Stan powietrza na terenie miasta

zycie_zamoscia_artykul2-300x169Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, Delegatura w Zamościu, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska co roku opracowuje informację o stanie środowiska na terenie Miasta Zamość.

W przeprowadzonych w 2014 roku analizach, główny nacisk położono na ocenę jakości powietrza. Pomiary w zakresie poziomów dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu, benzenu, pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, benzo(a)pirenu, ołowiu, arsenu, kadmu, niklu w pyle PM10 prowadzono na stacji monitoringu znajdującej się na terenie siedziby WIOŚ przy ul. Hrubieszowskiej 69A.

W roku 2014 nie została dotrzymana liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego stężenia 24h pyłu zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu.

Przekroczenia występują niemal wyłącznie w okresie grzewczym, ich źródłem są procesy spalania paliw, szczególnie złej jakości węgla oraz odpadów z gospodarstw domowych.

Przeprowadzono również pomiary poziomu pola elektromagnetycznego – nie stwierdzono przekroczeń.

W ramach działań naprawczych Miasto Zamość opracowuje program dofinansowania do wymiany starych, nieefektywnych systemów grzewczych (piece, kotły) dla osób fizycznych. Dodatkowo, zlecono opracowanie dokumentu strategicznego dla rozwoju gospodarki energetycznej miasta pt. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej”. Jesienią miasto planuje rozpowszechnienie materiałów informacyjnych wśród mieszkańców i uczniów szkół.

W opracowanej przez WIOŚ informacji, znajduje się również opis działalności kontrolnej delegatury, prowadzonej wśród lokalnych przedsiębiorców w zakresie: gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza i gospodarki odpadami.

Info.: Newsletter Zamościa 02/07/2015

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *