednocześnie informujemy, że od dnia wejścia w życie Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, do dnia 31 grudnia 2020 r. wydłuża się do 180 dni terminy obowiązku rejestracji pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie później niż 30 dni przed dniem wejścia w życie ww. ustawy oraz zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego nabytego lub zbytego nie później niż 30 dni przed dniem wejścia w życie ww. ustawy.

Szczegółowych informacji dotyczących spraw Wydziału Ewidencji Kierowców i Pojazdów udzielają pracownicy WEKiP pod numerami telefonów: uprawnienia dla kierowców: 84 67 72 459, 84 67 72 375, 84 638 21 52, rejestracja pojazdów:, 84 67 72 372, 84 67 72 374, 84 67 72 373, 84 638 21 46 w godzinach pracy Urzędu oraz elektronicznie drogą mailową: komunikacja@zamosc.pl.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska informuje, że w siedzibie Wydziału ul. Partyzantów 10 nie prowadzi się obsługi bezpośredniej interesantów.

Wszelkie wnioski do Wydziału należy wrzucać do urny znajdującej się w budynku przy ul. Partyzantów 10 (wejście główne do budynku) lub przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zamość, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość.

Szczegółowych informacji dotyczących spraw Wydziału udzielają pracownicy WGK-OŚ pod numerami telefonów podanymi niżej bądź elektronicznie drogą mailową: e-mail: komunalny@zamosc.pl

Deklaracje dot. gospodarowania odpadami komunalnymi:

84 67 72 368

84 67 72 418

84 67 72 432

Sekretariat Wydziału:

84 67 72 431

Nr konta do wpłat za śmieci PKO BP S.A. O/Zamość 22 1020 3147 0000 8002 0142 7400

( inf. i fot. UM Zamość)

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *