Konferencja prasowa na temat kończenia realizacji trzech kluczowych inwestycji

W 2023 roku zakończone zostaną trzy duże inwestycje realizowane przez miasto Zamość, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Dzisiaj (23.02.2023) w sali Consulatus odbyła się konferencja prasowa na której  stan realizacji  inwestycji przedstawili , v-ce prezydent miasta Piotr Orzechowski, dyr.Zarządu Dróg Grodzkich Marcin Nowak oraz Tomasz Kossowski Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych.

. Inwestycje to;

  1. Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu (projekt również finansowany z budżetu państwa),
  2. Rewitalizacja historycznego obiektu Akademii Zamojskiej w Zamościu.
  3. Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od al.1 Maja (most na rzece Łabuńka do ul. Szczebrzeskiej (granica miasta Zamość)

Poniżej przestawiamy podane informacje każdej z tych inwestycji wraz z kosztami i terminami zakończenia.

Dotyczy 5 miesięcznej kontroli NIK z 2022 roku inwestycji pn.: „Rewitalizacja historycznego obiektu
Akademii Zamojskiej w Zamościu”
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/inwestycje-w-miastach-wojewodztwa-lubelskiego.html
Zalecenie/zarzut:
„…nierzetelnie opisano przedmiot zamówienia na roboty budowlane dotyczącego remontu
konserwatorskiego Akademii Zamojskiej…”
Wyjaśnienie:
Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych, zamówienie na roboty
budowalne opisuje się za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych. Dokumenty te opracowują projektanci – osoby posiadające wymagane
uprawnienia i to te osoby odpowiadają za właściwe przygotowanie ww. dokumentów.
W przypadku remontu obiektu zabytkowego nie ma możliwości dokonania precyzyjnego opisu
przedmiotu zamówienia. W przypadku tego rodzaju inwestycji dokumentacja projektowa stanowiąca
podstawę opisu przedmiotu zamówienia zawiera konieczność prowadzenia badań architektonicznych,
archeologicznych i konserwatorskich. To dopiero w trakcie realizacji inwestycji powstają ostateczne
dokumentacje techniczne uwzględniające wszelkie nowe odkrycia i wnioski konserwatorskie wynikające
z prowadzonych badań. Przykład: w remontowanym budynku dawnej AZ nawet w zeszłym tygodniu na
jednej z elewacji odkryto nieznany dotąd portal, a wcześniej m.in. polichromie w kilku pomieszczeniach.
W takich przypadkach służby konserwatorskie zawsze wskazują na konieczność korekty uzgodnionej
dokumentacji, zalecają jej uaktualnianie o dokonane odkrycia i znaleziska lub wskazują na
konieczność odmiennego sposobu realizacji prac w stosunku do pierwotnie przyjętego projektu –
jeżeli zamawiający nie zastosuje się do zaleceń WUOZ ma możliwość wstrzymania prac wpisem do
dziennika budowy. Prowadzenie takich inwestycji odbywa się zawsze pod ścisłym nadzorem
architektonicznym, archeologicznym i konserwatorskim.
Trudno mówić o „nierzetelnym opisie zamówienia” jeżeli przedmiotem remontu jest XVI-wieczny obiekt
zabytkowy. W celu jak najlepszego rozpoznania, jak i odrestaurowania zabytku służby konserwatorskie
nakazały miastu uszczegóławianie dokumentacji badawczej i projektowej po wyłonieniu
wykonawcy robót w trakcie realizacji prac.
Ponadto ustawa Pzp dopuszcza możliwość realizacji prac dodatkowych. Umowy zawierane w MZ także
przewidują taką możliwość.

Tomasz Kossowski
Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych

Informacja nt. projektu „Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr
74 od al. 1 Maja (most na rzece Łabuńka) do ulicy Szczebrzeskiej (granica miasta Zamość)”.
Umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Skarbem Państwa – Centrum Unijnych Projektów
Transportowych a Miastem Zamość zawarta została 8 lutego 2017 r.
Całkowita wartość projektu: 96.315.011,86 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 81.867.760,08 zł
Zakres rzeczowy projektu obejmuje następujące zadania:
1. przebudowa al. 1-go Maja na odcinku od km 0+000 (most przez rzekę Łabuńka na al. 1-go
Maja) do skrzyżowania z ul. Braterstwa Broni oraz ul. Dzieci Zamojszczyzny, w tym:
przebudowa istniejącej ulicy na drogę dwujezdniową po dwa pasy ruchu w każdym kierunku
oraz o stałej szerokości pasa równej 3,5 m wraz z wyspą dzielącą, budowa obustronnej opaski
bezpieczeństwa o szerokości 0,5 m oraz lewostronnego ciągu pieszo-rowerowego, budowa
kanalizacji deszczowej o średnicy 600 mm, wpustów deszczowych, przebudowa istniejącego
oświetlenia oraz budowa kanału technologicznego,
2. przebudowa ul. Dzieci Zamojszczyzny od skrzyżowania z al. 1-go Maja oraz ul. Braterstwa
Broni do skrzyżowania z ul. Szczebrzeską oraz Śląską, w tym: przebudowa ulicy na drogę
dwujezdniową o czteropasowej jezdni ze środkową wyspą dzielącą, po dwa pasy ruchu
w każdym kierunku o szerokości pasa równej 3,5 m oraz o nawierzchni asfaltowej, budowa
obustronnej opaski bezpieczeństwa wzdłuż ulicy o szerokości 0,5 m, przebudowa zjazdów
indywidualnych oraz publicznych, przebudowa zatok autobusowych, przebudowa istniejących
obiektów mostowych, budowa prawostronnego chodnika o szerokości 1,5 m do skrzyżowania
z ul. Królowej Jadwigi, który następnie przechodzi w ciąg pieszo-rowerowy o szerokości
łącznej 3,5 m oraz budowa lewostronnego ciągu pieszo-rowerowego, również o szerokości
łącznej 3,5 m, budowa oświetlenia, kanału technologicznego oraz odcinków kanalizacji
deszczowej o średnicy odpowiednio 600, 500, 1200 mm,
3. przebudowa ulicy Szczebrzeskiej od km 3+423,73 do granicy miasta, w tym: przebudowa ulicy
dwujezdniowej, o szerokości każdego pasa równiej 3,5 m, budowa obustronnej opaski
bezpieczeństwa wzdłuż ulicy o szerokości 0,5 m, przebudowa zjazdów indywidualnych,
publicznych oraz zatok autobusowych, budowa prawostronnego chodnika o szerokości 1,5 m,
który od km 4+437,53 przechodzi w ciąg pieszo-rowerowy o szerokości łącznej 3,5 m, budowa
ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego z lewej strony ulicy o szerokości 3,5 m, a także
budowa kanalizacji deszczowej o średnicy 1200 mm, oświetlenia ulicznego oraz kanału
technologicznego.
4. przebudowa skrzyżowań:
 al. 1-go Maja z ul. Ogrodniczą
 al.1-go Maja z ul. Braterstwa Broni i ul. Dzieci Zamojszczyzny (rondo turbinowe – rondo
średnie)
 ul. Dzieci Zamojszczyzny z ul. Ogrodniczą
 ul. Dzieci Zamojszczyzny z ul. Janowicka
 ul. Dzieci Zamojszczyzny z ul. bez nazwy
 ul. Dzieci Zamojszczyzny z ul. Okrzei i ul. Włościańską (rondo turbinowe – rondo średnie)
 ul. Dzieci Zamojszczyzny z ul. Sadową (rondo turbinowe – rondo średnie)
 ul. Dzieci Zamojszczyzny z ul. Kruczą
 ul. Dzieci Zamojszczyzny z ul. Królowej Jadwigi
 ul. Dzieci Zamojszczyzny z ul. Królowej Jadwigi
 ul. Dzieci Zamojszczyzny z ul. bez nazwy
 ul. Dzieci Zamojszczyzny z ul. Śląską i ul. Szczebrzeską (rondo turbinowe – rondo średnie)

 ul. Szczebrzeska z ul. Błonie
 ul. Szczebrzeska z ul. Szkolną
 ul. Szczebrzeska z ul. Strefową
 ul. Szczebrzeska z ul. bez nazwy
5. budowa czterech bezpiecznych aktywnych przejść dla pieszych
6. budowa zjazdów publicznych, indywidualnych i zatok autobusowych z kostki brukowej
betonowej pochłaniającej szkodliwe cząstki NOx
7. nasadzenia drzew oraz zakładanie trawników na szerokości pasa drogowego
8. budowa dwóch bramownic
9. budowa zatoki do kontroli ruchu
10. wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu
drogowego
11. wykonanie systemu ITS
12. wykonanie wiat przystankowych
13. budowa murów oporowych
Umowa pomiędzy Miastem Zamość a STRABAG Sp. z o.o. na wykonanie inwestycji zawarta
została 22 czerwca 2021 r. Termin zakończenia robót: 31 maja 2023 r.
Wartość umowy ze STRABAG Sp. z o.o. zgodnie z aneksem nr 8 do umowy: 83.282.311,83 zł
(bez waloryzacji).
Zaawansowanie rzeczowe wybranych robót wg branż na 31.01.2023 r. przedstawia się
następująco:
 branża drogowa – 76,05%
 branża mostowa (MD1) – ul. Dzieci Zamojszczyzny przez rzekę Topornica Stara – 90,52%
 branża mostowa (MD2) – ul. Dzieci Zamojszczyzny przez rzekę Topornica Stara – 90,19%
 branża sanitarna – 99,16%
 branża sanitarna – odwodnienie wykopów – 100%
 branża konstrukcyjna – budowa ściany oporowej przy rzece – 100%
 branża elektryczna – budowa oświetlenia ulicznego – 63,09%
 branża elektryczna – przebudowa kolidujących linii energetycznych NN i ŚN – 15kV
stanowiących własność PGE – 99,95%
 branża elektryczna – przebudowa kolidujących linii energetycznych NN i ŚN – 15kV
stanowiących własność PGK – 100%,
 branża elektryczna – zasilanie sygnalizacji świetlnych – 3,81%
 branża telekomunikacyjna – budowa kanału technologicznego – 99,37%
 branża telekomunikacyjna – przebudowa kolidującej z inwestycją sieci telekomunikacyjnej
ORANGE Polska S.A wraz z kablami 3 PLAY – 98,01%.
Zaawansowanie finansowe zadania:
Od początku realizacji projektu do 31 stycznia 2023 r. złożono wnioski o płatność na łączną kwotę
72.095.773,96 zł, w tym kwota dofinansowania 48.336.583,12 zł. W wyniku weryfikacji wniosków
o płatność wypłacono w formie refundacji kwotę 33.739.447,24 zł.

Rewitalizacja Akademii Zamojskiej

Przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja Akademii Zamojskiej” obejmuje remont konserwatorski
przywracający budynkowi dawnej Akademii Zamojskiej formę z drugiej połowy XVIII w. Prace
zaplanowane do realizacji w ramach zadania mają ma celu przebudowę istniejącego korpusu
budynku, przywrócenie historycznego układu przestrzennego pomieszczeń, wykonanie
nadbudowy przez odtworzenie dachu mansardowego, co pozwoli na odtworzenie bryły budynku w
formie z 2 połowy XVIII wieku oraz adaptację powierzchni na cele użytkowe. Przeprowadzenie
prac konserwatorskich we wnętrzach, na elewacjach, pozwoli na objęcie ochroną zachowanych
elementów zabytkowych oraz przywróci charakter budynku w formie, jaką prezentował przed
likwidacją Akademii.
Umowa na roboty budowlane i prace konserwatorskie została zawarta w dniu 24.06.2021 r.
Wykonawcą prac została firma LUBREN Sp. z o.o. z Lublina. Wartość umowy zgodnie z aneksem
nr 3 do umowy: 54.125.144,06 zł.

