Zaproszenie na IX sesję Rady Miasta

Dzisiaj w dniu 27 maja 2019, godz. 13:00 odbędzie się w Sala Cosulatus
IX Sesja Rady Miasta Zamość.

Poniżej dla zainteresowanych publikujemy porządek obrad sesji.

Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miasta
4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
5. Sprawy samorządu mieszkańców.
6. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Miasta Zamość z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miasta Zamość, Panem Rafałem Zwolakiem, przez Work Serwice S.A.
2) rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy „kolei podmiejskiej” w Zamościu
3) przekazania skargi według właściwości
4) przekazania skargi według właściwości
5) wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zamość do podpisywania poleceń wyjazdów służbowych Przewodniczącego Rady Miasta Zamość
6) wyrażenia zgody na wniesienie do Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu aportu Miasta Zamość w postaci 10 szt. autobusów niskoemisyjnych norma EURO 6 – diesel (środki trwałe) oraz pozostałych środków trwałych, zakupionych w ramach projektu “Budowa zrównoważonego systemu transportu publicznego na terenie Miasta Zamość, Gminy Zamość oraz gmin ościennych” w zamian za udziały
7) ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Fabrycznej
8) uchwalenia dokumentu pn. ” Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Zamość na lata 2012-2027″
9) ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat
10) wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Zamość na terenie Miasta Zamość
11) darowizny nieruchomości stanowiącej mienie gminne
12) zmian w wieloletniej prognozie finansowej
13) zmian w uchwale budżetowej na 2019 r.
9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.
10. Zapytania i wolne wnioski radnych.
11. Informacje bieżące.
12. Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.