Program „Aktywny samorząd”

zycie_zamoscia_artykul2-300x169Zamość kolejny rok przystępuje do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Realizacją programu zajmuje się  Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.

Program realizowany będzie w dwóch modułach: moduł I – dofinansowania, moduł II – Student.

Moduł I – dofinansowania do:

Ø  zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu w stopniu znacznym lub umiarkowanym,

Ø  uzyskania prawa jazdy kategorii B, – dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu w stopniu znacznym lub umiarkowanym,

Ø  zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, – dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku w stopniu znacznym oraz  dla osób z dysfunkcją obu kończyn górnych,

Ø  szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego
i oprogramowania, dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Ø  utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym, dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, poruszających się za pomocą wózka o napędzie elektrycznym

Ø  zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Ø  utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

Ø  zapewnienia opieki dla osoby zależnej tj. dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego) – osobą uprawnioną do uzyskania dofinansowania jest rodzic posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Termin naboru wniosków o dofinansowanie zadań w ramach  Modułu I potrwa od 01.04.2016 do 30.08.2016

Moduł II (Student) – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym/niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym/eksternistycznymw tym również za pośrednictwem Internetu).

Studenci – moduł II

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

– posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

– pobiera naukę w szkole: wyższej,  szkole policealnej, kolegium, lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

– posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,

– aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Termin naboru wniosków Moduł II

od 01.03.2016 – 30.03.2016 (1-szy cykl 2016, dofinansowanie w ramach roku szkolnego/ akademickiego 2015/2016)

od 01.09.2016 –  10.10.2016 (2-gi cykl 2016)

W 2016 roku preferowane będą wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które studiują lub są zatrudnione oraz wnioski o dofinansowanie zakupu i protezy kończyny.

Miejsce składania wniosków dla mieszkańców Zamościa:

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, ul. Partyzantów 3, pok. 305,
Tel. 84 677 66 68

Więcej informacji:

www.pfron.org.pl
www.mcpr.zamosc.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.