“Jestem Królem 2016” – Konkurs Fotograficzny

korona

Stowarzyszenie Sympatyków Orszaku Trzech Króli w Zamościu.

Konkurs Fotograficzny “Jestem Królem 2016” własnie ruszył!
Przysyłajcie zdjęcia w stroju jednego z Trzech Króli : Kacpra, Melchiora lub Baltazara i wygrywajcie nagrody! Głos należy do internautów. Do wygrania tablet, smartwatch, słuchawki przewodowe, głośnik bezprzewodowy bluetooth.
Poniżej Regulamin Konkursu.
Zapraszamy też na naszą stronkę www.zamosc.orszak.org
Regulamin Konkursu Fotograficznego
„Jestem Królem 2016”

§.1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Sympatyków Orszaku Trzech Króli w Zamościu.
2. Konkurs jest przeznaczony dla osób pełnoletnich i ma zasięg ogólnopolski.
3. Zdjęcia konkursowe należy nadsyłać w dniach od 2 stycznia 2016r. do 12 stycznia 2016r. na adres mailowy: jestemkrolem.konkurs@gmail.com
4. Głosowanie będzie trwało od dnia 2 stycznia 2016r. do 26 stycznia 2016r.
5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 27 stycznia 2016r.
6. Wyniki Konkursu zostaną podane na oficjalnym profilu FB Stowarzyszenia Sympatyków Orszaku Trzech Króli w Zamościu oraz na stroniewww.zamosc.orszak.org. oraz za pośrednictwem mediów. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 29 stycznia 2016r. na Gali podsumowującej II Orszak Trzech Króli w Zamościu.
7. O dokładnym terminie i miejscu Organizator poinformuje Zwycięzców drogą elektroniczną na podany w zgłoszeniu adres mailowy.

§2. Uczestnicy
1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie.
2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie oraz rodziny członków Stowarzyszenia Sympatyków Orszaku Trzech Króli i Sponsorów.
3. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie jedno zdjęcie. Wraz ze zdjęciem Uczestnik przesyła swoje dane: imię i nazwisko, adres mailowy, nazwę miejscowości zamieszkania.

§3. Zasady Konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest zdjęcie przedstawiające osobę przebraną za jednego z Trzech Króli: Kacpra, Melchiora lub Baltazara umieszczone na oficjalnym profilu FB Organizatora.
2. Celem konkursu jest promowanie tradycji obchodów Święta Trzech Króli.
3. Uczestnicy konkursu przesyłają zdjęcie na adres mailowy: jestemkrolem.konkurs@gmail.com w terminie do 12 stycznia 2016 roku.
4. W treści maila należy podać imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz adres mailowy i miejscowość zamieszkania oraz zgodę na upublicznienie wizerunku osoby uwiecznionej na
zdjęciu.
5. Wszystkie zdjęcia będą umieszczane na profilu FB Organizatora w albumie Konkurs Fotograficzny „Jestem Królem 2016” w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania fotografii przez
Organizatora.
6. Internauci odwiedzający profil FB Organizatora będą mogli oddać swój głos na najlepsze zdjęcie klikając „Lubię to”.
7. Autorzy 4 zdjęć, które uzyskają największą liczbę polubień, otrzymają nagrody rzeczowe.
7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.zamosc.orszak.org i na profilu FB Stowarzyszenia Sympatyków Orszaku Trzech Króli w Zamościu w dniu 27 stycznia 2016r.

§4. Głosowanie
1. Głosowanie trwa od chwili umieszczenia pierwszego zdjęcia w Albumie Konkurs Fotograficzny „Jestem Królem 2016” na profilu FB Organizatora.
2. Głosowanie odbywa się przez profil FB Stowarzyszenia Sympatyków Orszaku Trzech Króli w Zamościu. Każda osoba może zagłosować na to samo zdjęcie tylko jeden raz.
3. Udział w głosowaniu jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zdjęć nierealizujących tematu Konkursu.

§5. Nagrody
1. Nagrodą Główną jest tablet ufundowany przez Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość Pana Sławomira Zawiślaka.
2. II Nagroda – zegarek smartwatch, ufundowana zostanie przez Wiceprezesa Stowarzyszenia Zamojski Marsz Niepodległości w Zamościu Pana Piotra Małysza.
3. III Nagroda – słuchawki przewodowe, ufundowana zostanie przez Przewodniczącą Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej Panią Marię Gmyz.
4. Dodatkowo Organizator ufunduje Nagrodę Specjalną – głośnik bezprzewodowy bluetooth.
5. Organizator zastrzega brak możliwości wymiany nagród rzeczowych na równowartość pieniężną.
6. Prace laureatów zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach.
7. Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Internautów oraz o werdykcie Organizatora dotyczącym nagrody Specjalnej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§6. Postanowienia końcowe
1. Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że:
akceptuje niniejszy Regulamin,
jest autorem zdjęć oraz wyraża zgodę na uczestnictwo w Konkursie oraz publikacje. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatorów Konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu;
zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne
z oświadczeniem, że Uczestnik posiada pełnię praw do przesłanej fotografii, w szczególności prawa autorskie oraz
że uzyskał zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób utrwalonych na fotografii zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw bądź dóbr osobistych osób trzecich wskutek złożenia nieprawdziwych oświadczeń przez Uczestnika, o których mowa powyżej, bądź wskutek innych działań lub zaniechań Uczestnika, wyłączona jest odpowiedzialność Organizatora z tytułu tego naruszenia,
a Uczestnik zobowiązuje się zaspokoić wszystkie roszczenia tych osób, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych
na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.
wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.;
udziela Organizatorom jako Uczestnik Konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatorów do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych
z przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji,
a w szczególności obejmującej uprawnienie do:
– ograniczeń terytorialnych z przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji,
a w szczególności obejmującej uprawnienie do:
– utrwalania;
– zwielokrotnienia wszelkimi technikami, w tym przede wszystkim techniką drukarską;
– wprowadzenia do obrotu w kraju i za granicą;
– wprowadzenia do pamięci komputera;
– publikacji w tytułach Organizatorów;
– publikacji na stronie internetowej Organizatorów;
– publikacji w mediach, będących partnerami Konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian
w Regulaminie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.