Prace przy pomnikach przyrody w Zamościu

 

zieleń

Biuro Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej Urzędu Miasta Zamość przygotowuje postępowanie na kompleksowe opracowanie ocen dendrologicznych drzew uznanych za pomniki przyrody wraz z wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych i oznakowaniem drzew w terenie.

Na terenie Miasta Zamość istnieje 9 obiektów, objętych tą szczególną formą ochrony prawnej. W ich skład wchodzi prawie 30 drzew, zlokalizowanych  zarówno na terenach zieleni miejskiej (np. w parku), jak również na terenach stanowiących własność prywatną. W obu przypadkach, obowiązek ich utrzymania i pielęgnacji spoczywa na władzach miasta.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, pomniki przyrody to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

W większości przypadków, obiekty na terenie naszego miasta ustanowiono pomnikami przyrody jeszcze w latach 80-tych ubiegłego wieku, na mocy orzeczeń wojewody. W obecnym stanie prawnym, taką formę ochrony przyrody uchwala organ stanowiący rady gminy, w uzgodnieniu z właścicwym miejscowo Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

Ochrona pomników przyrody obejmuje m.in. ustawowy zakaz niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektów, co w praktyce oznacza, że wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w koronach drzew, musi zostać wcześniej uzgodnione z organem stanowiącym gminy. Inaczej jest na terenach niezabudowanych, gdzie drzewa stanowiące pomniki przyrody podlegają ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu pod warunkiem, że nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia.

Biuro Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej Urzędu Miasta Zamość przygotowuje postępowanie na kompleksowe opracowanie ocen dendrologicznych drzew uznanych za pomniki przyrody wraz z wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych i oznakowaniem drzew w terenie.

Na terenie Miasta Zamość istnieje 9 obiektów, objętych tą szczególną formą ochrony prawnej. W ich skład wchodzi prawie 30 drzew, zlokalizowanych  zarówno na terenach zieleni miejskiej (np. w parku), jak również na terenach stanowiących własność prywatną. W obu przypadkach, obowiązek ich utrzymania i pielęgnacji spoczywa na władzach miasta.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, pomniki przyrody to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

W większości przypadków, obiekty na terenie naszego miasta ustanowiono pomnikami przyrody jeszcze w latach 80-tych ubiegłego wieku, na mocy orzeczeń wojewody. W obecnym stanie prawnym, taką formę ochrony przyrody uchwala organ stanowiący rady gminy, w uzgodnieniu z właścicwym miejscowo Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

Ochrona pomników przyrody obejmuje m.in. ustawowy zakaz niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektów, co w praktyce oznacza, że wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w koronach drzew, musi zostać wcześniej uzgodnione z organem stanowiącym gminy. Inaczej jest na terenach niezabudowanych, gdzie drzewa stanowiące pomniki przyrody podlegają ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu pod warunkiem, że nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *