Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Zamościu

zycie_zamoscia_artykul2-300x169W Zamościu powstaną łącznie trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Jeden prowadzony będzie przez adwokata, drugi przez radcę prawnego. Trzecim punktem będzie organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego, która będzie corocznie wyłaniana w otwartym konkursie ofert.

Punkty rozpoczną swoją działalność od 1 stycznia 2016 roku. Informacja o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z harmonogramem wskazującym dni i godziny, w których udzielana będzie pomoc prawna zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zamość.

Ustawa przewiduje, że nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie. Ustawodawca szczegółowo określił krąg osób fizycznych uprawnionych do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, należą do niego w szczególności: osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, osoby które nie ukończyły 26 lut lub które ukończyły 65 lat, osoby posiadające ważną legitymację weterana albo weterana poszkodowanego.

5 sierpnia tego roku sejm uchwalił ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Cześć przepisów zawartych w ustawie weszła w życie 31 sierpnia br. i są to generalnie przepisy dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej, pozostała część regulacji wejdzie w życie 1 stycznia 2016 roku.

Zgodnie z art. 3  powołanej wyżej ustawy  nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających  na niej obowiązkach lub

2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub

3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub

4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Info.: Newsletter Zamościa 01/10/2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.