Upamiętnią swojego patrona

Z inicjatywy zamojskich przewodników PTTK – członków Klubu Turystyczno-Krajoznawczego im. Michała Pieszki w najbliższy piątek, o godz. 16.30 zostanie odsłonięta  tablica poświęcona prof. Michałowi Pieszce, założycielowi zamojskiego Oddziału PTK -PTTK , autorowi pierwszego przewodnika krajoznawczego po Zamościu i okolicy, wychowawcy wielu pokoleń zamojskich turystów i młodzieży gimnazjalnej.

Większość kosztów – w tym wykonania tablicy – pokryje Miasto Zamość oraz Oddział PTTK w Zamościu.

Tablicę w kamieniu józefowskim wykonał Jan Pastuszka z Józefowa.

Tekst na tablicy opracował Piotr Linek.

Tablica już w piątek będzie umieszczona obok portalu na Kamienicy Turobińskiej przy ul Staszica 31.

Po uroczystości odbędzie się wręczenie legitymacji przewodnika turystycznego PTTK nowym przewodnikom oraz wieczór wspomnień poświęcony prof. Michałowi Pieszce.

Uroczystość wpisuje się w cykl imprez Oddziału PTTK w Zamościu obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości, a już w sobotę (8 września) odbędzie się Sesja Krajoznawcza p.t. „Roztoczańskie drogi do Niepodległości”.

MICHAŁ MARIAN  PIESZKO    

Nauczyciel, miłośnik regionu: kolekcjoner: geograf – tropiciel skarbów przyrody, krajoznawca; historyk- badacz i entuzjasta dziejów Zamościa; bibliofil, działacz społeczny. Urodził się we Lwowie 29 czerwca 1890 r. Studia akademickie odbywał w latach 1910 — 1916 na Wydziale Filozoficznym Uniwersy­tetu Lwowskiego. Studiował geografię u prof. Romera i historię u prof. Dembińskiego. W roku 1917 podjął pra­cę nauczyciela geografii i historii w Gimnazjum w Zamościu. W okresie okupacji brał czynny udział w tajnym nauczaniu. Po wyzwoleniu ponownie przystąpił do pracy w Liceum Ogólnokształ­cącym im. Jana Zamoyskiego w Zamościu – aż do roku 1966. W latach 1954 – 1958 piastował funkcję zastępcy dyrektora.  Uczniowie nazywali go Marszałkiem.Wyróżniał się aktywnością, głęboką wiedzą i szerokim zakresem zaintere­sowań.  Wychowawca kilku pokoleń. Wywierał duży wpływ na mło­dzież, był niezwykle wśród niej popularny i cieszył się dużym jej uznaniem. Za działalność pedagogiczną był odznaczony:„Srebrnym Wawrzynem Akademickim”  w 1936 r., „Srebrnym Medalem za „Długoletnią Służbę”  w 1938 r., „Złotym Krzyżem Zasługi”  w  1956 r., „Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski” w 1966 r. Jako geograf – geolog, na długo przed systematycznymi bada­niami, sygnalizował występowanie na Lubelszczyźnie złóż węgla kamiennego, ropy naftowej i wód mineralnych. Zgromadził pokaźny zbiór geologiczny. Główne bogactwo tej kolekcji stanowią odnale­zione na terenie pałacu w Klemensowie, cenne szczątki zbiorów geologicznych – około 900 okazów –  zebranych osobiście przez Sta­nisława Staszica. Był współtwórcą ruchu krajoznawczego i przewodnickiego w Zamościu. Wchodził w skład zawiązanego w roku 1918 tymczasowego zarządu Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, który postanowił przede wszystkim zająć się założeniem Muzeum. Poważną część zbiorów, a szczególnie bezcenne zabytki archeologiczne Muzeum Za­mojskie  zawdzięcza wszechstronnej pasji kolekcjonerskiej Michała Pieszki. Dziełem jego pióra jest pierwszy „Przewodnik po Zamościu i okolicy”, przekazany bez honorarium autorskiego – Oddziałowi PTK w Zamościu i staraniem tegoż opublikowany. Aktywnie uczestniczył w tworzeniu  fundamentów przewodnictwa turystycznego na terenie miasta Zamościa. Za działalność krajoznawczą został odznaczony „Złotą Odznaką PTTK” w1956 r. Jego zdjęcie znajduje się w sali posiedzeń Zarządu Głównego PTTK w Warszawie. Wielki entuzjasta i miłośnik Zamościa. Najwięcej wysiłku po­święcił dociekaniom badawczym. Spuścizna publikacyjna obejmuje: przewodniki, szkice popularne – i okolicznościowe artykuły. Duże zasługi położył na niwie społecznej. Bezpośrednio po przybyciu do Zamościa w 1917 r. — tworzył ruch harcerski. W 1920 roku  zmobilizował 127 harcerzy do służby w Armii Polskiej. Był jednym z inicjatorów umieszczenia nad Tanwią kamienia z tablica upamiętniającą przejście przez kordon graniczny do Galicji Józefa Piłsudskiego w czerwcu 1901 r. Był jednym z członków założycieli Koła Miłośników Książki. Współpracował z lokalnymi pismami: „Kroniką Powiatu Zamojskiego”, „Ziemią Zamojską”, „Słowem Zamojskim”, „Teką Zamojską”. W zakresie bibliofilstwa współpracował z dr. Zygmuntem Klukowskim i Bolesławem Leśmianem. Wniósł duży wkład do dorobku kulturalnego Zamościa w okresie międzywojennym. Zmarł w Zamościu 29 grudnia 1969 roku. Dorobek swojego życia: bibliotekę, zbiory, rękopisy prac przekazał testamentem Muzeum Ziemi Zamojskiej. Jest patronem Klubu Turystyczno-Krajoznawczego przy Oddziale PTTK w Zamościu. Klub skupia: przewodników terenowych PTTK, przodowników turystyki pieszej, kolarzy, znakarzy. Członkowie Klubu opiekują się jego grobem na cmentarzu parafialnym w Zamościu i kontynuują rozpoczęte przez Niego dzieło.

Do opracowania wykorzystano fragmenty pracy Kazimierza Kowalczyka regionalisty zamojskiego.

(inf. i fot. : PTTK Zamość)

 

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *