Wspólne działania Akademii Zamoyskiej w projekcie rewitalizacji Rotundy

Zakończył się projekt pn. „Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej w Zamościu”, realizowany
przez Miasto Zamość przy współpracy m.in. Akademii Zamojskiej.  

Celem projektu było powstrzymanie destrukcji obiektu, a także poprawa jego stanu
technicznego i estetycznego. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono remont
konserwatorski Rotundy, a także przeprowadzono rozbudowę ekspozycji muzealnej poprzez
wyposażenie jej w nowe plansze informacyjne, zdjęcia, filmy, prezentacje dotyczące historii
Rotundy. Powierzchnie pokryte wyrytymi napisami i inskrypcjami zostały zachowane.
Naprawiono konstrukcję krzyża, renowacji poddano bramę przy wejściu do Rotundy.
Ponadto zainstalowano i zamontowano urządzenia pozwalające na dostęp do
bezprzewodowego Internetu w przestrzeni zewnętrznej obiektu. Zamontowano także
monitory na potrzeby prezentacji multimedialnych.

W projekcie tym partnerem Miasta Zamość była Akademia Zamojska.

W wyniku porozumienia z władzami miasta, Uczelnia przekazała darowiznę na to
przedsięwzięcie. Poza tym Akademia Zamojska objęła opieką jedną z cel Rotundy, Celę XIII.
Nasi nauczyciele akademiccy i inni pracownicy oraz studenci będą dbali o jej porządek i
godny wygląd – mówi kanclerz Akademii Zamojskiej Jerzy Korniluk. Jak dodaje w celi
znajdują się zdjęcia i plansze informujące o działalności nauczycieli zamojskich w trakcie II
wojny światowej, ich wkładzie w walkę z niemieckim okupantem, o prowadzeniu tajnego
nauczania, za co spora grupa nauczycieli z Zamojszczyzny cierpiała i zapłaciła życiem.  

Projekt rewitalizacji Rotundy był odpowiedzią na konieczność powstrzymania destrukcji
obiektu i czynników niszczących. Celem projektu było również uatrakcyjnienie Rotundy dla
zwiedzających, zarówno mieszkańców Zamościa, jak i turystów, a także przystosowanie
obiektu do zwiedzania przez osoby niepełnosprawne. Zaproszenie do udziału w projekcie jako
partnera Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu
(później Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu; obecnie Akademia
Zamojska) wyniknęło z faktu, że w ramach projektu cela XIII tj. Cela Nauczycieli otrzymała
nowe plansze informacyjne poświęcone nauczycielom. Istotny był również fakt, że wśród
kryteriów oceny wniosków o dofinansowanie było zapewnienie wkładu finansowego innego
niż wkład własny beneficjenta tj. Miasta Zamość. Udział finansowy partnerów w projekcie
przyczynił się do tego, że wniosek o dofinansowanie rewitalizacji Rotundy otrzymał
maksymalną liczbę punktów. Współpraca układała się bardzo dobrze. Oprócz udziału
finansowego w projekcie, partnerzy wnieśli wkład merytoryczny tj. opracowali materiały
źródłowe – informacje tekstowe, fotografie, grafiki w celu wykonania plansz informacyjnych
w celi XIII – powiedział Marcin Grabski, sekretarz Miasta Zamość.

Projekt „Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej w Zamościu” jest dofinansowany z Regionalnego
Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014 –2020 OŚ PRIORYTETOWA: 7 Ochrona
dziedzictwa kulturowego i naturalnego DZIAŁANIE: 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.
Wartość całkowita: 8 153 481,26 PLN, dofinansowanie: 6 804 289,96 PLN. /materiał AZ/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.