1. Projekt „Rewitalizacja historycznego obiektu Akademii Zamojskiej
w Zamościu” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
Umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego
a Miastem Zamość zawarta została 7 kwietnia 2017 r.
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 23.925.305,26 zł
Termin realizacji projektu: 31 grudnia 2023 r.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje następujące zadania:
Zadanie: roboty remontowo–budowlane oraz prace konserwatorskie dotyczące
pomieszczeń i powierzchni przeznaczonych na działalność kulturalno-edukacyjną tj.:
 trzech pomieszczeń na parterze, które zostaną zaadaptowane na ekspozycję muzealną
Dzieje Akademii Zamojskiej i drukarni akademickiej,
 poddasza w całości adaptowanego na cele kulturalno-edukacyjne tj. na Zamojską
Akademię Kultury,
 dziedzińca oraz roboty obejmujące części wspólne obiektu, których remont jest niezbędny
dla funkcjonowania ekspozycji muzealnej oraz Zamojskiej Akademii Kultury.
Prace aranżacyjne zostaną wykonane w części pomieszczeń obiektu przeznaczonych na
działalność ekspozycyjną i działalność kulturalną. Z ogólnej przestrzeni użytkowej budynku
Akademii Zamojskiej wynoszącej 7.956,60 m 2 na cele kulturalne przeznaczona zostanie
powierzchnia: 2.971,51 m 2 .
Zadanie: Wykonanie aranżacji pomieszczeń wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia
w Akademii Zamojskiej
Zadanie dotyczy wykonania prac aranżacyjnych wnętrz oraz dostarczenia sprzętu i wyposażenia
dla ekspozycji pn. „Dzieje Akademii Zamojskiej i drukarni akademickiej” oraz dla pomieszczeń
poddasza przeznaczonych na działalność Zamojskiej Akademii Kultury. W zakres zadania wchodzi
również wykonanie prezentacji filmowych i multimedialnych dla trzech pomieszczeń parteru wraz
z komunikacją.
Zadanie obejmuje m.in.:
 dostawę i montaż wyposażenia, sprzętu, urządzeń i systemów IT i AV, mebli, instalacje
artefaktów, modeli, instalacji artystycznych i interaktywnych,

 wykonanie stanowisk ekspozycyjnych, stanowisk multimedialnych, stanowisk do projekcji
filmowych, oprogramowania stanowisk interaktywnych, oprogramowania odtwarzającego
nagrania dźwiękowe,
 wykonanie elementów o charakterze meblarskim i aranżacyjnym z uwzględnieniem prac
montażowych i wykończeniowych,
 wykonanie wydruków, opisów, składników poligraficznych aranżacji,
 wykonanie zawartości merytorycznej w postaci wykonania kontentu, wsadów, multimediów
do urządzeń multimedialnych wraz z niezbędnym oprogramowaniem,
 wykonanie oświetlenia,
 wykonanie, dostawa, montaż Systemu Identyfikacji Wizualnej,
Wykonane zostaną m.in. następujące prezentacje filmowe i multimedialne:
 Jan Zamoyski wita!
 Z życia Akademii – animacja mapy i scen z epoki
 Dzieje oświaty w Polsce i Europie
 Losy Akademii w drugiej połowie XVII w. i w XVIII w.
 Opowieść o drukarstwie
 Maszyna drukarska, metody druku.
Przetarg na wykonanie zadania został ogłoszony 20 grudnia 2022 r. W terminie składania ofert tj.
do 20 lutego 2023 r. złożone zostały trzy oferty. Trwa ich ocena.
Zakres współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 nie obejmuje pomieszczeń użytkowanych
i przeznaczonych na działalność oświatową I Liceum Ogólnokształcącego.

2. Roboty budowlane i prace konserwatorskie w pomieszczeniach przeznaczonych na
działalność oświatową I Liceum Ogólnokształcącego tj. w salach dydaktycznych,
pracowniach, części administracyjnej szkoły, zlokalizowanych na parterze i piętrze
budynku. Zadanie realizowane ze środków własnych.
W ramach realizacji Robót budowlanych i prac konserwatorskich w pomieszczeniach
przeznaczonych na działalność oświatową I LO Miasto Zamość uzyskało dofinansowanie w
ramach programu Ochrona Zabytków ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu w formie dotacji dla zadania pn.: „Zamość, Akademia Zamojska (XVII w.):
prace konserwatorskie barkowych polichromii w sali W007”. Wartość zadania wyniosła 929.880 zł
brutto, w tym dofinansowanie 532.661,09 zł. Dotacja została rozliczona w 2022 r.

Informacja nt. projektu „Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu”.

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja
obszarów miejskich, w formie współfinansowania Unii Europejskiej oraz współfinansowania
krajowego z budżetu państwa.
Umowa o dofinansowanie realizacji projektu została zawarta 13 maja 2020 r.
Termin zakończenia projektu: 30 czerwca 2023 r.
Całkowita wartość projektu: 25 261 026,73 zł
Dofinansowanie z UE: 15 778 006,37 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1 856 236,02 zł

ZADANIA UJĘTE W PROJEKCIE:
1. Rewitalizacja Bastionu VI Twierdzy Zamość oraz utworzenie Centrum Edukacyjno-
Integracyjnego i Klubu Rozwoju Zawodowego w poddaszu Nadszańca K1 wraz
z budową systemu monitoringu.
Zadanie przewiduje rewitalizację Bastionu VI oraz utworzenie Centrum Edukacyjno-Integracyjnego
oraz Klubu Rozwoju Zawodowego w poddaszu Nadszańca K1, dla uczniów szkoły zlokalizowanej
w nadszańcu, mieszkańców osiedla Stare Miasto i mieszkańców osiedla Planty.
Zakres inwestycji przewiduje: remont konserwatorski poddasza, remont schodów, montaż windy
osobowej, wyposażenie Centrum Integracyjno-Edukacyjnego i Klubu Rozwoju Zawodowego,
zagospodarowanie terenu plateau bastionu obejmujące rekultywację boiska oraz małą
architekturę, wymianę ogrodzenia boiska, oświetlenie terenu oraz budowę systemu monitoringu
w okolicach Bastionu VI. Zadanie obejmuje również budowę wodociągu i kanalizacji deszczowej
oraz przebudowę gazociągu.
Centrum Edukacyjno-Integracyjne oraz Klub Aktywizacji Zawodowej w czasie roku szkolnego będą
wykorzystywane jako pracownie do zajęć praktycznych. Wychodząc naprzeciw potrzebom
środowiska lokalnego, a w szczególności integracji oraz szeroko rozumianemu rozwojowi
zainteresowań i  propagowaniu kultury, powstaną pomieszczenia pełniące funkcję centrum
multimedialnego i świetlicy.
Założeniem jest, by centrum multimedialne, w dobie rozwijającej się na szeroką skalę technologii
informacyjnej, stało się miejscem, w którym zarówno uczniowie, jak i mieszkańcy będą mieli
możliwość dostępu do najnowszych technologii multimedialnych.
Wydzielone pomieszczenie stanowiące świetlicę będzie z kolei miejscem spotkań z artystami,
ludźmi świata kultury i nauki. Będą mogły odbywać się tu różne wystawy (np. lokalnych artystów
oraz uczniów) czy pozalekcyjne zajęcia artystyczne.
Powstanie również zaplecze kuchenne, w którym młodzież będzie mogła rozwijać swoje
zainteresowania kulinarne, czy organizować różne warsztaty związane ze zdrowym żywieniem.
Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDMAT” Spółka Jawna
Tadeusz Rozmus, Józef Małysz. Wartość umowy: 8 727 161,84 zł brutto.
Realizacja zadania dobiega końca.

2. Remont z pracami konserwatorskimi dziedzińca VI Bloku kamienic oraz remont
z pracami konserwatorskimi dziedzińca VII Bloku kamienic Starego Miasta
w Zamościu.
Zadanie polegało na wykonaniu zagospodarowania dziedzińców z odwodnieniem, oświetleniem,
małą architekturą i zielenią. Zmieniony został układ posadzki i zieleńców, wykonane zostały
klomby i obiekty małej architektury.
Zadania zostały zrealizowane.
Wykonawcą robót była firma Lubren Sp. z o.o. Wartość umów: 1.256.269,09 zł brutto.

3. Utworzenie terenu rekreacyjnego o charakterze ogólnodostępnym dla dzieci,
młodzieży i dorosłych przy Parku Miejskim: placu zabaw z siłownią zewnętrzną oraz
skate parku.
Zadanie objęło budowę placu zabaw z siłownią zewnętrzną wraz z zagospodarowaniem terenu
rekreacyjnego o charakterze ogólnodostępnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz budowę
skate parku wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjno-sportowego.
Plac zabaw z zewnętrzną siłownią:
Efektem zadania jest utworzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej na dotychczas
niezagospodarowanym terenie, pomiędzy parkiem miejskim a kortami tenisowymi. Wybudowane
zostały urządzenia zabawowe, uwzględniające strukturę wiekową użytkowników, ich potrzeby
i bezpieczeństwo użytkowania. Urządzenia zabawowe to zestawy modułowe z elementów
ślizgowych, wspinaczkowych, siatek i przeplotni. Wykonane zostały z drewna, w naturalnej
kolorystyce – nie zaburzające zabytkowego otoczenia. Nawierzchnia terenu wykonana została z
materiałów „bezpiecznych” – z piasku w strefie dla najmłodszych użytkowników oraz z wylewanego
tworzywa na pozostałej części zagospodarowywanego terenu. W towarzystwie placu zabaw
wykonane zostały urządzenia siłowe m. in. orbitrek, rowerek, wyciąg górny.
Pojawiły się elementy małej architektury parkowej: ławki, kosze na śmieci, tablica z regulaminem
użytkowania urządzeń.
Skate park:
W niedalekim sąsiedztwie placu zabaw utworzona została przestrzeń rekreacyjno-sportowa do
uprawiania sportów czyli skate park. Na nawierzchni w formie gładkiej, żelbetowej płyty pojawiły
się wyprofilowane przeszkody i stalowe poręcze, przystosowane do jazdy na deskorolkach,
rolkach, hulajnogach i rowerach. Wykonana została infrastruktura towarzysząca tj. ławki, kosze na
śmieci, tablica z regulaminem, stojak na rowery. Postawione zostało oświetlenie parkowe oraz
wykonane ścieżki z nawierzchni mineralnej, stanowiące dojście do skate parku oraz placu zabaw.
Zadania zostały zrealizowane.
Budowę placu zabaw z siłownią zewnętrzną wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego
zrealizowała firma NOVUM Sp. z o.o. Sp.k. Wartość umowy: 489.112,07 zł brutto.
Wykonawcą skate parku wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjno-sportowego była firma
ALTRAMPS Tomasz Brzozowski. Wartość robót: 3.730.829,54 zł brutto.

4. Utworzenie toru modelarskiego na terenach fortecznych przy Bastionie VI.
Zadanie obejmuje utworzenie pełnowymiarowego toru modelarskiego do rozgrywania zawodów
modeli latających akrobacyjnych klasy F2B na uwięzi oraz do bicia rekordów prędkości modeli
latających.
Tor będzie wykorzystywany do treningów i rozgrywania zawodów modeli zdalnie sterowanych
statków powietrznych, samochodów i pojazdów gąsienicowych.

Tor o promieniu okręgu 18 m, wykonany zostanie z nawierzchni betonowej mrozoodpornej
w kolorze otoczenia.
Pełnowymiarowy toru modelarski w centrum Zamościa – Planty przyczyni się przede wszystkim do
spopularyzowania i przybliżenia sportu modelarskiego dzieciom i młodzieży a także dorosłym oraz
umożliwi organizowanie w Zamościu zawodów modeli latających na uwięzi rangi okręgowej,
ogólnopolskiej. Umożliwi także profesjonalne przygotowania zawodników do udziału w zawodach,
pokazach i wystawach modelarskich.
Zadanie jest w trakcie realizacji.
5. Budowa systemu monitoringu na terenie Starego Miasta oraz Plant.
W ramach zadania wybudowano system monitoringu Starego Miasta w Zamościu oraz na terenie
osiedla Planty.
W ramach prac na terenie Plant w Zamościu wybudowano kanalizację teletechniczną wraz ze
studniami teletechnicznymi, urządzenia systemu monitoringu i bezprzewodowego dostępu
do internetu oraz zasilania w energię elektryczną urządzeń monitoringu.
W ramach prac na terenie Starego Miasta w Zamościu zrealizowano budowę teletechnicznej
infrastruktury monitoringu terenu wraz z zasilaniem elektrycznym na terenie ulic: Bazyliańska,
Pereca, Ormiańska, Grodzka, Grecka, Staszica, Żeromskiego, Akademicka.
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonawcą była firma SERVICELINE Sp. z o.o. Wartość umowy:
1.199.250,00 zł brutto.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *