Słowo na słowo. O parkingach płatnych ciąg dalszy

Szanowni Państwo

Nawiązując do treści przekazywanych przez Urząd Miasta Zamość i dzisiejszej informacji, wprowadzających Mieszkańców w błąd( że rzekomo ja wprowadzam w błąd), przedstawiam poniżej stanowisko Przewodniczącego Zarządu Osiedla Stare Miasto w Zamościu w przedmiocie poboru opłat za postój na parkingach przy parku miejskim oraz przy PZU.
Z pełną odpowiedzialnością za moje słowa stwierdzam że Urząd Miasta MANIPULUJE INFORMACJĄ I KŁAMIE W ŻYWE OCZY.
Podany akt prawny, jakim jest Uchwała nr XLV/499/06 z dnia 26 czerwca 2006 roku Rady Miasta Zamość czyli Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zamościa (MPZP), został zacytowany tylko w części z pominięciem niewygodnych dla UM faktów.
Cytat „Zgodnie z Działem II, Rozdziałem 1 § 5., ust. 3. MPZP, strefa A pełnej ochrony konserwatorskiej jest to „obszar objęty wpisami do rejestru zabytków nr A/47 i A/48 oraz na listy Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz Pomników Historii Rzeczpospolitej Polskiej”. Stanowi zatem dzielnicę miasta z zabudową zabytkową i zgodnie z cytowaną powyżej definicją, określany jest jako „Starówka”. Parkingi przy parku miejskim oraz przy PZU zlokalizowane są wewnątrz strefy pełnej ochrony konserwatorskiej, należą zatem do strefy 1 płatnego parkowania określonej jako obszar Starówki w Uchwale XXVIII/334/2017 z dnia 27 marca 2017 roku.”
W rzeczywistości z tego zapisu zostały wycięte fragmenty na potrzebę zdyskredytowania mojej osoby.
Teraz zacytuję Państwu cały prawdziwy zapis w/w uchwały . 1. Ustala się w obszarze objętym planem następujące strefy ochrony konserwatorskiej: 1) „A” i „Ao” – pełnej ochrony konserwatorskiej i rekonstrukcji Zespołu Staromiejskiego i Terenów Pofortecznych, 2) „B” – częściowej ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów zabytkowych, 3) „K” – ochrony konserwatorskiej krajobrazu i ekspozycji zabytkowego Zespołu Staromiejskiego, 4) „W” – ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych; 2. Granice stref „A” i „Ao” ochrony konserwatorskiej są wskazane na rysunku planu nr 1, granice stref „B”, „K” i „W” na rysunku planu nr 2. 3. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje całość terenów Jednostki Strukturalnej Nr 1 Stare Miasto oraz część terenów Jednostek Strukturalnych nr 2 i 3 – Tereny Poforteczne Cz. Północna i Południowa (tj. obszar objęty wpisami do rejestru zabytków pod numerami A/47 i A/48 oraz na listy Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz Pomników Historii Rzeczpospolitej Polskiej). 4. Granice strefy „A” przebiegają: od zachodu – zachodnim skrajem planowanej do odtworzenia fosy, otaczającej słoniczoło i rawelin przed kurtyną III-IV do jego połączenia z ul. Królowej Jadwigi, dalej linią przebiegającą przez wschodnią granicę terenów Stadionu Miejskiego; od północy – skrajem Parku Miejskiego oraz linią zewnętrznego obrysu planowanych do odtworzenia rawelinu położonego przed kurtyną V-VI oraz I części lunety, położonej przed kurtyną VI-VII; od wschodu – linią obrysu planowanych do odtworzenia II części w/w lunety i rawelinu, położonego przed kurtyną VII-I oraz I części słoniczoła, położonego przed Bastionem I; od południa – obrzeżem planowanych do odtworzenia II części słoniczoła przed Bastionem I i fosy otaczającej rawelin przed kurtyną I-II, dalej obrzeżem wschodnim szyi Rotundy, skrajem fosy wokół Rotundy i obrzeżem zachodnim w/w szyi, dalej skrajem planowanej do odtworzenia fosy, otaczającej planowane do odtworzenia rawelin przed kurtyną II-III oraz słoniczoło przed bastionem III. 5. Strefa „Ao” ochrony konserwatorskiej (otoczenia strefy „A”) obejmuje pozostałe części Jednostek 2 i 3 – Tereny Poforteczne Cz. Północna i Południowa, nie objęte ochroną w obrębie strefy „A”. 6. Granice strefy „Ao” przebiegają: od zachodu – od mostu nad Łabuńką w ciągu ul. Szczebrzeskiej częścią północnej linii rozgraniczającej ul. Szczebrzeską i zachodnią linią rozgraniczającą ulicę Podgroble z odcinkiem w jej planowanym przebiegu, dalej – częścią północnej linii rozgraniczającej ul. Królowej Jadwigi, linią przebiegającą przez wschodnią granicę terenów Stadionu Miejskiego i skrajem dojazdu do tych terenów do połączenia z ul. Studzienną; od północy – południową linią rozgraniczającą ul. Studzienną i południowym skrajem zespołu zabudowy szeregowej przy ul. Piłsudskiego, dalej – od tej ulicy do ul. Peowiaków południowym skrajem terenów osiedlowych; od wschodu – częścią zachodniej linii rozgraniczającej ul. Peowiaków i dalej – linią przebiegającą północnym i zachodnim skrajem terenów administracji, zlokalizowanych w rejonie skrzyżowania ulic Peowiaków i Partyzantów oraz linią przebiegającą w ul. Chopina do jej skrzyżowania z ul. Podwale i dalej – linią przebiegającą do mostu nad Łabuńką w ciągu ul. Sienkiewicza, do skrzyżowania tej ulicy z ul. Altanową oraz wschodnią granicą ogródków działkowych, położonych w pobliżu Rotundy; od południa (i w części od zachodu) – południowym skrajem rowu melioracyjnego, ograniczającego od południa w/w ogródki, dalej południową i zachodnią granicą obrzeża terenów Rotundy oraz południowym brzegiem Łabuńki do mostu nad tą rzeką w ciągu ul. Szczebrzeskiej. (Wewnętrzne granice strefy „A0” są tożsame z zewnętrznymi granicami strefy „A”).
Więc Urząd Miasta manipuluje mieszkańcami dla (wyprostowania wprowadzając w błąd) swojej niekompetencji.
Przetargi 2017 i 2018 na obsługę SPP określają jasno i wyraźnie z wyliczeniem enumeratywnym czym jest STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA , a więc cytat „ 6.1 Prowadzenie obsługi Stref Płatnego Parkowania , które obejmują obszar : Strefa 1 – Plac Wolności, Plac Stefanidesa , ul. Kolegiacka, ul. Grecka, ul. Grodzka , ul. Bazyliańska, ul. Kościuszki, ul. Pereca, ul. Daniłowskiego, ul. Zamenhofa –zgodnie z załączonym planem.”
Sytuacja zmienia się diametralnie 03.12.2019 w przetargu na lata 2020-2022 gdzie Strefa1 (rzekomo na podstawie tej samej uchwały co przetargi 2017 i 2018) nazwana zostaje „ Strefa 1- Zespół Staromiejski”
Mało tego, w odpowiedzi z dnia 12.12.2019 ,na pytanie nr. 12 oferenta „ Prosimy o przedstawienie załącznika graficznego, obrazującego zasięg obowiązywania SPP wraz ze spisem ulic objętych SPP”
Odpowiedź:” Obecna uchwała Rady Miasta Zamość nie posiada załącznika graficznego, Strefa 1 obejmuje całą zamojską starówkę , na każdym wjeździe zlokalizowany jest znak D-44…”
Stefa 1 w momencie odpowiedzi na pytania oferenta była tylko i wyłącznie w obszarze starówki czyli „Plac Wolności, Plac Stefanidesa , ul. Kolegiacka, ul. Grecka, ul. Grodzka , ul. Bazyliańska, ul. Kościuszki, ul. Pereca, ul. Daniłowskiego, ul. Zamenhofa”
Wiec patrząc przez pryzmat (aktualnej nielegalnej SPP), oferenci też zostali oszukani.
Reasumując, pobór opłat za postój na parkingach przy parku miejskim oraz przy PZU jest niezgodny z przepisami. Nawoływanie do płacenia przez Urząd Miasta jest działaniem nieuprawnionym.
Jest to zwykłe oszustwo.
Jestem w posiadaniu kompletu dokumentów które bezwzględnie potwierdzają postawione przeze mnie zarzuty wobec działań Urzędu Miasta.
Sprawa na pewno trafi do Wojewody oraz organów ścigania.
Miarka się przebrała, nie pozwolę na tak bezczelne okłamywanie mieszkańców przez władzę.
Myślę że pora na zorganizowanie Referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta.
Pozdrawiam.
Maciej Spozowski 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *