Wyprawa na Kazbek – Gruzja (16.08.2015)

1024px-Kohrvirab

Dzisiaj, 16 sierpnia, wylatuje z Warszawy do Gruzji ( Tbilisi) ekipa miłośników gór z Zamojskiego Towarzystwa Turystycznego. Postaramy się zdobyć szczyt Kazbek o wysokości 5033 m.n.p.m

Po powrocie Zamojskie Towarzystwo Turystyczne zapowiada spotkanie, podczas którego członkowie ekipy podzielą się swoim wrażeniami.

Czekając na powrót z ekscytującej wyprawy, zapraszamy na konkurs fotograficzny, zorganizowany w ramach Festiwalu ESKAPADY ZAMOJSKIE 2015, który odbędzie się w dniach 2-4 PAŹDZIERNIKA.


Zamość i Roztocze w obiektywie turystycznym”

Organizatorem konkursu jest Zamojskie Towarzystwo Turystyczne w Zamościu, ul. Waleriana Łukasińskiego 2E 22-400 Zamość. Opiekę merytoryczną nad konkursem sprawuje Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne w Zamościu, ul. Wyszyńskiego 28A, 22-400 Zamość.

Celem konkursu jest popularyzacja tematyki historycznej regionu Zamojszczyzny i Roztocza.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących za wyjątkiem osób związanych z organizacją konkursu i ich najbliższych. Zasady Konkursu określa regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Prezydent Miasta Zamość
Więcej informacji w regulaminie konkursu.

Zapraszamy
Zamojskie Towarzystwo Turystyczne członek jury konkursu Janek Cios.


Regulamin Konkursu Fotograficznego „Zamość i Roztocze w obiektywie turystycznym”
§ 1.
1. Organizatorem konkursu jest Zamojskie Towarzystwo Turystyczne w Zamościu,
ul. Waleriana Łukasińskiego 2E 22-400 Zamość.
2. Opiekę merytoryczną nad konkursem sprawuje Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne w Zamościu, ul. Wyszyńskiego 28A, 22-400 Zamość.
3. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Prezydent Miasta Zamość.
4. Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat Konkursu jest Pan Jan Cios adres e-mail: janekcios@wp.pl
5. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
6. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
§ 2
Celem konkursu jest popularyzacja tematyki historycznej regionu Zamojszczyzny i Roztocza.
§ 3
1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących za wyjątkiem osób związanych z organizacją konkursu i ich najbliższych.
2. Osoby niepełnoletnie dopuszczone zostaną do udziału w konkursie po przedłożeniu Organizatorowi pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów na udział w konkursie.
3. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
§ 4
1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 fotografii pojedynczych lub ułożonych w 1 zestaw.
2. Zdjęcia muszą być zrobione na terenie Polski.
3. Prace należy przesłać na adres e-mail: janekcios@wp.pl w postaci plików w formacie JPG o rozdzielczości nie mniejszej niż 150 DPI i wielkości nie mniejszej niż 2700 x 1800 pixeli.
4. Nie należy wprowadzać kompresji.
5. W nazwach plików należy obowiązkowo używać wyłącznie małych liter bez polskich znaków. Pliki należy opisać bez przerw (bez znaku spacji) z podkreślnikami: nazwisko_imię_tytuł np.: zasa_pawel_zlota_roza,jpg a w treści maila: Żąsa Paweł „Złota róża’.
6. Maksymalny rozmiar e-maila to 20 MB.
7. E-maile w których program antywirusowy znajdzie wirusy zostaną skasowane.
8. Fotografie poddane obróbce cyfrowej wykraczającej poza korektę globalną, która polepsza jakość zdjęcia (np. nasycenie, kontrast), nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu konkursu. Nie zezwala się na stosowanie zabiegów selektywnych polegających na dodawaniu lub odejmowaniu elementów, łączeniu kilku fotografii lub zmiany jej oryginalnej kompozycji.
9. Prace uprzednio nagradzane lub wystawiane nie mogą brać udziału w konkursie.
10. Termin zgłaszania zdjęć mija dnia 10 września 2015 roku.
11. Wraz z pracami konkursowymi należy przesłać, w formacie MS WORD, wypełnioną Kartę Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie – załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.
12. Oceny fotografii oraz przyznania nagród dokona Jury Konkursu powołane przez organizatora.
13. Jury Konkursu dokona oceny nadesłanych prac biorąc pod uwagę następujące kryteria:
 zgodność z tematyką Konkursu,
 poprawność nadesłanych materiałów pod względem warsztatu fotograficznego,
 oryginalność przedstawienia tematu.
§ 5
1. Harmonogram Konkursu:
 Nadsyłanie prac – do 10.09.2015 r.
 Ocena Jury – do 26.09.2015 r.
 Zawiadomienie o werdykcie Jury do 30.09.2015 r.
 Wręczenie nagród – 02.10.2015 r.
2. Za datę zgłoszenia uważa się datę wpłynięcia prac na adres: janekcios@wp.pl
3. Jury nagrodzi 3 najlepsze prace.
4. Nagrody będą miały charakter rzeczony i honorowy. Wartość nagród wyniesie 600,- zł. (słownie: sześćset złotych).
5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania pierwszego miejsca w przypadku niskiego poziomu zdjęć nadesłanych na konkurs.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
7. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników.
§ 6
1. Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora o wyniku konkursu drogą elektroniczną poprzez zamieszczenie informacji na stronie www Organizatora.
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji imion i nazwisk laureatów.
3. Nagrodzone i wyróżnione fotografie zostaną pokazane na wystawie pokonkursowej w podczas trwania festiwalu w Zamościu oraz opublikowane w formie elektronicznej na portalu: www.zyciezamoscia.pl
4. Każdy autor prac przyjętych na wystawę pokonkursową otrzyma katalog w formie elektronicznej na podany w Karcie Zgłoszenia adres email.
§ 7
1. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonane osobiście.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.
3. Autor zdjęcia akceptuje warunki regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) na potrzeby organizacji konkursu i w celach marketingowych Organizatora.
4. Zgłoszenie zdjęć do konkursu oznacza wyrażenie zgody na ich nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania fotografii nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie (między innymi w pokonkursowym albumie), umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko).
5. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich oraz majątkowych do zdjęcia. Nadsyłając prace na konkurs, autor oświadcza, że prawa osób trzecich zostały wyjaśnione a autor prac posiada stosowne zezwolenie na wykorzystanie wizerunku osób utrwalonych na fotografiach. (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami o prawie autorskim i prawach pokrewnych).Dz. U. Nr 24 z późn. zm.
§ 8
1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
2. Rozstrzygnięcia – w tym dotyczące interpretacji Regulaminu – podejmowane przez Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub odwołania konkursu w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych.
4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu, jeżeli łączna liczba zgłoszonych prac będzie mniejsza niż 20.
5. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu nadesłanych prac.
6. Po rozstrzygnięciu Konkursu zostanie przygotowany protokół, który podpiszą wszyscy członkowie Jury.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *