Poziom recyklingu w Zamościu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, opracowano i przekazano stosownym organom sprawozdanie z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za 2017 rok. Miasto Zamość osiąga wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów kierowanych do składowania. W Zamościu odebrano łącznie 17 269Mg odpadów komunalnych, w tym 13 676 Mg niesegregowanych (zmieszanych). Resztę stanowią frakcje zbierane selektywnie np.: szkło, tworzywa sztuczne, gruz i beton.

Do tego 1 376Mg odpadów ulegających biodegradacji, które poddano procesom zagospodarowania w kompostowni RZZO. Oznacza to, że nie przekazywano tej frakcji bezpośrednio na składowisko. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku    w gminach zobowiązała samorządy do zdecydowanego ograniczenia masy odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania.2 479Mg odebrały Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Odbiorem objęto łącznie 7 342 różnego rodzaju nieruchomości. Dobrze przedstawiają się poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – osiągnięto wskaźnik 42%, (przy co najmniej 20% poziomie określonym w rozporządzeniu). Należy zauważyć, że z ww. ustawy wynika, że do 2020r. każda gmina ma osiągnąć poziom co najmniej 50%.Jeżeli chodzi o odpady budowlane i rozbiórkowe, poziom odzysku wynosi 100% wagowo. Przypomina się mieszkańcom o obowiązkowej segregacji i prawidłowym postępowaniu z odpadami. Od 22 do 27 marca br. organizowane są mobilne zbiórki odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *