Budżet Miasta Zamość na 2022 rok – przyjęty

Budżet przekraczający 675 mln zł, dochody w kwocie 592,5 mln zł a wydatki w wysokości 661,3 mln zł, w tym rekordowe w historii miasta wydatki inwestycyjne w wysokości 230 mln zł – to główne wartości uchwalonego 28 grudnia 2021 roku na XXXIX Sesji Rady Miasta budżetu Zamościa na 2022 rok. Zgodnie z przyjętym budżetem planowane do pozyskania przez miasto dochody są wyższe o 45 mln zł, a wydatki o 44 mln zł, w porównaniu do kwot przyjętych w budżecie na 2021 rok.

 Dochody w przyszłorocznym budżecie Zamościa
Dochody bieżące ustalono na kwotę 437 412 889 zł, planowane źródła wpływów stanowią dotacje (41%), dochody własne (podatki, opłaty, dochody realizowane przez jednostki budżetowe oraz udziały w PIT i CIT), które przysporzą miastu 30% ogółu wpływów oraz subwencje (29%). Dochody majątkowe w wysokości 155 032 818 zł to w zdecydowanej większości dotacje i środki na współfinansowanie zadań inwestycyjnych.

Wydatki w budżecie miasta
Wydatki budżetowe zostały zaplanowane w łącznej wysokości 661 295 713 zł, z tego wydatki bieżące określono na 431 232 650 zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 230 063 063 zł.

Rekordowe inwestycje w mieście w 2022 roku
Przyjęty budżet jest ambitny i zrównoważony, skonstruowany tak aby sprostać wszelkim wyzwaniom, jakie w przyszłym roku czekają samorząd. Jest nadal niezwykle mocno nastawiony na inwestycje – ponad 230 mln zł wydatków majątkowych to zamojski rekord. Taka skala wydatków wpisuje się w realizację celu, jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców i dynamiczny rozwój miasta. Według przyszłorocznego planu inwestycyjnego kontynuowana będzie realizacja trwających już prac między innymi z zakresu transportu drogowego (budowa i przebudowa szeregu ulic miejskich), rewitalizacja Starego Miasta i Akademii Zamojskiej. Zaplanowano modernizację i termomodernizację kolejnych placówek oświatowych i obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji. Rozpocznie się także realizacja zapowiadanych nowych przedsięwzięć modernizujących drogi i gospodarkę wodno-ściekową miasta. W przyszłorocznym budżecie zapisane są również środki na budowę boiska sportowego przy II Liceum Ogólnokształcącym, opracowanie dokumentacji w związku z planowaną budową mieszkań socjalnych czy budową przedszkola na osiedlu Karolówka.

Jak co roku, ważnym elementem budżetu miasta będzie także budżet obywatelski, który umożliwia mieszańcom bezpośrednie decydowanie o tym, jak będą wyglądać ich osiedla, poprzez realizację inwestycji na ich terenie. Na finalizację 17 projektów zaproponowanych przez mieszkańców zarezerwowano łącznie 2 550 000 zł.

W planie jest też kontynuacja programu wymiany starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie miasta. Na pakiet działań związanych z walką ze smogiem Miasto Zamość przeznaczy 360 tys. zł.

Struktura planowanych wydatków
Zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej zaabsorbują niemal 219 mln zł – to ponad 33% wszystkich wydatków budżetu. Wydatki bieżące w wysokości 199 mln zł zaplanowane zostały na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz utrzymanie placówek, a ich udział w ogóle wydatków bieżących przekracza 46%. Według szacunków subwencja oświatowa wraz z dotacjami i dochodami własnymi jednostek oświatowych pokryje niespełna 75% wszystkich wydatków bieżących związanych z oświatą. Pozostałe 25% (ok. 50 mln zł) wydatków zostanie pokryte środkami pochodzącymi z dochodów własnych miasta.

Znaczną kwotę w przyszłorocznym budżecie zarezerwowano także na wydatki bieżące związane z rodziną, pomocą i polityką społeczną, obejmujące między innymi działalność DPS-ów i placówek opiekuńczo-wychowawczych, usługi opiekuńcze i specjalistyczne, zasiłki czy dodatki mieszkaniowe. Nakłady na powyższe zadania wyniosą blisko 94,5 mln zł, będą jednak niższe o 34 mln zł w porównaniu do roku poprzedniego, w związku z przekazaniem realizacji świadczenia 500 + do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Na gospodarkę mieszkaniową, komunalną i ochronę środowiska zaplanowano 99,2 mln zł (15% wydatków budżetu), transport i komunikację 106,4 mln zł (16%), kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 54,1 mln zł (8%) a sport, rekreację i turystykę 31,7 mln zł (5%).

Deficyt budżetu miasta w 2022 roku wyniesie 68 850 006 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych w latach ubiegłych, niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym a także przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

W planie rozchodów roku 2022 w kwocie 13 844 624 zł ujęto środki na spłatę zaciągniętych pożyczek i wykup wyemitowanych obligacji.

Ambitny budżet Zamościa uchwalony
Przedłożony projekt budżetu i wieloletniej prognozy finansowej uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, był też przedmiotem prac na komisjach stałych rady miasta, radni nie wznieśli poprawek. Na sesji w dniu 28 grudnia 2021 roku po dyskusji, poddano pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok. Za planem finansowym miasta głosowało 16 radnych, przeciw było 5 a 2 radnych wstrzymało się od głosu./ UM/

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *