Zmiany organizacyjne w zamojskim MCPRze

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu zmienia się realizując projekt pn. „Dobra organizacja szansą na lepszą jakość”.

Celem głównym projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej i usług socjalnych.

Realizacja projektu odbywa się w oparciu o „Zasady wdrażania usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej” oraz „Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu”.

Od 1 czerwca w Dziale Pomocy Środowiskowej w MCPR zostaną wyodrębnione:

Zespół do spraw pierwszego kontaktu – pokój nr 5 w MCPR (trzech pracowników socjalnych),

Zespół do spraw pracy socjalnej – pokój nr 8 i 16 (czterech pracowników socjalnych),

Podzespół do spraw usług – pokój nr 16 (dwóch pracowników socjalnych),

Zespół do spraw świadczeń – pokój nr 1,2, 2a, 3, 4 (dwudziestu pracowników socjalnych).

Wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych, wpłynie na poprawę efektywności pracy- głównie w zakresie świadczenia pracy socjalnej. Pracownicy socjalni realizując swoje zadania muszą na co dzień wykazywać się bardzo szerokim spektrum wiedzy, informacji i umiejętności, co niejednokrotnie jest bardzo trudne z powodu terminowości wielu zadań. Dlatego reorganizacja Działu Pomocy Środowiskowej w MCPR, a przede wszystkim oddzielenie pracy socjalnej i usług od pracy administracyjnej przełoży się na podniesienie jakości świadczonych usług.

Wszystkie wnioski o udzielenie pomocy oraz zgłoszenia (osobiste i telefoniczne) z zakresu świadczeń pomocy społecznej będą przyjmowane przez trzech pracowników socjalnych  w Zespole do spraw pierwszego kontaktu w godzinach pracy MCPR, tj.

7.30 – 15.30: poniedziałek, środa, czwartek,

8.00  – 16.30 we wtorek,

7.30 – 15.00 w piątek.

Zarejestrowane wnioski o udzielenie pomocy będą przekazywane do rozpatrzenia pracownikom socjalnym w Zespole do spraw świadczeń, którzy będą przeprowadzać wywiady środowiskowe, dokonywać oceny sytuacji osób i rodzin oraz wnioskować świadczenia w oparciu o ustawę o pomocy społecznej.

Osoby, którym zostaną przyznane decyzją administracyjną świadczenia z zakresu pomocy społecznej, będą zobowiązane do niezwłocznego odbioru decyzji  u pracowników socjalnych w Zespole do spraw pierwszego kontaktu.

Praca socjalna na rzecz osób i rodzin wymagających tej formy wsparcia będzie świadczona przez pracowników socjalnych Zespołu do spraw pracy socjalnej.

Sprawy dotyczące skierowań do placówek instytucjonalnych (np. dom pomocy społecznej, środowiskowy dom samopomocy, pomoc w kompletowaniu dokumentów do zakładu opiekuńczo-leczniczego) będą rozpatrywane przez pracowników socjalnych  z Podzespołu  do spraw usług.

Wykaz pracowników socjalnych obsługujących mieszkańców poszczególnych ulic Miasta Zamość oraz szczegółowe informacje dot. reorganizacji w Dziale Pomocy Środowiskowej zostaną zamieszczone na stronie internetowej MCPR w Zamościu.

( inf. MCPR Zamość)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *